ماده‌واحده ـ به موجب این قانون، قوانین و تصمیمات قانونی از تاریخ ۱۳۲۹/۱/۱ تا ۱۳۳۶/۷/۳۰ به‌شرح زیر اعم از اینکه اجراء شده یا اجرای آن متوقف شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به‌موجب قانون لاحق نسخ ضمنی شده باشد، منسوخ اعلام می‌گردد:

۱.               تصمیم مجلس شورای ملی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای علی منصور نخست وزیر مصوب ۲۴/۰۱/۱۳۲۹

۲.               قانون اجازه پرداخت دودوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه اول سال ۱۳۲۹ مصوب ۲۹/۰۱/۱۳۲۹

۳.               تصمیم قانونی دائر به تشکیل کمیسیون دوازده نفری برای تجدید نظر در آیین‌نامه داخلی مصوب ۰۷/۰۲/۱۳۲۹

۴.              قانون واگذاری پنجاه‌میلیون ریال اعتبار به سازمان برنامه جهت عودت دادن افراد به منازل و محل کارشان مصوب۱۰/۰۲/۱۳۲۹

۵.              تصمیم قانونی دائر به اعطای اختیار به کمیسیون منتخبه از شعب جهت روشن نمودن جریان روابط بین مجلسین مصوب ۲۸/۰۲/۱۳۲۹

۶.              تصمیم قانونی دائر به انتخاب کمیسیون ۱۸ نفری از شعب برای رسیدگی به قرارداد الحاقی نفت مصوب ۳۰/۰۳/۱۳۲۹

۷.              قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت خرداد ماه ۱۳۲۹ مصوب ۰۱/۰۴/۱۳۲۹

۸.              مقررات مربوط به مالیات بردرآمد صاحبان وسائط رانندگی مصوب ۰۵/۰۴/۱۳۲۹

۹.              تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای علی رزم‌آرا مصوب ۱۳/۰۴/۱۳۲۹

۱۰.            قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و بیست و نه مجلس شورای ملی مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۲۹

۱۱.            قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیرماه ۱۳۲۹ مصوب ۱/۵/۱۳۲۹

۱۲.            قانون اجازه مصرف سیصد و شصت و پنج میلیون ریال اعتبارات ساختمانی و راه‌سازی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال۱۳۲۹ کل کشور مصوب ۰۳/۰۸/۱۳۲۹

۱۳.            قانون اجازه پرداخت دودوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه مرداد و شهریور ماه ۱۳۲۹ مصوب ۱۰/۰۵/۱۳۲۹

۱۴.            قانون اجازه استخدام ده نفر تندنویس برای مجلس سنا مصوب ۱۰/۰۵/۱۳۲۹

۱۵.            قانون اجازه مصرف بودجه سال ۱۳۲۹ وزارت بهداری طبق گزارش شماره ۴ مصوب کمیسیون بودجه مصوب ۱۶/۰۵/۱۳۲۹

۱۶.            تصمیم قانونی دائر به انتخاب کمیسیون هجده نفری از مجلس شورای ملی جهت بررسی لایحه سازمان اداری کشور مصوب ۲۳/۰۶/۱۳۲۹

۱۷.            تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای علی رزم‌آرا نخست‌وزیر (‌در موضوع دادگستری) مصوب ۱۶/۰۷/۱۳۲۹

۱۸.            قانون اجازه پرداخت سه میلیون ریال جهت تعمیر و تکمیل ساختمان بیمارستان امیراعلم مصوب ۲۵/۰۷/۱۳۲۹

۱۹.            قانون اجازه مصرف بودجه سال۱۳۲۹ وزارت فرهنک (فرهنگ) طبق مصوبات شماره۴ کمیسیون بودجه مصوب ۲۶/۰۷/۱۳۲۹

۲۰.            قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه ۱۳۲۹ مصوب ۲۷/۰۷/۱۳۲۹

۲۱.            تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی ساکت در مورد استیضاح آقای دکتر مصدق و عده‌ای از نمایندگان از دولت آقای علی رزم‌آرا (در موضوع نفت) مصوب

                 ۲۷/۰۷/۱۳۲۹

۲۲.            قانون دائر به بی‌اثربودن تصمیمات هیأت تصفیه کارمندان دولت مصوب ۲۵/۰۸/۱۳۲۹

۲۳.            قانون اجازه پرداخت دودوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه آبان و آذر ۱۳۲۹ مصوب ۰۲/۰۹/۱۳۲۹

۲۴.            تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی ساکت در مورد استیضاح آقای جمال امامی از دولت آقای علی رزم‌آرا (در موضوع نفت) مصوب ۰۵/۰۹/۱۳۲۹

۲۵.            مواد سه گانه مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی مصوب ۰۹/۰۹/۱۳۲۹

۲۶.             قانون اجازه اعتبار چهل میلیون ریال جهت مبارزه با انواع ملخها مصوب ۲۳/۰۹/۱۳۲۹

۲۷.            قانون اجازه انتشار اسکناسهای دویست ریالی به‌جای اسکناسهایی که توسط هیأت نظارت نابود می‌شود مصوب۱۳/۱۰/۱۳۲۹

۲۸.            ‌تصمیم قانونی در خصوص بیانات وزیر دارایی راجع به نفت مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۲۹

۲۹.            قانون اجازه مصرف سی‌میلیون ریال از محل صرفه جوئیهای کل کشور در سال ۲۹ جهت ساختمان راه اهواز به شیراز مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۲۹

۳۰.            ‌قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات بازنشستگی افسران و درجه‌داران و افراد ارتش مصوب  ۲۷/۱۰/۱۳۲۹

۳۱.            تصمیمات متخذه کمیسیون برنامه راجع به کارمندان سازمان برنامه مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۲۹

۳۲.            قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دی‌ماه ۱۳۲۹ مصوب ۰۳/۱۱/۱۳۲۹

۳۳.            ‌تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای علی رزم‌آرا نخست‌وزیر مصوب ۰۵/۱۱/۱۳۲۹

۳۴.            قانون اصلاح قانون اجازه پرداخت عیدی مستخدمین جزء مصوب لیله ۲۱ اسفند ۱۳۰۵ مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۲۹

۳۵.            قانون برقراری ماهی دو هزار ریال وظیفه درباره آقای اسدالله کیانی مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۲۹

۳۶.             قانون برقراری فوق‌العاده درباره آقای ملک‌الشعراء بهار و ترمیم حقوق بازنشستگی آقای نظام‌الدین وفا مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۲۹

۳۷.            طرح مربوط به مقررات اعلان حکومت نظامی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۲۹

۳۸.            طرح مربوط به تعویض اسکناس‌های پانصد و هزار ریالی با اسکناسهای دیگر در ظرف ۳ ماه مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۲۹

۳۹.            ‌تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای حسین علاء نخست وزیر مصوب ۲۷/۰۱/۱۳۳۰

۴۰.            تصمیم قانونی دائر به انتخاب اعضاء کمیسیونهای مجلس شورای ملی از شعب مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۳۰

۴۱.            تصمیم قانونی دائر به تجدید و انتخاب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی از شعب مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۳۰

۴۲.            قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین‌ماه ۱۳۳۰ مصوب ۰۵/۰۲/۱۳۳۰

۴۳.            ‌تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۳۰

۴۴.            تصمیم قانونی دائر به انتخاب پنج نفر از مجلس شورای ملی جهت شرکت در هیأت مختلط مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۳۰

