عنوان: طلاق به علت عدم پرداخت نفقه زوجه

پیام: پرداخت مستمری از ناحیه دولت به زوجه، نافی تکلیف زوج به پرداخت نفقه نیست و عدم پرداخت نفقه موجب صدور رأی عدم سازش به تقاضای زوجه می شود.

مستندات: ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۸۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۱/۲۷
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

خانم م.ر. با وکالت آقای م.م. دادخواستی به طرفیت آقای ش.ب. با وکالت آقای ر. و خانم ش. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به سبب ترک زندگی مشترک از سوی زوج و عدم پرداخت نفقه در طول زندگی مشترک تسلیم نموده اند. وکلای خوانده با تکذیب ادعای مطروحه مخالفت موکل با طلاق را اعلام و علت ترک منزل از ناحیه زوج را تمایل زوجه برابر اعلام وکیل مشارالیها در آلمان اظهار و مدعی شده اند که نفقه زوجه از سوی دولت آلمان به وی پرداخت می شود با بررسی محتویات پرونده به نظر می رسد منشأ اختلافات زوجین عمدتاً مسائل مالی بوده کما اینکه زوجه به جهت ادعای استفاده زوج از کارت بانکی اش مبادرت به شکایت نموده و هر چند شکایت مطروحه منجر به محکومیت زوج نشده لیکن مؤید عمق اختلاف فی مابین و شدت آسیب وارده به ارکان زوجیت است که پس از گذشت بیش از یک سال التیام نیافته و منجر به طرح دعوی طلاق گردیده است برابر محتویات پرونده علی الخصوص شهادت شهود، زوج مشارکت مؤثری در تأمین هزینه زندگی مشترک نداشته و پرداخت مقرری از سوی دولت به زوجه دلالت بر عدم اشتغال به کار از ناحیه زوج دارد و حمایت دولت آلمان از نهاد خانواده از طریق پرداخت مستمری رافع تکلیف زوج در زمان استحقاق زوجه به دریافت نفقه نیست، زیرا مقرری ثابت و شئونات زنان و [به] تبع آن، نفقه آنان نیز متفاوت است با عنایت به مراتب و شهادت شهود که مؤید عدم پرداخت نفقه مؤثر از ناحیه زوج و عدم نظم و انضباط حاکم بر محیط خانواده و غیر معمول بودن رفتار زوج در قبال هزینه های خانواده دارد دعوی را مقرون به صحت تلقی کرده و مستنداً به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و با لحاظ بند ب شروط مندرج در سند نکاحیه و تحقق بند یک از شروط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه شماره ۴۹۲۹-۲۱/۱۰/۸۵ دفتر ازدواج شماره ۳۳۷ تهران مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید و به خواهان اجازه داده می شود ظرف ۳ ماه از تاریخ قطعیت دادنامه با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق به وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر، پس از انتخاب نوع طلاق با لحاظ وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر در قبول بذل مهریه از ناحیه زوج نسبت به ثبت طلاق اقدام نماید، زوجه مکلف است از تاریخ اجرای صیغه طلاق، سه طهر در عده طلاق باقی بماند و حضانت فرزند مشترک پسر ۲ ساله به نام ش. با توجه به اولویت قانونی به عهده زوجه است زوجه ادعای مالی در این پرونده ندارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۶۷ دادگاه عمومی خانواده  تهران ـ غفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.ب. با وکالت ش و س. به طرفیت خانم م.ر. با وکالت آقای م.م. از دادنامه شماره ۰۱۵۶۸مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۶۷ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به تفارق زوجین از همدیگر تحت عنوان طلاق خلعی در پرونده کلاسه ۲۶۷/۹۱/۰۷۹۱ صادر گردیده وارد نمی باشد، زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد وتجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارایه ننموده لذا بنا به مراتب با توجه به مستندات ابرازی اخیر از سوی وکیل زوجه و دیگر محتویات پرونده دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقـلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ ضمن رد اعــتراض معـــترض دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۸ و ۳۹۷ قانون فوق الذکر ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ نحوی