تاریخ نظریه : 1397/11/28
شماره نظریه: 7/97/3113


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه عندالمطالبه، ولو با اطلاع زوجه باعث تبدیل شدن مهریه حال، به مهریه مؤجل نمی­گردد.

مطلب مرتبط :  تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال یا مطالبات محکوم علیه نیست