عنوان: طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسروحرج

پیام: هرچند که زوجه دلیل خاصی در دعوای طلاق به دلیل عسروحرج، ارائه نداده باشد، دادگاه باید با تشکیل جلسات متعدد و انجام تحقیقات از طریق کلانتری، همسایگان و مددکار اجتماعی، پیرامون ادعای عسروحرج زوجه رسیدگی به عمل آورد.

شماره دادنامه قطعی :
9209970907200989
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/10/07
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

خانم ز.ب. فرزند ب. دادخواستی به طرفیت آقای ع.ش. فرزند م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق به مجتمع قضایی شهید باهنر تهران تقدیم داشته و به شعبه 284 ارجاع گردیده است خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده است که مدتی است با بروز اختلافات و ظهور عدم تفاهم اخلاقی وضعیتی حادث شده که ادامه زندگی مشترک را قابل تحمل نمی نماید علی رغم سعی و تلاش فراوان در جهت اصلاح در رویه ایشان متأسفانه موفقیتی حاصل نگردیده است دلایل و توضیحات بیشتر در جلسه دادرسی به عرض خواهد رسید لذا تقاضای صدور حکم طلاق به استناد ماده 1130 قانون آیین دادرسی مدنی (قانون مدنی) دارم ملاحظه می شود که آقای ح.ح. وکیل پایه یک از مرکز امور مشاوران قوه قضاییه با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل خوانده معرفی کرده است شعبه مذکور پس از تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ 16/12/1391 در وقت مقرر جلسه را با حضور خواهان وکیل خوانده تشکیل داده خوانده حضور ندارد خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است با توجه به اینکه همسرم اعتیاد به مواد مخدر روان گردان دارد بنده امنیت جانی ندارم مدام به من تهمت رابطه نامشروع می زند بارها خودش گفته از من خوشش نمی آید وکیل خوانده اظهار داشت موکل من همسر خودش را دوست دارد حاضر به طلاق نمی باشد زوجین دارای دو فرزند مشترک هستند موکل رأی عدم تمکین به طرفیت زوجه گرفته است مواردی که زوجه ادعا کرده از قبیل اعتیاد و یا سوء رفتار خلاف واقع است خواستار ردّ دعوی وی هستم دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و تذکر داده نامبردگان داوران خودشان را در مهلت مقرر معرفی نماید خانم الف.الف. به عنوان داور زوجه معرفی و نامبرده نظریه خودش را تقدیم و پیوست پرونده می باشد مرکز مشاوره روانشناسی پ. طی شرحی اعلام کرده طرفین برای مشاوره در این مرکز حضور پیدا کردند و علائم افسردگی با شدت کم (در خوانده) به چشم می خورد استرس و فشارهای محیطی با شدت زیاد وجود دارد احتمال وجود افکار بدبینانه وجود دارد …… سپس آقای الف.ن. نیز به عنوان داور زوج معرفی و نامبرده نظریه خود را تقدیم و پیوست پرونده می باشد آزمایشگاه ف. طی شرحی به شماره 262ـ 2ـ 92ـ 21/2/1392 اعلام کرده خانم ز.ب. باردار نمی باشد دادگاه پس از طی مراحل دادرسی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 213ـ 23/2/1392 مبادرت به صدور رأی می نماید در قسمتی از دادنامه استدلال کرده است به اینکه داوران جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین تلاش خود را نموده لکن بی نتیجه بوده و مساعی دادگاه هم جهت ایجاد اصلاح ذات البین مثمر ثمر نبوده لذا خواسته خواهان را موجّه دانسته به استناد ماده 1130 اصلاحی قانون مدنی و مواد 24 ـ 26 و29 قانون حمایت خانواده حکم طلاق صادر می گردد پس از قطعیت دادنامه خواهان با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق نسبت به اجرای آن اقدام نماید به این شرایط که زوجه به جز پنجاه عدد سکه بقیه مهریه را در قبال طلاق بذل نماید زوجه باردار نمی باشد و نوع طلاق خلع و بائن است پس از ابلاغ دادنامه آقای ع.ش. طی دادخواست و لایحه پیوست آن نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده است شعبه مذکور پس از رسیدگی با قید اینکه حضانت فرزندان با پدر آنان بوده و مادرشان طبق مقررات قیدشده حق ملاقات دارد ضمن ردّ اعتراض به شرح دادنامه شماره 545 ـ 12/4/1392 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید دادنامه به تاریخ 19/4/1392 به آقای ع.ش. ابلاغ و نامبرده طی دادخواست و لایحه پیوست آن نسبت به دادنامه صادره فرجام خواهی کرده و پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با بررسی محتویات پرونده و اوراق و مندرجات آن ملاحظه می شود که فرجام خوانده خواهان بدوی خانم ز.ب. در دادخواست تقدیمی با استناد به ماده 1130 قانون مدنی درخواست صدور حکم طلاق کرده و در جلسه دادرسی به تاریخ 16/12/1391 نیز اعلام نموده همسرش اعتیاد به مواد روان گردان دارد وی امنیت جانی ندارد درصورتی که نسبت به موارد ادعاشده مبنی بر عسروحرج قرار گرفتن وی و اعتیاد زوج به مواد مخدر از قبیل روان گردان و غیره دلایل و مدارک ارائه نداده است و دادگاه بدوی نیز با تشکیل یک جلسه بدون حضور خوانده با حضور وکیل وی در چند سطر اظهارات خواهان وکیل خوانده را منعکس و ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی طلاق نموده است با توجه به اهمیت مسائل خانوادگی اقتضاء داشت دادگاه محترم با تشکیل جلسات متعدد دادرسی با حضور آنان اظهارات طرفین را استماع می نمود و ضرورت داشت نسبت به موارد اعلام شده مبنی بر وجود عسروحرج و ابتلا زوج به مواد روان گردان از طریق کلانتری محل و همسایگان و از طریق مددکار اجتماعی تحقیقات لازم صورت می گرفت بنا به جهات قیدشده پرونده دارای نقایص می باشد لذا ضمن پذیرش فرجام خواهی فرجام خواه و نقض دادنامه فرجام خواسته مستنداً به بند الف ماده401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه محترم صادرکننده رأی قطعی ارجاع می گردد.
رئیس شعبه 12دیوان عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ مصطفوی