عنوان: عدم تمکین زوجه به‌دلیل زندگی در منزل پدرشوهر

پیام: صرف زندگی کردن در منزل پدرشوهر مانع مشروع تمکین محسوب نمی شود مگر اینکه زوجه اثبات کند که زندگی در منزل پدرشوهر موجب مخاطره یا عسر و حرج وی است.

شماره دادنامه قطعی :
9209970220201575
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/09/27
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

با استعانت از خداوند متعال در خصوص دادخواست م.ر. فرزند م. به طرفیت ز.م. فرزند م. به خواسته تقاضای الزام خوانده به تمکین و بدین شرح خواهان توضیح داده است : که اینجانب با خوانده در بهمن سال 1390 ازدواج نموده ام و همسرم از تاریخ 20/2/92 بدون مانع شرعی و قانونی و علی رغم مراجعات و دعوت های مکرر حاضر به تمکین نبوده و به وظایف خودش در قبال اینجانب عمل نمی نماید و نهایتاً به استناد ماده 1114 قانون مدنی درخواست رسیدگی نموده است دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ازجمله فتوکپی مصدق رونوشت عقدنامه شماره 1182 صادره از دفترخانه ازدواج شماره …. رباط کریم حوزه ثبتی رباط کریم وجود علقه زوجیت بین طرفین محرز می داند و اینکه خوانده در جلسه رسیدگی حاضر و در دفاع بیان داشته : که خواهان وی را موردایراد ضرب وجرح عمدی و نیز نفقه وی پرداخت ننموده است اما در این خصوص دلیل ارائه ننموده است و نیز در این مورد نیز شکایت کیفری و یا طرح دعوی حقوقی مطرح ننموده است و اینکه اختلافات خانوادگی جزء زندگی زناشویی می باشد و از طرفی زوجه عذر موجه مبنی بر عدم تمکین خود ارائه ننموده است و بنابراین دلیلی که عدم تمکین وی از شوهرش را توجیه نماید به نظر ما نرسیده است لذا دادگاه به استناد مواد 1102ـ 1114 قانون مدنی خوانده را به تمکین از خواهان محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 5 حقوقی دادگستری شهرستان بهارستان ـ کوچکی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم ز.م.با وکالت آقای ح.پ. نسبت به دادنامه شماره 92099729885000236 مورخ 16/5/92 صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی بهارستان در پرونده شماره 9209982988500044 متضمن حکم به تمکین تجدیدنظرخواه (زوجه) نسبت به زوج با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته زیرا اولاً تجدیدنظرخواه ادعا نموده است که توسط تجدیدنظر خوانده (زوج) مورد ضرب وجرح قرارگرفته است لیکن در این خصوص حکمی از محاکم جزایی مبنی بر محکومیت مشارٌالیه به دادگاه ارائه ننموده است ثانیاً تجدیدنظرخواه اعلام داشته است که حاضر نیست با تجدیدنظر خوانده (زوج) در منزل پدرشوهر زندگی نماید درصورتی که زن نمی تواند به این بهانه تمکین ننماید زیرا این مورد از موانع مشروع عدم تمکین نمی باشد ثالثاً چنانچه زن مدعی است که زندگی در خانه پدرشوهر برای او مخاطره آمیز یا موجب عسر و حرج  و غیرقابل تحمل است و به این جهت خواهان منزل مستقلی است باید به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسیدگی مسکن مناسب را تشخیص و بر این اساس اتخاذ تصمیم نماید بناءعلی هذا دادگاه ضمن ردّ اعتراض تجدیدنظرخواه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام می نماید رأی صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.
رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سیفی ـ نحوی