عنوان: عدم تحقق ترک انفاق در جدا بودن ناشی ازکراهت زوجین نسبت به یکدیگر

پیام: چنانچه زوجین از هم جدا باشند و نسبت به تداوم زندگی مشترک با یکدیگر اظهار کراهت نموده و زوجه تصمیم به طلاق داشته باشد، بزه ترک انفاق منتفی می باشد.


مستندات: ماده 642 قانون مجازات اسلامی 1375

شماره دادنامه قطعی :
9109970270301343
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/10/24
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام انتسابی به آقای ع. نام پدر م.، آزاد به لحاظ عدم دسترسی- دایر بر مبادرت به ترک انفاق موضوع شکایت خانم ش. نام پدر م. -همسرش- نظر به اینکه با عنایت به اظهارات شاکیه در مراحل رسیدگی به ویژه در دادگاه مبنی بر اینکه سی سال از زندگی مشترک سپری گردیده- فرزندان مشترک آنان تشکیل زندگی داده اند و مدتی است مشتکی عنه ترک زندگی مشترک نموده و خودش (شاکیه) نیز در نزد مادرش زندگی می کند و تصمیم قطعی به طلاق دارد و زوج- مشتکی عنه- نیز طبق اطلاع واصل اعلام داشته به زندگی مشترک بر نمی گردد و می خواهد آزاد باشد. بنا به مراتب مانحن فیه از مصادیق ماده 642 ق.م.ا (استنادی دادسرا) در کیفرخواست نبوده چرا که عنصر تشکیل دهنده بزه موضوع ماده642 مرقوم در صورتی است که طرفین – زوجین- علاقمند به تداوم زندگی مشترک باشند و یا زوجه مخالف پاشیدگی زندگی مشترک و خواستار استمرار آن و آمادگی به ایفای وظایف همسری باشد- لکن در مانحن فیه-که به هر دلیلی – زوجین – مدتی است عملاً جدای از یکدیگر زندگی می نمایند و نسبت به تداوم زندگی مشترک با یکدیگر اظهار کراهت دارند و برابر اعلام زوجه تصمیم به طلاق دارد و هدف از تشکیل پرونده، تحصیل حکم طلاق است؛ علی هذا به لحاظ عدم انطباق قضیه با ماده استنادی و عدم تحقق بزه، با عنایت به بند الف ماده 177 ق .آ.د.ک مشتکی عنه از اتهام انتسابی تبرئه می گردد. رأی پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان است.
 قاضی مامور به خدمت در شعبه 1168دادگاه عمومی جزایی تهران ـ هادوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش. نسبت به دادنامه شماره 720ـ910 مورخ 28/8/91 صادره از شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع. فرزند م. از اتهام ترک انفاق برائت حاصل نموده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی، بزه منتسبه محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را فراهم آورد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط فاقد اشکال می باشد. لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی پور ـ بهارشاهی
مطلب مرتبط :  مطالبه نفقه از سوی فرزند