عنوان: عدم تزاحم تغییر نام با خدشه به سند رسمی

پیام: دعوی تغییر نام اساساً از مصادیق مخدوش نمودن اسناد رسمی سجلی نیست.


مستندات: رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ مورخ ۸/۷/۴۹ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۲۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۱/۲۶
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ص.ح. به طرفیت اداره ثبت احوال ب. به خواسته تغییر نام در شناسنامه شماره ۲۰۸-۲۷/۵/۱۳۴۷توضیحاً اینکه خواهان اظهار کرده است [که در] بدو تولد در بین اقوام وآشنایان و بستگان به نام پ. اشتهار داشته ولی در شناسنامه ص. ثبت شده است و نظر به اینکه داشتن دو نام در زندگی روزمره برای وی باعث بروز مشکلاتی شده است لذا تقاضای امعان نظر نسبت به خواسته مطروحه مستنداً به مواد ۹۹۵ و ۹۹۹ قانون مدنی و ماده ۲۰ قانون ثبت احوال را استدعا دارد. دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و با توجه به داشتن نام مناسب منطبق با ذوق و علاقه حق طبیعی هر فرد می باشد و می بایست حداقل یک بار اشخاص برخوردار ار این حق باشند تا مناسب با اوضاع و احوال و محیط کار و زندگی حق تغییر را داشته باشد مضافاً اینکه وجود دوگانگی نام افراد نیز موجبات عسر و حرج را در بستر زندگی فراهم می نمایدکه مطابق قائده فقهی نفی عسر و حرج در اسلام [نفی] شده لذا دعوی خواهان را مقرون به واقع وصحت تشخیص و مستنداً به مواد ۹۹۷-۹۹۵-۱۲۵۸- و ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تغییر نام خواهان از ص. به پ. در شناسنامه به شماره ۲۰۸-۲۷/۵/۱۳۴۷ را صادر و اعلام می دارد این رأی حضوری ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه۲۲۰دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زیوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال ب. به طرفیت خانم ص.ح. از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۴۵۰۰۸۶۱ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که به موجب آن حکم بر تغییر نام تجدیدنظرخوانده از ص. به پ. در شناسنامه به شماره ۲۰۸ مورخ ۲۷/۵/۱۳۴۷ صادر و اعلام شده است. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح طرفین دعوی تغییر نام اساساً مخدوش نمودن اسناد رسمی که یکی از آنها سجل احوال است را در پی ندارد بلکه تجدیدنظرخوانده با فرض سلامت و صحت شناسنامه اظهار داشته که به نام پ. شهرت دارد و با آن نام مأنوس است و از رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ مورخ ۸/۷/۴۹ مجوز ورود در این گونه دعاوی قابل استنباط و تنقیح مناط است لذا با توجه به استشهادیه پیوست پرونده که مطابق بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم گردیده و اظهارات گواهان در جلسه دادرسی دادگاه بدوی چون اعتراض مؤثری که تغییر مفاد دادنامه فوق الاشعار را ایجاب کند به عمل نیامده و به کیفیت رسیدگی نیز ایرادی وارد نیست با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیو سالار ـ دقیقی