تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۵۳۹

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

دعوای اثبات نسب در وهله نخست باید به طرفیت فردی مطرح شود که به طور مستقیم از حکم دادگاه متضرر می­­شود؛ لذا در صورت در قید حیات بودن پدر و مادر و یا هر دو آن­ها، دعوای اثبات نسب باید به طرفیت آنان مطرح شود و الّا با توجه به قوانین موضوعه و از جمله مستفاد از ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی این دعوا باید به طرفیت وراث بلافصل مطرح شود.