۴۵.            تصمیم قانونی دائر به طرز انتخاب پنج نفر از نمایندگان جهت شرکت در کمیسیون مختلط نفت مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۳۰

۴۶.             قانون برقراری ۲۴ فقره شهریه مصوب ۲۴/۰۲/۱۳۳۰

۴۷.            ‌قانون مربوط به تعیین تاریخ اجرای قانون تعویض و جمع‌آوری اسکناسهای پانصد و هزار ریالی مصوب ۲۵/۰۲/۱۳۳۰

۴۸.            ‌قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ مصوب ۰۵/۰۳/۱۳۳۰

۴۹.            قانون انجام لوله‌کشی آب و فاضلاب شهر تهران مصوب ۰۷/۰۳/۱۳۳۰

۵۰.            قانون کمک ترمیم حقوق دبیران و آموزگاران مصوب  ۱۲/۰۳/۱۳۳۰

۵۱.            قانون مربوط به اعتبار سی میلیون ریال برای مبارزه با انواع ملخ مصوب ۱۲/۰۳/۱۳۳۰

۵۲.            تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر مصوب ۳۰/۰۳/۱۳۳۰

۵۳.            قانون اجازه پرداخت دودوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه خرداد و تیر ۱۳۳۰ مصوب ۰۱/۰۴/۱۳۳۰

۵۴.            آیین‌نامه مجازات متخلفین از قانون کار مصوب ۱۹/۰۴/۱۳۳۰

۵۵.            قانون مربوط به اجازه استخدام عده‌ای جهت تکمیل کادر افراد و ردیف افراد شهربانی مصوب ۲۶/۰۴/۱۳۳۰

۵۶.             قانون مربوط به اعطای یک درجه بالاتر به افسران و درجه‌داران و سربازان شهید مصوب ۳۰/۰۴/۱۳۳۰

۵۷.            طرح قانونی مربوط به تعیین تکلیف اوراق مکشوفه در شرکت نفت سابق مصوب ۰۲/۰۵/۱۳۳۰

۵۸.            آیین‌نامه‌های فوق‌العاده مسافرت و مزایای مأمورین خدمات صحرائی ‌ مصوب ۰۲/۰۵/۱۳۳۰

۵۹.            قانون فروش پنج قطعه زمین خریداری مجلس شورای ملی به مجلس سنا مصوب ۰۸/۰۵/۱۳۳۰

۶۰.             ‌قانون راجع به واگذاری چهارده میلیون لیره از ارز موجود در حساب پشتوانه به اختیار دولت مصوب ۲۱/۰۵/۱۳۳۰

۶۱.             قانون مربوط به تحصیل بیست و پنج میلیون دلار اعتبار از بانک صادرات و واردات واشنگتن مصوب ۲۶/۰۵/۱۳۳۰

۶۲.             قانون اجازه اعطای هشت میلیون ریال اعتبار جهت تکمیل ساختمان و تهیه مقدمات جشن هزاره حکیم ابوعلی ابن‌سینا مصوب ۲۷/۰۵/۱۳۳۰

۶۳.             ‌تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر مصوب ۳۰/۰۵/۱۳۳۰

۶۴.             ‌تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر مصوب ۲۵/۰۶/۱۳۳۰

۶۵.             تصمیم قانونی دائر باصلاح ماده ۸۳ آیین‌نامه داخلی مصوب ۰۷/۰۷/۱۳۳۰

۶۶.              قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهرماه ۱۳۳۰ مصوب ۰۲/۰۸/۱۳۳۰

۶۷.             ‌تصمیم قانونی دائر به ابراز اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر مصوب ۰۳/۰۹/۱۳۳۰

۶۸.             قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آبان‌ماه ۱۳۳۰ مصوب ۰۵/۰۹/۱۳۳۰

۶۹.             قانون اجازه پرداخت هزینه انتخابات دوره ۱۷ مجلس شورای ملی مصوب ۱۰/۰۹/۱۳۳۰

۷۰.            ‌قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و سی مجلس شورای ملی مصوب ۱۸/۰۹/۱۳۳۰

۷۱.            ‌قانون مکلف بودن دولت به تنظیم لایحه منع تهیه و استعمال مواد الکلی مصوب ۲۴/۰۹/۱۳۳۰

۷۲.            ‌قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذرماه سال ۱۳۳۰ مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۳۰

۷۳.            ‌قانون برقراری ده فقره شهریه مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۳۰

۷۴.            قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیر ماه ۱۳۳۱ مصوب ۱۲/۰۵/۱۳۳۱

۷۵.            ‌تصمیم قانونی دائر به انتخاب پنج نفر از مجلس شورای ملی جهت شرکت در هیأت مختلط مصوب ۱۶/۰۵/۱۳۳۱

۷۶.            ‌تصمیم قانونی افزایش حداکثر پنجاه نفر به کادر فنی سازمان برنامه مصوب ۲۸/۰۵/۱۳۳۱

۷۷.            ‌تصمیم قانونی مدد معاش اولاد برای کارمندان و خدمتگزاران سازمان برنامه به مأخذ هر اولاد یکصدریال در ماه مصوب  ۲۸/۰۵/۱۳۳۱

۷۸.            لایحه قانونی راجع به نسخ تصویب‌نامه‌های مربوط به امور استخدامی مصوب ۲۴/۰۶/۱۳۳۱

۷۹.            لایحه قانونی مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب۱۷/۰۷/۱۳۳۱

۸۰.            لایحه قانونی مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران  مصوب ۲۲/۰۷/۱۳۳۱

۸۱.            ‌قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه ۱۳۳۱ مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۳۱

۸۲.            ‌قانون اجازه پرداخت حقوق و مزایای آخرین ایام خدمت سرهنگ دوم نوری شاد درباره وراث قانونی آن مرحوم مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۳۱

۸۳.            ‌تصمیم قانونی پرداخت مبلغ پنجاه و چهار هزار ریال دفعتاً واحده به آقای علی‌اکبر تلخانی راننده سابق سازمان که حین‌انجام وظیفه دست چپش آسیب دیده

                 و منجر به قطع آن گردیده مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۳۱

۸۴.            ‌قانون اجازه تعقیب قانونی آقای احمد قوام مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۳۱

۸۵.            لایحه قانونی چک بی محل مصوب ۲۷/۰۸/۱۳۳۱

۸۶.             ‌قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آبان ماه ۱۳۳۱ مصوب ۲۰/۰۹/۱۳۳۱

۸۷.            اساسنامه سازمان برنامه هفت‌ساله مصوب ۲۵/۰۹/۱۳۳۱

۸۸.            ‌تصمیم قانونی تبدیل عنوان ادارات نساجی و صنعت قند سازمان برنامه به «قسمت» مصوب ۲۵/۰۹/۱۳۳۱

۸۹.            لایحه قانونی تأسیس پلیس گمرک مصوب ۲۹/۰۹/۱۳۳۱

۹۰.            ‌قانون اضافه اعتبار بودجه وزارت فرهنگ در سال ۱۳۳۱ مصوب ۳۰/۰۹/۱۳۳۱ به استثنای تبصره ۲ آن

۹۱.            ‌قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر ماه ۱۳۳۱ مصوب ۰۷/۱۰/۱۳۳۱

۹۲.            ‌قانون تعلیق مجازات زندانیان مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۳۱

