عنوان: عدم اطلاق جهیزیه به طلاجات زوجه

پیام: با توجه به اینکه زیورآلات و طلاجات زوجه علی الاصول عنوان جهیزیه ندارد زیرا طبیعت آن و نحوه استفاده عرفی آن دلالت بر استعمال و استفاده اختصاصی زوجه دارد بنابراین صرف ذکر آن در سیاهه جهیزیه دلالت بر تحویل آن به زوج نمی کند.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۴۹۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۴/۰۱
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ف.ت. فرزند ق. با وکالت بعدی آقای س.ح. و به طرفیت آقای الف.ط. فرزند د. با وکالت بعدی آقای ع.غ. به خواسته الزام خوانده به استرداد عین جهیزیه طبق لیست سیاهه و احتساب خسارات قانونی مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و با احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین و نظر به این که خوانده دلیلی بر استرداد جهیزیه به شرح منعکس در سیاهه پیوست دادخواست ارائه و ابراز ننموده و خواهان مراتب عدم رضایت خویش را در استمرار ید زوج بر اقلام جهیزیه و بقای جهیزیه در نزد زوج اعلام نمودند لذا دادگاه ادامه تصرفات خوانده را قانونی ندانسته با پذیرش دعوی خواهان مستنداً به ماده ۶۱۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ ـ ۵۱۹ ـ ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به الف) الزام خوانده به استرداد جهیزیه وفق لیست ابرازی و مستند دعوی به استثنای طلاجات و زیور آلات مورد اختلاف ب) محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتاد و چهار هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و دفتر و نیز پرداخت مبلغ دو میلیون ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص طلاجات مورد ادعای خواهان با مشخصات منعکس در قسمت ذیل ص ۳ لیست جهیزیه و قطع نظر از مبانی مدافعات خوانده و صحت و سقم ادعای الحاق و عدم اصالت لیست جهیزیه از این حیث، نظر به این که زیورآلات و طلاجات زوجه علی الاصول عنوان جهاز ندارد و طبیعت آن و نحوه استفاده عرفی آن دلالت بر استعمال و استفاده اختصاصی زوجه دارد و با عنایت به مدافعات وکیل زوج به شرح منعکس در صورت جلسات دادگاه و مجموعه اظهارات گواهان، این گونه مستفاد است که (بر فرض وجود طلاجات در عناوین لیست جهیزیه و صحت آن) طلاها آویز زوجه بوده و به خانه زوج رفته و صرف وجود امضای زوج در ذیل ورقه صورت جهاز به تنهایی افاده قطع و یقین در تحویل طلاجات به طور واقعی و نیز بقای ید با عنایت به استفاده اختصاصی زوجه نمی نماید و خواهان در مقام مدعی دلیل و مدرکی که آن قسمت از ادعایش مبنی بر این که مازاد بر ۸ هشت گرم طلاها هم اکنون در ید زوج باقی مانده می باشد ابراز ننموده است و کلی گویی شهود خواهان مفهم و مثبت ادعاهای خواهان نیست فلذا دعوی خواهان در این خصوص و مازاد بر لحوق حکم غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نوربخش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف.ت. نسبت به آن بخش از رأی موضوع دادنامه شماره ۰۰۱۷۵ ـ ۱۴/۲/۹۲ صادره از شعبه /۲۴۲ دادگاه عمومی حقوقی که بر رد درخواست استرداد طلاآلات جمعا به وزن ۹۲ گرم مندرج در لیست پیوست پرونده (ذیل صفه ۳ لیست پیوست)، اشعار دارد وارد نیست صرف نظر از نحوه استدلال دادگاه محترم بدوی زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
معنوی ـ مدنی کرمانی