عنوان: فرجام‌خواهی در دعوای الزام به ثبت نکاح

پیام: رأی صادره در دعوای الزام به ثبت عقد نکاح غیر قابل فرجام خواهی است.


مستندات: ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9309970906800795
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/07/12
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حاضر حاکی است در تاریخ 6/4/91 خانم س.ث. با وکالت آقایان ف. و ف.ی. مشاورین حقوقی و وکیل دادگستری دادخواستی به خواسته الزام خوانده آقای م.ف. به ثبت عقد نکاح معوقه در محاکم عمومی شهرستان مهر مستند به دادنامه قطعی 62/91 مورخ 12/2/91 صادره از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان فارس که به موجب آن حکم به وجود نکاح دائم بین خانم س.ث. و آقای م.ف. در دادگاه تجدیدنظر صادر شده است مطرح نموده است دادگاه پس از وصول دادخواست و تعیین وقت جهت رسیدگی و دعوت طرفین و توضیحات آنان در خصوص نوع نکاح برای تعیین مهرالمثل قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده است که کارشناس واحد میزان مهرالمثل زوجه را تعداد یکصد سکه اعلام نموده است که به لحاظ اعتراض به عمل آمده قرار ارجاع به هیأت کارشناسان صادر نموده است. هیأت سه نفره کارشناسان رقم مهرالمثل استحقاقی زوجه را بابت عقد نکاح دائم مورد نظر چهارصد و پنجاه میلیون تومان برآورد و اعلام نموده اند در جریان رسیدگی به این پرونده دادنامه 1595/91 مورخ 30/10/91 صادره از این شعبه که در مقام رسیدگی به فرجام خواهی از دادنامه 62/91 صادره از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان فارس صادر شده است ابراز گردیده است که مفاداً حاکی است هیأت این شعبه در خصوص اختلاف زوجین در نوع عقد نکاح که در مقاطع مختلفی فی مابین واقع شده است سرانجام رأی فرجام خواسته فوق الذکر را با مهریه یکصد سکه بهار آزادی و محرز دانستن وجود نکاح دائم فی مابین زوجین مورد نظر تأیید نموده است شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مهر پس از ملاحظه این رأی به شرح دادنامه و رأی مورخ 31/5/92 با توجه به محرز بودن رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده و وجود زوجیت دائم از تاریخ 6/10/86 با مهریه یکصد سکه بهار آزادی خواسته خواهان را وارد دانسته و مستند به ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 خوانده را به ثبت رسمی ازدواج مزبور محکوم نموده است از این رأی آقای م.ف. تجدیدنظرخواهی کرده است که دادگاه تجدیدنظر به لحاظ وجود اختلاف فاحش در میزان مهرالمثل زوجه در نظریه کارشناس واحد و هیأت کارشناسان اخذ توضیح از هیأت 5 نفره کارشناسان را ضروری دانسته و پرونده را طی نیابت قضایی به دادگاه بدوی اعاده داده است دادگاه بدوی از هیأت 5 نفره کارشناس که خود تعیین نموده است خواسته است در مورد مهرالمثل استحقاقی زوجه اعلام نظر نمایند که در برگ 102 و 103 پرونده نظریه هیأت پنج نفره با تعیین 75 سکه بهار آزادی به عنوان مهرالمثل اعلام گردیده است دادگاه تجدیدنظر با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 219/93 تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته که مفاداً حکم به الزام او به ثبت نکاح دائم مورخ 6/10/86 با تعیین یکصد عدد سکه تمام بهار آزادی به نفع زوجه اصدار و اعلام گردیده است دادنامه تجدیدنظرخواسته را به تبعیت از نظر هیأت 5 نفره کارشناسی با اصلاح میزان مهریه به جای یکصد سکه 75 سکه که موردنظر کارشناسان بوده است مستنداً به مواد 351 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی تأیید نموده است. اکنون از این رأی آقای م.ف. توسط وکیلش فرجام خواهی نموده که هنگام شور لایحه وکیل با گزارش پرونده قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه خواسته خواهان (فرجام‬خوانده) به شرح دادخواست تقدیمی صرفاً الزام خوانده (فرجام خواه) به ثبت نکاح دائم فی مابین بوده و به دلالت محتویات پرونده نکاح دائم فی مابین متداعیین قبلاً به موجب دادنامه شماره 62-91 مورخ 12/2/91 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان فارس که در مرحله فرجامی طی دادنامه شماره 1595-91 مورخ 30/10/91 صادره از این شعبه دیوان مورد ابرام قرار گرفته به اثبات رسیده و در نتیجه واقعه نکاح دائم بین طرفین در پرونده حاضر فی الواقع امری مفروغ‬عنه محسوب می گردد که با توجه به این امر، حکم راجع به ثبت نکاح دائم از شمول آراء قابل فرجام مصرحه در بند الف ماده 368 قانون آئین دادرسی مدنی خارج بوده و قابلیت رسیدگی فرجامی را ندارد بنابراین و به لحاظ غیرقابل‬فرجام بودن دادنامه فرجام خواسته، فرجام خواهی فرجام خواه قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته قرار ردّ فرجام خواهی فرجام خواه صادر و اعلام می گردد مقرر می دارد پرونده به مرجع ذی‬ربط اعاده گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان‬عالی کشور – مستشار – عضو معاون
عباسیان – ناصح – کریمپور نطنزی