۹۳.            ‌تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست وزیر مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۳۱

۹۴.            ‌پرداخت مبلغ پنجاه و چهار هزار ریال ضمن ادامه خدمت به آقای علی‌اکبر تلخانی راننده سابق سازمان برنامه مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۳۱

۹۵.            ‌قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دی ماه ۱۳۳۱ مصوب ۰۷/۱۱/۱۳۳۱

۹۶.            لایحه قانونی تهیه وسایل مبارزه با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین  مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۳۱

۹۷.            لایحه قانونی اصلاح ماده ۱۳ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۳۱

۹۸.            ‌قانون اجازه پرداخت چند فقره اعتبار اضافی برای اضافه حقوق مستخدمین جزء و دون‌پایه و احتیاجات دیگر مصوب ۰۵/۱۲/۱۳۳۱

۹۹.            ‌قانون بودجه سالهای یک هزار و سیصدو سی‌و یک و یک‌هزار و سیصد و سی و دو مجلس شورای ملی مصوب  ۱۷/۱۲/۱۳۳۱

۱۰۰.          ‌قانون مکمل قانون اجازه پرداخت چند فقره اعتبار اضافی برای اضافه حقوق مستخدمین جزء و دون‌پایه و احتیاجات ‌دیگر مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۳۱

۱۰۱.         لایحه قانونی سازمان صنایع کشور مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۳۱

۱۰۲.        ‌تصمیمات متخذه کمیسیون برنامه ‌تصمیمات متخذه کمیسیون برنامه در خصوص اقداماتی راجع به تأسیس شرکت تعاونی کشاورزی مورخ اول اردیبهشت ماه

              ۱۳۳۲ مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۳۲

۱۰۳.       لایحه قانونی اصلاح ماده هشتم و نهم از قسمت چهارم لایحه قانونی سازمان صنایع کشور مصوب ۲۰ اسفندماه ۱۳۳۱ مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۳۲

۱۰۴.       لایحه قانونی متمم لایحه تهیه وسائل مبارزه با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۳۱ مصوب ۲۷/۰۲/۱۳۳۲

۱۰۵.       لایحه قانونی بیمه حوادث وسائط نقلیه موتوری  مصوب ۲۲/۰۴/۱۳۳۲

۱۰۶.        ‌تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت تیمسار سپهبد فضل الله زاهدی مصوب ۰۷/۰۲/۱۳۳۳

۱۰۷.       ‌قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت ماه ۱۳۳۳مصوب ۰۹/۰۳/۱۳۳۳

۱۰۸.       ‌قانون اجازه پرداخت ششصد و سی و شش میلیون ریال از بودجه پیشنهادی سال ۱۳۳۳ وزارت دفاع ملی و مرزبانی مصوب ۰۹/۰۳/۱۳۳۳

۱۰۹.       ‌تصمیم کمیسیون برنامه درباره مقاطعه‌کاری لوی ۲۳ راه‌آهن میانه به تبریز مصوب ۱۲/۰۳/۱۳۳۳

۱۱۰.       ‌طرح قانونی راجع به الغاء و کان‌لم‌یکن بودن طرح قانونی مصادره اموال آقای احمد قوام مصوب ۲۹/۰۳/۱۳۳۳

۱۱۱.       ‌انجام وظایف سازمان برنامه در حدود قوانین مصوب ۲۹/۰۳/۱۳۳۳

۱۱۲.       ‌قانون اجازه پرداخت دودوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه خرداد و تیر ماه ۱۳۳۳ مصوب ۰۶/۰۴/۱۳۳۳

۱۱۳.       ‌قانون راجع به الغاء قوانین موقتی انحلال دیوان کشور و دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۰۹/۰۴/۱۳۳۳

۱۱۴.       ‌قانون راجع به حقوق معلم در تمام کشور مصوب۱۰/۰۴/۱۳۳۳

۱۱۵.       ‌قانون راجع به تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب ۳۰/۰۴/۱۳۳۳

۱۱۶.        ‌تصمیم کمیسیون برنامه دایر به خودداری از پرداخت وجه داوری به آقای اصغر پناهی مصوب ۰۶/۰۶/۱۳۳۳

۱۱۷.       ‌قانون اجازه پرداخت دودوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه مرداد و شهریور ماه ۱۳۳۳ مصوب ۰۹/۰۶/۱۳۳۳

۱۱۸.       ‌قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه مهر و آبان ۱۳۳۳ مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۳۳

۱۱۹.       ‌قانون اجازه اعطای بیست میلیون ریال اعتبار به وزارت جنگ مصوب ۲۰/۰۸/۱۳۳۳

۱۲۰.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به انتخاب دو نفر به عنوان قایم مقام مدیر عامل سازمان برنامه مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۳۳

۱۲۱.       ‌طرح قانونی الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۳۳

۱۲۲.       ‌آیین‌نامه اجرای قانون تمرکز مؤسسات صحی مملکتی مصوب ۱۳ بهمن ماه ۱۳۰۵ مصوب ۱۳/۰۹/۱۳۳۳

۱۲۳.       ‌صورت تقسیم اعتبار شصت میلیون ریال اضافه اعتبار سال ۱۳۳۲ وزارت پست و تلگراف و تلفن مصوب ۱۷/۰۹/۱۳۳۳

۱۲۴.       قانون ترمیم حقوق فرهنگیان مصوب ۲۶/۹/۱۳۳۳

۱۲۵.       ‌لایحه مربوط به نشر آگهی‌های دولتی مصوب ۳۰/۰۹/۱۳۳۳

۱۲۶.        ‌قانون اجازه پرداخت اضافه اعتبار وزارت کشاورزی جهت دفع آفات نباتی و حیوانی مصوب ۰۵/۱۰/۱۳۳۳

۱۲۷.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون مشترک در مورد هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۳۳

۱۲۸.       ‌لایحه قانونی قابل تجدید نظر بودن احکام دیوان کشور در مورد شکایت استخدامی مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۳۳

۱۲۹.       ‌لایحه قانونی سازمان مؤسسه سرم و واکسن‌سازی رازی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۳۳

۱۳۰.       ‌لایحه قانونی انتقال املاک و خالص‌جات دولتی به وزارت کشاورزی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۳۳

۱۳۱.       ‌لایحه قانونی مربوط به دانشجویان و دانش‌آموزان دانشکده‌ها و آموزشگاه‌های نظامی مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۳۳

۱۳۲.       ‌قانون آمار و سرشماری مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۳۳

۱۳۳.       ‌قانون اجازه تعویض اسکناسهای پنجاه و یکصد ریالی مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۳۳

۱۳۴.       ‌اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۳۳

۱۳۵.       ‌قانون بودجه سال ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی مصوب ۰۳/۱۱/۱۳۳۳

۱۳۶.       ‌قانون اجازه پرداخت اضافه اعتبارات سال ۱۳۳۳ مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۳۳

۱۳۷.       ‌تصمیم قانونی دایر به تشکیل کمیسیون دوازده نفری منتخبه از شعب جهت اصلاح آیین‌نامه داخل مجلس شورای ملی مصوب ۰۷/۱۱/۱۳۳۳

۱۳۸.       ‌قانون اصلاح ماده ۶ قانون ترفیعات ارتش مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۳۳

