عنوان: عدم تزاحم تغییر نام با خدشه به سند رسمی

پیام: دعوی تغییر نام اساساً از مصادیق مخدوش نمودن اسناد رسمی سجلی نیست.


مستندات: رأی وحدت رویه شماره 224 مورخ 8/7/49 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

شماره دادنامه قطعی :
9209970223700021
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/01/26
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ص.ح. به طرفیت اداره ثبت احوال ب. به خواسته تغییر نام در شناسنامه شماره 208-27/5/1347توضیحاً اینکه خواهان اظهار کرده است [که در] بدو تولد در بین اقوام وآشنایان و بستگان به نام پ. اشتهار داشته ولی در شناسنامه ص. ثبت شده است و نظر به اینکه داشتن دو نام در زندگی روزمره برای وی باعث بروز مشکلاتی شده است لذا تقاضای امعان نظر نسبت به خواسته مطروحه مستنداً به مواد 995 و 999 قانون مدنی و ماده 20 قانون ثبت احوال را استدعا دارد. دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و با توجه به داشتن نام مناسب منطبق با ذوق و علاقه حق طبیعی هر فرد می باشد و می بایست حداقل یک بار اشخاص برخوردار ار این حق باشند تا مناسب با اوضاع و احوال و محیط کار و زندگی حق تغییر را داشته باشد مضافاً اینکه وجود دوگانگی نام افراد نیز موجبات عسر و حرج را در بستر زندگی فراهم می نمایدکه مطابق قائده فقهی نفی عسر و حرج در اسلام [نفی] شده لذا دعوی خواهان را مقرون به واقع وصحت تشخیص و مستنداً به مواد 997-995-1258- و 1257 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تغییر نام خواهان از ص. به پ. در شناسنامه به شماره 208-27/5/1347 را صادر و اعلام می دارد این رأی حضوری ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه220دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زیوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال ب. به طرفیت خانم ص.ح. از دادنامه شماره 9109972164500861 مورخ 18/10/1391 صادره از شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که به موجب آن حکم بر تغییر نام تجدیدنظرخوانده از ص. به پ. در شناسنامه به شماره 208 مورخ 27/5/1347 صادر و اعلام شده است. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح طرفین دعوی تغییر نام اساساً مخدوش نمودن اسناد رسمی که یکی از آنها سجل احوال است را در پی ندارد بلکه تجدیدنظرخوانده با فرض سلامت و صحت شناسنامه اظهار داشته که به نام پ. شهرت دارد و با آن نام مأنوس است و از رأی وحدت رویه شماره 224 مورخ 8/7/49 مجوز ورود در این گونه دعاوی قابل استنباط و تنقیح مناط است لذا با توجه به استشهادیه پیوست پرونده که مطابق بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم گردیده و اظهارات گواهان در جلسه دادرسی دادگاه بدوی چون اعتراض مؤثری که تغییر مفاد دادنامه فوق الاشعار را ایجاب کند به عمل نیامده و به کیفیت رسیدگی نیز ایرادی وارد نیست با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیو سالار ـ دقیقی