تاریخ نظریه : 1398/07/02
شماره نظریه: 7/98/781

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

با عنایت به ماده 862 قانون مدنی و ماده 336 قانون مجازات اسلامی 1392 در فرض سوال که دعوای اثبات نسب (رابطه خویشاوندی) به طرفیت بستگان نسبی از طبقه سوم مطرح شده است، با لحاظ آثار حقوقی حاکم بر این رابطه (نظیر ارث، قسامه و مسوولیت عاقله) دعوای مزبور قابلیت استماع دارد.