۱۳۹.       ‌لایحه قانونی مربوط به پرداخت مستمری به وراث افسران و درجه‌داران و هم‌ردیفان آنها و سایر مستخدمین ارتش مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۳۳

۱۴۰.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون برنامه در مورد عدم موافقت نسبت به هزینه تعمیرات وسایط نقلیه منظور در بودجه سال ۳۳ ‌سازمان برنامه مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۳۳

۱۴۱.       ‌لایحه مجازات قطع و تخریب وسایل مخابرات و برق مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۳۳

۱۴۲.       ‌قانون مربوط به اصلاح قانون آب و فاضلاب شهر تهران مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۳۳

۱۴۳.       ‌لایحه قانونی مربوط به اصلاح ماده ۴۹ قانون ثبت احوال مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۳۳

۱۴۴.       ‌لایحه قانونی انتقال وجوه حاصله از فروش اراضی یوسف‌آباد به بانک ساختمانی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۳۳

۱۴۵.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون برنامه در مورد مطالعات مربوط به کارخانه ذوب‌آهن و تهیه طرح و مشخصات آن مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۳۳

۱۴۶.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مربوط به اعتبار راه‌سازی به مبلغ دوهزاروچهارصدوبیست میلیون ریال مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۳۳

۱۴۷.       لایحه قانونی امور مالی دانشگاه مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳

۱۴۸.       ‌لایحه قانونی مربوط به اجازه تحصیل اعتبار از کشورهای متحده آمریکای شمالی و انگلستان مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۳۳

۱۴۹.       ‌قانون راجع به برقراری وظیفه درباره وراث مرحوم عبدالصاحب صفایی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۳۳

۱۵۰.       ‌قانون اجازه پرداخت اعتبار اضافی وزارت دادگستری مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۳

۱۵۱.       ‌تصمیم کمیسیون برنامه در مورد اجازه پرداخت یک‌دوازدهم بودجه مصوب سال ۱۳۳۳ جهت هزینه‌های پرسنلی و ‌جاری فروردین‌ماه ۱۳۳۴ سازمان برنامه مصوب

              ۲۶/۰۱/۱۳۳۴

۱۵۲.       ‌قانون بودجه سال ۱۳۳۴ کل کشور مصوب ۲۷/۰۱/۱۳۳۴

۱۵۳.       ‌تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای حسین علاء نخست‌وزیر مصوب ۲۷ /۰۱/۱۳۳۴

۱۵۴.       آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۰/۰۲/۱۳۳۴

۱۵۵.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مربوط به اجازه پرداخت یک‌دوازدهم بودجه مصوب سال ۳۳‌ سازمان برنامه مصوب ۱۶/۰۲/۱۳۳۴

۱۵۶.       ‌تصمیم مربوط به تعیین سه نفر دیگر سرپرست معاونت به استثنای دو نفر معاونین فعلی سازمان برنامه و وظایف آنها مصوب ۱۶/۰۲/۱۳۳۴

۱۵۷.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به افزایش عده کارمندان کادر مرکزی سازمان برنامه مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۳۴

۱۵۸.       ‌قانون برقراری وظیفه و مستمری درباره عده‌ای از کارمندان و مأمورین سابق دولت و وراث آنها مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۳۴

۱۵۹.       ‌لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأمورین دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۳۴

۱۶۰.        ‌لایحه قانونی راجع به حل و فصل دعاوی مربوط به بانک سابق ایران مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۳۴

۱۶۱.        ‌قانون رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۳۴

۱۶۲.        ‌قانون تأسیس بانک ساختمانی و اساسنامه آن مصوب ۰۹/۰۳/۱۳۳۴

۱۶۳.        ‌قانون مربوط به مقررات تحصیلی و استخدامی بهداران مصوب ۱۳/۰۳/۱۳۳۴

۱۶۴.        ‌لایحه چکهای تضمین شده مصوب ۱۴/۰۳/۱۳۳۴

۱۶۵.        ‌لایحه حذف دیوان دادرسی دارایی مصوب ۱۴/۰۳/۱۳۳۴

۱۶۶.         ‌قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها مصوب ۲۸/۰۳/۱۳۳۴

۱۶۷.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مربوط به اجازه پرداخت یک‌دوازدهم بودجه مصوب سال ۱۳۳۳‌ سازمان برنامه مصوب ۰۱/۰۴/۱۳۳۴

۱۶۸.        ‌قانون بانکداری مصوب ۰۵/۰۴/۱۳۳۴

۱۶۹.        ‌قانون مربوط به احتساب مدت نمایندگی سناتورها جزو سنین خدمت مصوب ۰۸/۰۴/۱۳۳۴

۱۷۰.       ‌قانون تأسیس بنگاه کل دارویی ایران مصوب ۱۳/۰۴/۱۳۳۴

۱۷۱.       ‌قانون اساسنامه بانک کشاورزی ایران مصوب ۱۷/۰۴/۱۳۳۴

۱۷۲.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مربوط به اجازه پرداخت یک‌دوازدهم بودجه مصوب سال ۱۳۳۳‌سازمان برنامه مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۳۴

۱۷۳.       ‌لایحه اساسنامه بانک توسعه صادرات مصوب ۲۶/۰۴/۱۳۳۴

۱۷۴.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد دعوت به‌کار دویست نفر کارمند قضایی مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۳۴

۱۷۵.       ‌لایحه الغاء عوارض در دهات مصوب ۰۲/۰۵/۱۳۳۴

۱۷۶.        ‌تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای حسین علاء نخست وزیر مصوب ۰۸/۰۵/۱۳۳۴

۱۷۷.  ‌     تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی نسبت به ترمیم حقوق و مزایای افراد و افسران ژاندارمری مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۳۴

۱۷۸.       ‌لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۳۴

۱۷۹.       ‌قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۰/۰۵/۱۳۳۴

۱۸۰.       ‌قانون متمم قانون تأسیس بانک ساختمانی و اساسنامه آن مصوب ۱۰/۰۵/۱۳۳۴

۱۸۱.       ‌لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۰/۰۵/۱۳۳۴

۱۸۲.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون فرهنگ مجلس شورای ملی در مورد اجراء قانون تعلیمات اجباری در چند نقطه کشور مصوب ۱۰/۰۵/۱۳۳۴

۱۸۳.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون برنامه نسبت به موافقت با تأمین اعتبار هشتاد میلیون از دویست میلیون ریال مندرج در بند ۵‌ برنامه‌های فوری راه‌آهن مصوب اسفند

             ماه ۱۳۳۳ مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۳۴

۱۸۴.      ‌تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مربوط به اجازه پرداخت یک‌دوازدهم بودجه مصوب سال ۱۳۳۳‌سازمان برنامه در مرداد ماه ۱۳۳۴ مصوب

            ۱۱/۰۵/۱۳۳۴

۱۸۵.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به موافقت با استخدام آقای دکتر منصور شمسا کارشناس اپیدمولوژیک مصوب ۱۶/۰۵/۱۳۳۴

۱۸۶.        ‌قانون مربوط به ترمیم حقوق کمک آموزگاران مصوب ۱۶/۰۵/۱۳۳۴

۱۸۷.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال از اعتبار بودجه تفصیلی ‌اداره کل هواپیمایی کشوری مصوب

             ۱۶/۰۵/۱۳۳۴

۱۸۸.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی درباره استخدام آقای مهندس عزت‌الله مخاطب‌رفیعی مهندس ‌الکترونیک و مکانیک و متالوژی مصوب

