ماده واحده – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می ‌تواند در زمان صلح با رعایت اصل ۱۴۷ قانون اساسی برای اجرای طرحهای بهداشتی‌از خدمت مشمولان وظیفه عمومی عادی با مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی تا پایان دوره متوسطه، پس از انجام آموزش نظامی از طریق وزارت‌دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید ستاد کل نیروهای مسلح، پس از آموزش دوره بهداشت لازم طبق تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی به‌عنوان سرباز- بهداشتیار استفاده کند. هزینه‌های مربوط به دوره آموزش نظامی برعهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و‌هزینه‌های آموزشی بهداشتیاری و حقوق، مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوط تامین می‌شود که میزان دریافتی این‌قبیل افراد نباید درمجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند.
‌آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور تهیه‌ پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

مطلب مرتبط :  قانون الحاق دو‌ ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی