عنوان: عرف حاکم در خصوص اجرت‬المثل ایام زوجیت

پیام: بر اساس عرف حاکم بر خانواده های ایرانی زوجه تبرعاً امور منزل را انجام می دهد و برای مطالبه اجرت‬المثل باید دستور زوج به انجام امور مربوطه و عدم تبرع را اثبات نماید.

شماره دادنامه قطعی :
9309970222401287
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/07/29
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

دعوی خانم م.م. به‬ طرفیت همسرش آقای م.ط. مبنی بر مطالبه اجرت‬المثل ایام زندگی مشترک وارد نیست زیرا مطابق تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی از جمله شرایط مطالبه اجرت‬المثل این است که زوجه به قصد دریافت دستمزد و با دستور شوهر امور خانه را انجام دهد در حالی که مطابق عرف حاکم بر خانواده های ایرانی اساساً زن تبرعاً امورخانه‬داری از قبیل شوهرداری و نگهداری بچه و غیره را انجام می دهد و هیچ‬گاه قصد او دریافت دستمزد نبوده و گرنه در طول زندگی مشترک آن را مطالبه می نموده و زوجه دلیلی بر اثبات خلاف آن من‬جمله اثبات دستور زوج به انجام امور ارائه ننموده است بنا به مراتب فوق دعوی خواهان وارد نبوده و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی حکم به رد ادعای وی صادر می گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 238 دادگاه عمومی خانواده تهران – کلیوند

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر‬خواهی خانم م.م.  به‬ طرفیت آقای م.ط. نسبت به دادنامه شماره 640 مورخ 15/5/1393 شعبه 238 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 343 مبنی بر صدور حکم به رد دعوی مطالبه اجرت‬المثل وارد نمی باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان‬نظر در اوراق و مندرجات لایحه تجدیدنظر‬خواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول تجدیدنظرخواسته رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اسا س مستندات موجود در پرونده صا در گردیده است و با عنایت به ا ینکه تجدیدنظر‬خواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدیدنظر‬خواهی رأی صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
مرادی هرندی – روحا نی