             ۱۷/۰۵/۱۳۳۴

۱۸۹.       ‌قانون استخدام پرستاران مصوب ۲۵/۰۵/۱۳۳۴

۱۹۰.       ‌قانون مربوط به اعطای یکصدوهشتاد میلیون ریال اعتبار اضافی به وزارت فرهنگ جهت تأسیس مدارس و کلاسهای‌جدید مصوب ۱۹/۰۶/۱۳۳۴

۱۹۱.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی در مورد برنامه عملی ساختمان سدهای کوچک مصوب ۰۱/۰۷/۱۳۳۴

۱۹۲.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی درباره استخدام آقای مهندس والتر نیهوس تبعه سویس برای مدت هشت‌ماه مصوب ۰۱/۰۷/۱۳۳۴

۱۹۳.       ‌تصمیم متخذه مورخ ۱۲/۷/۳۴ کمیسیون بودجه در مورد اجازه خرید تعدادی کامیون و وانت و استیشن و جیپ جهت‌رفع نیازمندی وزارت پست و تلگراف و تلفن

              مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۳۴

۱۹۴.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید چهار دستگاه جیپ برای حمل و نقل پست‌های زاهدان و چاه‌بهار مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۳۴

۱۹۵.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید هفت دستگاه وانت باری جهت اداره هواپیمایی کشوری مصوب ۱۹/۰۷/۱۳۳۴

۱۹۶.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه استخدام عده‌ای آموزگار. دبیر. دانشیار و پزشک مصوب ۱۹/۰۷/۱۳۳۴

۱۹۷.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اجازه مصرف مبلغ چهارصد میلیون ریال از باقیمانده فصل ششم قانون برنامه‌ هفت‌ساله مصوب ۲۶/۰۷/۱۳۳۴

۱۹۸.       ‌تصمیم کمیسیون بودجه مربوط به تبدیل به احسن سه دستگاه اتومبیل سواری وزارت فرهنگ و خرید سه دستگاه جیپ مصوب ۳۰/۰۷/۱۳۳۴

۱۹۹.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام شش نفر مهندس معدن جهت وزارت اقتصاد ملی مصوب ۳۰/۰۷/۱۳۳۴

۲۰۰.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه خرید یک دستگاه استیشن جهت کارگاههای ساختمانی‌و تعمیراتی دانشگاه مصوب

             ۳۰/۰۷/۱۳۳۴

۲۰۱.  ‌     قانون راجع به اجازه پرداخت یکصدوپنجاه میلیون ریال از درآمد نفت به بانکهای ساختمانی ـ رهنی و کشاورزی مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۳۴

۲۰۲.       ‌قانون اجازه پرداخت یکصدمیلیون ریال اعتبار اضافی به وزارت راه جهت تأمین کسر اعتبار سال ۱۳۳۴ مصوب ۰۲/۰۸/۱۳۳۴

۲۰۳.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون برنامه در مورد برنامه عملی کمک به زارعین خشخاش و نگهداری بنگاه‌های دامپزشکی مصوب ۰۳/۰۸/۱۳۳۴

۲۰۴.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید دو دستگاه اتومبیل سواری برای قسمت معادن مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۳۴

۲۰۵.       ‌تصمیم متخذه مورخ ۷/۸/۳۴ کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید آمبولانس و استیشن و جیپ و اتومبیل سواری جهت وزارت بهداری مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۳۴

۲۰۶.        ‌تصمیم کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید ده دستگاه جیپ برای اداره کل گمرک جهت شهرستانها مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۳۴

۲۰۷.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه استخدام عده‌ای جهت احتیاجات کادر فنی در‌ شهرستانها از طرف وزارت بهداری مصوب

              ۰۷/۰۸/۱۳۳۴

۲۰۸.       ‌تصمیم کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت مدیر کل گمرک مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۳۴

۲۰۹.       ‌تصمیم متخذه مورخ ۷ آبان ماه ۳۴ کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید بیست دستگاه کامیون دو تن جهت‌گمرکخانه‌های جنوب مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۳۴

۲۱۰.       ‌تصمیم کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی در مورد اجازه پرداخت حق مقام به متصدیان مشاغل حساس و پرمسئولیت سازمان برنامه مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۳۴

۲۱۱.       ‌تصمیم کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید بیست دستگاه اتومبیل برای اداره آمار و ثبت احوال مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۳۴

۲۱۲.       ‌تصمیم کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید دو دستگاه اتومبیل سواری جهت وزارت بهداری مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۳۴

۲۱۳.       ‌تصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه تعویض یک دستگاه اتومبیل سواری بنگاه دامپروری وزارت کشاورزی مصوب ۲۱/۰۸/۱۳۳۴

۲۱۴.       ‌تصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتوبوس جهت دانشکده دامپزشکی مصوب ۲۱/۰۸/۱۳۳۴

۲۱۵.       ‌تصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه خرید یک دستگاه استیشن جهت وزارت‌کشاورزی مصوب۲۱/۰۸/۱۳۳۴

۲۱۶.        ‌تصمیم کمیسیون بودجه دایر به اجازه فروش و تعویض پنج دستگاه اتومبیل شرکت سهامی شیلات ایران مصوب ۲۱/۰۸/۱۳۳۴

۲۱۷.       ‌تصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه استخدام کارمندان و کارگران فنی مورد ضرورت دانشکده ‌پزشکی تهران مصوب ۲۵/۰۸/۱۳۳۴

۲۱۸.       ‌تصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه خرید یک دستگاه استیشن جهت اداره کشاورزی آذربایجان و ‌دفع آفات نباتی مصوب ۰۲/۰۹/۱۳۳۴

۲۱۹.       ‌تصمیم قانونی دایر به منع تعقیب آقای احمد اعتبار مصوب ۱۲/۰۹/۱۳۳۴

۲۲۰.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد اتومبیل‌های وزارت امور خارجه مصوب ۱۳/۰۹/۱۳۳۴

۲۲۱.       ‌قانون مربوط به اجازه پرداخت تفاوت ترمیم حقوق آموزگاران مصوب ۱۴/۰۹/۱۳۳۴

۲۲۲.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد اتومبیل‌های بانک کشاورزی مصوب ۱۸/۰۹/۱۳۳۴

۲۲۳.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های بنگاه خالصجات در مرکز و شهرستانها مصوب ۱۸/۰۹/۱۳۳۴

۲۲۴.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های شرکت سهامی شیلات ایران مصوب ۱۸/۰۹/۱۳۳۴

۲۲۵.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های بنگاه شیمیایی مصوب ۱۸/۰۹/۱۳۳۴

۲۲۶.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های بنگاه جنگل‌ها مصوب ۱۸/۰۹/۱۳۳۴

۲۲۷.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه استخدام ده نفر بهساز به عنوان قراردادی مصوب ۱۸/۰۹/۱۳۳۴

۲۲۸.       ‌تصمیم کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های شرکت سهامی معاملات خارجی مصوب ۱۸/۰۹/۱۳۳۴

۲۲۹.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد اتومبیل‌های اداره کل انتشارات و تبلیغات مصوب ۱۸/۰۹/۱۳۳۴

۲۳۰.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد اتومبیل‌های بنگاه مستقل آبیاری مصوب ۱۸/۰۹/۱۳۳۴

۲۳۱.       ‌تصمیم کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های بنگاه دامپروری مصوب ۱۸/۰۹/۱۳۳۴

