عنوان: عدم امکان احراز عسر و حرج قبل از شروع زندگی زناشویی

پیام: قبل از شروع زندگی مشترک، ادعای زوجه مبنی بر عسر و حرج مفهومی ندارد.

شماره دادنامه قطعی :
9309970910000462
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/06/12
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

خانم س.ث. فرزند ح. دادخواستی بطرفیت آقای م.ف. به خواسته گواهی عدم امکان سازش و اجرای صیغه طلاق بواسطه عسر و حرج در زندگی تقدیم شعبه اول دادگاه عمومی فریدون کنار نموده و دادگاه در دادنامه شماره 0001009-25/9/91 با ملاحظه اظهارات طرفین در نهایت ادعای زوجه مبنی بر عسر و حرج را محرز ندانسته و رأی به بطلان دعوای خواهان صادر نموده است و رأی صادره مجدداً در تاریخ 29/4/92 در شعبه 8 دادگاه عمومی آمل دعوای عسر و حرج نموده که در دادنامه 737 مردود اعلام شده، مورد اعتراض خواهان خانم س.ث. واقع شده و پرونده در شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مطرح و دادگاه در مجموع خواسته خواهان خانم س.ث. را محرز دانسته و در دادنامه شماره 000286-20/3/93 رأی بدوی را نقض و حکم به الزام خوانده آقای م.ف. به طلاق زوجه نموده و طلاق از حیث بذل و باکره بودن بائن خلعی می باشد و چنانچه زوج حاضر به طلاق بنا شد سردفتر به نمایندگی اجرای صیغه طلاق می کند. سپس رأی صادره مورد اعتراض زوج واقع و درخواست فرجام خواهی نموده است و پرونده به این شعبه از دیوان عالی کشور ارسال شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

باتوجه به اینکه مقررات مربوط به داوری رعایت نشده و نظریه داور زوجه اعلام نشده است و از سوی دیگر قبل از شروع زندگی مشترک احراز عسر و حرج مفهومی ندارد و دلیلی که موجب احراز تقصیر زوج در عدم شروع زندگی مشترک باشد در پرونده منعکس نیست، دادنامه فرجام خواسته شماره 00286-20/3/93 صادره از شعبه 11 تجدیدنظر استان مازندران با نقض تحقیقات و دادرسی مواجه است. لذا مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند (الف) ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی نقض، رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع می گردد.
رئیس شعبه 27 دیوان عالی کشور ـ مستشار
فاضل ـ رزاقی