۲۳۲.       ‌تصمیم کمیسیون بودجه نسبت به اتومبیل‌های بنگاه کل دارویی ایران مصوب ۱۸/۰۹/۱۳۳۴

۲۳۳.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد اتومبیل‌های شرکت سهامی فرش ایران مصوب ۱۸/۰۹/۱۳۳۴

۲۳۴.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های شرکت سهامی بیمه ایران در مرکز و شهرستانها مصوب ۱۸/۰۹/۱۳۳۴

۲۳۵.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های وزارت کشاورزی مصوب ۱۹/۰۹/۱۳۳۴

۲۳۶.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های وزارت فرهنگ مصوب ۱۹/۰۹/۱۳۳۴

۲۳۷.       ‌تصمیم قانونی دایر به منع تعقیب آقای دکتر علی امینی وزیر سابق دادگستری مصوب ۱۹/۰۹/۱۳۳۴

۲۳۸.       ‌آیین‌نامه استخدامی کارکنان شرکت سهامی تلفن ایران مصوب ۲۰/۰۹/۱۳۳۴

۲۳۹.       ‌قانون مربوط به اجازه پرداخت سی‌میلیون ریال اعتبار هزینه انتخابات نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی مصوب ۲۱/۰۹/۱۳۳۴

۲۴۰.       ‌قانون مربوط به اجازه اختصاص ده میلیون دلار از اعتبار قرضه آمریکا برای کمک به بودجه سال جاری کشور مصوب ۲۲/۰۹/۱۳۳۴

۲۴۱.       ‌تصمیم کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام آقای مهندس پرویز نیلوفری در آزمایشگاه جنگل و چوب‌شناسی دانشکده کشاورزی مصوب ۲۲/۰۹/۱۳۳۴

۲۴۲.       ‌قانون مربوط به بالا بردن میزان حداکثر حقوق ثابت کارمندان دون‌پایه و خدمتگزاران جزء و مدد معاش اولاد مصوب ۲۸/۰۹/۱۳۳۴

۲۴۳.       تصمیم کمیسیون بودجه دایر به اجازه تعویض اتومبیل سفارت شاهنشاهی ایران در جده مصوب ۲۹/۰۹/۱۳۳۴

۲۴۴.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های وزارت کشور در مرکز و شهرستانها مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۳۴

۲۴۵.       ‌تصمیم کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های اداره حسابداری کل ساختمان راه‌آهن مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۳۴

۲۴۶.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های اداره کل هواپیمایی کشوری مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۳۴

۲۴۷.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های دارایی شهرستانها مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۳۴

۲۴۸.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های اداره کل غله و نان در مرکز و شهرستانها مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۳۴

۲۴۹.       ‌تصمیم متخذه بودجه در مورد اتومبیل‌های اداره کل ثبت اسناد مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۳۴

۲۵۰.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های وزارت راه مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۳۴

۲۵۱.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های دولتی در بنگاه بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۳۴

۲۵۲.       تصمیم قانونی دائر بر رد طرح مربوط به عفو و آزادی خلیل طهماسبی مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۳۴

۲۵۳.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه استخدام چهل و پنج نفر مهندس و لیسانسیه و تکنیسین برای بنگاه مستقل آبیاری مصوب

              ۱۰/۱۰/۱۳۳۴

۲۵۴.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد اتومبیل‌های دانشگاه تبریز مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۳۴

۲۵۵.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد اتومبیل‌های مؤسسه واکسن و سرمسازی مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۳۴

۲۵۶.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های وزارت بازرگانی مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۳۴

۲۵۷.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های بنگاه تهیه بذر چغندر قند مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۳۴

۲۵۸.       ‌آیین‌نامه اجرایی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوبه آبان ماه ۱۳۳۴ مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۳۴

۲۵۹.       ‌تصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دائر به تعیین ۳۵ اتومبیل دولتی جهت اداره دخانیات مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۳۴

۲۶۰.        ‌تصمیم کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های وزارت پست و تلگراف و تلفن مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۳۴

۲۶۱.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های دانشگاه تهران و بنگاههای تابعه آن مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۳۴

۲۶۲.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد اتومبیل‌های موجود بنگاه کل صادرات تریاک ایران و ادارات‌تابعه مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۳۴

۲۶۳.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام سه هزار نفر پاسبان و ردیف افراد شهربانی کل کشور مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۳۴

۲۶۴.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های بنگاه کشاورزی ورامین و کشاورزی کرج مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۳۴

۲۶۵.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های نخست‌وزیری مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۳۴

۲۶۶.         ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های انستیتو پاستور ایران مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۳۴

۲۶۷.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد اتومبیل‌های وزارت کار مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۳۴

۲۶۸.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های موجود در وزارت دادگستری مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۳۴

۲۶۹.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های اداره کل گمرک مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۳۴

۲۷۰.       ‌تصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به تعیین هیجده اتومبیل دولتی جهت وزارت دارایی مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۳۴

۲۷۱.       ‌تصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه استخدام آقای دکتر حسین یثربی‌نژاد به سمت پزشک قانونی مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۳۴

۲۷۲.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه خرید دو دستگاه جیپ و دو دستگاه کامیون جهت بنگاه مستقل آبیاری مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۳۴

۲۷۳.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه تعویض اتومبیل سفارت کبرای شاهنشاهی ایران در ‌دهلی‌نو مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۳۴

۲۷۴.       ‌تصمیم کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل‌های دانشکده پزشکی و بیمارستانهای تابعه آن مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۳۴

۲۷۵.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه نسبت به اتومبیل‌های اداره کل آمار و ثبت احوال مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۳۴

۲۷۶.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید و تعویض اتومبیل‌های سفارتخانه‌ها و کنسولگریهای دولت ‌شاهنشاهی ایران در خارجه مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۳۴

۲۷۷.       ‌قانون تفریغ بودجه سالهای ۱۳۲۱ تا پایان سال ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۳۴

۲۷۸.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام آقای دکتر پزشکپور مستشفی جهت بنگاه پاستور مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۳۴

۲۷۹.       ‌قانون متمم قانون مربوط به اعطای یکصد و هشتاد میلیون ریال اعتبار اضافی به وزارت فرهنگ جهت تأسیس مدارس و‌کلاسهای جدید مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۳۴

۲۸۰.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد ۲۹۹ دستگاه اتومبیل اداره کل قند و شکر مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۳۴

۲۸۱.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید دو دستگاه آمبولانس جهت اداره کل هواپیمایی کشوری مصوب ۰۴/۱۱/۱۳۳۴

۲۸۲.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه استیشن و دو دستگاه جیپ و یک دستگاه وانت جهت ‌کارخانه شیر پاستوریزه مصوب

             ۰۴/۱۱/۱۳۳۴

۲۸۳.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه جیپ جهت تصفیه‌خانه سازمان آب تهران مصوب ۰۴/۱۱/۱۳۳۴

۲۸۴.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی دایر به افزایش مبلغ ۱۲۵.۰۰۰ دلار دیگر به اعتبار مصوب ۱۴‌ اسفند ماه ۱۳۳۳ کمیسیون برنامه مصوب

             ۰۷/۱۱/۱۳۳۴

۲۸۵.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه درباره خرید یک دستگاه استیشن جهت دانشکده فنی مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۳۴

۲۸۶.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه درباره خرید دو دستگاه آمبولانس و یک دستگاه استیشن جهت دانشکده پزشکی مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۳۴

۲۸۷.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به کان‌لم‌یکن بودن تصمیم مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۳۴ مربوط به حقوق کارمندان قضایی سایر وزارتخانه‌ها مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۳۴

۲۸۸.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد پرداخت ششصد ریال فوق‌العاده به پلیس گمرک و بازرسان پلیس گمرک مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۳۴

۲۸۹.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه تعویض اتومبیل سرکنسولگری اسلامبول مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۳۴

۲۹۰.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه راجع به اجازه خرید زمین به منظور تکمیل عمارت استانداری گیلان مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۳۴

۲۹۱.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه وانت و یک دستگاه اتوبوس جهت دانشکده کشاورزی‌ شیراز مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۳۴

۲۹۲.       ‌قانون راجع به لغو گذرنامه برای مسافرت عراق و مرز سوریه مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۳۴

۲۹۳.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اجازه مصرف چهار میلیون و سیصد و بیست هزار ریال جهت مهندسی زراعی از ‌محل چهل میلیون ریال مصوب

             ۲۱/۱۱/۱۳۳۴

۲۹۴.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اجازه مصرف مبلغی از چهل میلیون ریال جهت کمبود اعتبارات بنگاه دامپروری مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۳۴

۲۹۵.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اجازه مصرف از اعتبارات برنامه‌های اجرایی وزارت کشاورزی و وزارت بهداری‌جهت تهیه وسایط نقلیه مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۳۴

۲۹۶.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اجازه مصرف هفتاد میلیون ریال مندرج در ردیف یک ماده واحده مصوب سوم‌آبان ماه ۱۳۳۴ مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۳۴

۲۹۷.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اجازه مصرف هشت میلیون ریال از محل چهل میلیون ریال مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۳۴

۲۹۸.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اختصاص یک دستگاه اتومبیل جهت مدیر کل بازرسی وزارت دارایی مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۳۴

۲۹۹.       ‌آیین‌نامه پرداخت کمک به کارمندان اداری و وزارت دادگستری و ثبت اسناد مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۳۴

۳۰۰.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام خدمتگزاران جزء محلی هفت نمایندگی جدیدالتأسیس شاهنشاهی در کشورهای خارج مصوب

             ۰۲/۱۲/۱۳۳۴

۳۰۱.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه تعویض اتومبیل آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۳۴

۳۰۲.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد تعویض یک دستگاه اتومبیل سواری وزارت صنایع و معادن مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۳۴

۳۰۳.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه راجع به اجازه استخدام آقای مهندس احمد مطهری جهت دانشیاری رشته شیمی ‌هنرسرای عالی مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۳۴

۳۰۴.       ‌قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۳۴

۳۰۵.       ‌قانون راجع به اجازه استفاده از باقیمانده و صرفه‌جویی اعتبار منظور در ردیف ۷۰ بودجه کل کشور (‌اعتبار دفع ملخ) مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۳۴

۳۰۶.        ‌قانون اجازه پرداخت کمبود اعتبار حقوق و مزایای افسران و افراد ژاندارمری و فوق‌العاده پاسبانان و سرپاسبانان شهربانی‌کل کشور مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۳۴

۳۰۷.       ‌قانون مربوط به اصلاح ماده ۴۹ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۳۴

۳۰۸.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید دو دستگاه اتومبیل شورولت سواری جهت دفتر مخصوص‌شاهنشاهی و آقای مهندسی مهدوی نماینده دولت

             در خوزستان مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۳۴

۳۰۹.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد یک دستگاه اتومبیل سواری جهت آقای مدیر کل بودجه مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۴

۳۱۰.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل برای کمیسیون مرزی ایران و پاکستان مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۴

۳۱۱.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید پنج دستگاه اتومبیل جهت وزارت دادگستری مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۴

۳۱۲.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین دایر به اجازه استفاده تا حدود پنجاه میلیون دلار از اعتبارات داخلی و خارجی مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۳۴

۳۱۳.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد انتقال مابقی اعتبارات سال ۳۴ سازمان برنامه به سالهای بعد مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۳۴

۳۱۴.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دائر به اجازه استخدام ششصد نفر آموزگار مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۳۴

۳۱۵.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت آقای وزیر بازرگانی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۳۴

۳۱۶.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اجازه استخدام پرستار فارغ‌التحصیل و پرستار جزء برای بیمارستانهای ‌جدیدالتأسیس دانشکده‌های پزشکی

             شهرستانها مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۳۴

۳۱۷.       ‌قانون راجع به اجازه ضرب مسکوک ده ریالی نیکلی مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۴

۳۱۸.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه اجرای آیین‌نامه‌های استخدامی و معاملات به عنوان‌ آزمایش مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۳۴

۳۱۹.       ‌قانون مربوط به پرداخت مستمری به وراث افسران و درجه‌داران و همردیفان و سایر مستخدمین ارتش که در راه انجام ‌وظیفه تلف یا کشته شده‌اند مصوب

              ۱۶/۰۱/۱۳۳۵

۳۲۰.       ‌قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶/۰۱/۱۳۳۵

۳۲۱.       ‌قانون راجع به احداث جاده سوم بین تهران و شمیران مصوب ۱۶/۰۱/۱۳۳۵

۳۲۲.       ‌قانون مربوط به اصلاح مواد ۱۹ و ۳۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۶/۰۱/۱۳۳۵

۳۲۳.       ‌قانون متمم قانون نظام وظیفه عمومی و روش جدید سربازگیری مصوب ۱۶/۰۱/۱۳۳۵

۳۲۴.       آیین‌نامه وصول مالیات در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸/۱/۱۳۳۵

۳۲۵.       ‌آیین‌نامه تعیین نرخ اجناس مشمول مالیات و ممیزی املاک مزروعی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸/۰۱/۱۳۳۵

۳۲۶.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه راجع به اجازه استخدام پنج نفر مهندس ساختمان جهت وزارت فرهنگ مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۳۵

۳۲۷.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد موظفین و بازماندگان بازنشستگان قبل از سال ۲۵ مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۳۵

۳۲۸.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اضافات دبیران و آموزگاران هنرسرای عالی مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۳۵

۳۲۹.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید پنج دستگاه کامیون سبک جهت وزارت کشاورزی مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۳۵

۳۳۰.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه درباره تعویض یک دستگاه اتوبوس مؤسسه واکسن و سرمسازی رازی مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۳۵

۳۳۱.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه کامیون جهت دانشگاه تبریز مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۳۵

۳۳۲.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد تعویض اتومبیل‌های سفارت شاهنشاهی ایران در بلگراد و مسکو و ورشو مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۳۵

۳۳۳.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد پرداخت اضافات عده‌ای دبیر و آموزگار اداره هنرهای زیبای کشور مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۳۵

۳۳۴.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید سه دستگاه جیپ جهت بنگاه خالصجات مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۳۵

۳۳۵.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت وزارت دارایی مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۳۵

۳۳۶.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه نسبت به اتومبیل جیپ شماره ۱۷۹۱ واگذاری سازمان برنامه به بنگاه شیمیایی مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۳۵

۳۳۷.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد فوق‌العاده روزانه مأمورین در داخل و خارج کشور مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۳۵

۳۳۸.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد تکمیل کادر فنی مؤسسه رازی مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۳۵

۳۳۹.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۴ اداره سرپرستی محصلین ایرانی در اروپا و آمریکا مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۳۵

۳۴۰.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد تکمیل دبستان ثریای مسجد سلیمان مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۳۵

۳۴۱.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه ماشین سواری جهت استانداری کرمان مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۳۵

۳۴۲.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه استخدام چهل نفر پزشک و بیست نفر آبله‌کوب و چهل نفر کمک‌ پرستار ‌جهت وزارت بهداری مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۳۵

۳۴۳.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه جیپ برای دانشگاه تبریز مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۳۵

۳۴۴.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد یک دستگاه آمبولانس جهت مؤسسه واکسن و سرمسازی رازی مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۳۵

۳۴۵.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل استیشن برای اداره هنرهای زیبا مصوب ۱۹/۱/۱۳۳۵

۳۴۶.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید ۱۰۷ دستگاه جیپ جهت اداره کل آمار و ثبت احوال مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۳۵

۳۴۷.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید پنجاه دستگاه اتومبیل جهت وزارت راه مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۳۵

۳۴۸.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت استانداری استان پنجم مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۳۵

۳۴۹.       ‌قانون تفریغ بودجه سالهای ۱۳۲۸ تا پایان سال ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۳۵

۳۵۰.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۵ دانشگاه تهران مصوب ۲۵/۰۱/۱۳۳۵

۳۵۱.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید چهار دستگاه جیپ جهت وزارت صنایع و معادن مصوب ۲۵/۰۱/۱۳۳۵

۳۵۲.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد خرید یک دستگاه کامیون سه‌تن و یک دستگاه ماشین آتش‌نشانی مصوب ۲۵/۰۱/۱۳۳۵

۳۵۳.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد استفاده از مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار ریال باقیمانده اعتبار ساختمانی‌وزارت دادگستری مصوب ۲۵/۰۱/۱۳۳۵

۳۵۴.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد انتقال ۲۶۰ نفر کارگران کارخانه چیت‌سازی سازمان برنامه به وزارت پست و‌تلگراف و تلفن مصوب ۲۵/۰۱/۱۳۳۵

۳۵۵.       ‌قانون راجع به تمدید خدمت افسری وظیفه از یک سال به یک سال و نیم مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۳۵

۳۵۶.        ‌قانون راجع به تفکیک وزارت اقتصاد ملی به دو وزارتخانه بازرگانی ـ صنایع و معادن مصوب ۳۱/۰۲/۱۳۳۵

۳۵۷.       ‌قانون راجع به تأسیس دبستانهای چهار کلاسه ملی و دبیرستانهای غیردولتی مصوب ۰۹/۰۳/۱۳۳۵

۳۵۸.       ‌تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت (آقای علاء) مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۳۵

۳۵۹.       ‌قانون راجع به برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم دکتر محمدحسن مافی استاد دانشگاه تهران مصوب ۰۳/۰۴/۱۳۳۵

۳۶۰.        ‌قانون راجع به پرداخت وظیفه به وراث کارمندان و خدمتگزاران کشوری مصوب ۰۳/۰۴/۱۳۳۵

۳۶۱.        ‌تصمیم قانونی دائر به تشکیل کمیسیون دوازده‌نفری منتخبه از شعب جهت اصلاح مواد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای‌ملی مصوب ۱۹/۰۴/۱۳۳۵

۳۶۲.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جهت شورای عالی اقتصاد مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۳۵

۳۶۳.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه درباره استخدام آقای دکتر حسین ناظم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۳۵

۳۶۴.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل بیوک ۵۶ جهت وزارت دادگستری مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۳۵

۳۶۵.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه استخدام یکصد و ده نفر مهندس کشاورزی مصوب ۰۳/۰۵/۱۳۳۵

۳۶۶.         ‌قانون راجع به اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیونهای مشترک دادگستری مجلسین مصوب ۰۶/۰۵/۱۳۳۵

۳۶۷.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید دو دستگاه جیپ و یک دستگاه استیشن جهت استانداری فارس مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۳۵

۳۶۸.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل کادیلاک جهت نخست‌وزیری مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۳۵

۳۶۹.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید دو دستگاه اتومبیل جهت وزارت دارایی مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۳۵

۳۷۰.       ‌قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۳۴

۳۷۱.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه تعویض اتومبیل‌های سفارت شاهنشاهی ایران در دمشق و سرکنسولگری‌ایران در کربلا مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۳۵

۳۷۲.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه استخدام یک نفر مترجم زبانهای انگلیسی و فرانسه جهت وزارت امور ‌خارجه مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۳۵

۳۷۳.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه استخدام آقای علی کنگرلو به سمت مترجم زبان فرانسه و ماشین‌نویس‌ لاتین مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۳۵

۳۷۴.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه تعویض یک دستگاه اتومبیل سواری استانداری آذربایجان مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۳۵

۳۷۵.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل نمایندگی‌های کشور شاهنشاهی در خارجه مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۳۵

۳۷۶.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه ماشین سواری جهت استانداری استان نهم مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۳۵

۳۷۷.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید دو دستگاه اتومبیل سواری جهت دانشکده داروسازی و دندانپزشکی مصوب ۲۲/۰۷/۱۳۳۵

۳۷۸.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه استیشن واگن برای دانشگاه تهران جهت مسافرتهای‌ علمی مصوب ۲۲/۰۷/۱۳۳۵

۳۷۹.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه استخدام عده‌ای جهت تکمیل کادر آموزشی و فنی دانشسرای عالی و یازده ‌دانشکده و ۹ بیمارستان دانشگاه

             تهران مصوب ۱۶/۰۸/۱۳۳۵

۳۸۰.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه استخدام آقای بابگن هاکوبیان دیپلمه داروسازی پاریس مصوب ۱۶/۰۸/۱۳۳۵

۳۸۱.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه استخدام شش‌هزار نفر دبیر و آموزگار و ده نفر ماشین‌نویس و سه نفر ‌مترجم و هفتصد نفر خدمتگزار جزء مصوب

             ۱۶/۰۸/۱۳۳۵

۳۸۲.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید پنجاه دستگاه جیپ و ده دستگاه وسیله نیروبر و یک دستگاه اتومبیل بیوک سواری جهت شهربانی کل کشور

             مصوب ۱۶/۰۸/۱۳۳۵

۳۸۳.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه تعویض اتومبیل استاندار استان یکم مصوب ۱۶/۰۸/۱۳۳۵

۳۸۴.       ‌قانون راجع به اجازه پرداخت تفاوت اضافات سال ۱۳۳۴ کارمندان دون‌پایه و خدمتگزاران جزء وزارتخانه‌ها و ادارات‌ دولتی مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۳۵

۳۸۵.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه استخدام دویست‌و‌شصت‌و‌هشت نفر برای رفع احتیاجات دانشکده‌های‌پزشکی، ادبیات و کشاورزی شهرستانها

             مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۳۵

۳۸۶.        ‌صورت ریز دیون بلامحل سنواتی اداره کل انتشارات و رادیو مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۳۵

۳۸۷.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه تعویض یک دستگاه اتومبیل سفارت شاهنشاهی در برن مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۳۵

۳۸۸.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه استخدام عده‌ای به منظور تکمیل کادر فنی شهرستانها مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۳۵

۳۸۹.       ‌قانون راجع به اجازه پرداخت نصف مستمری محمد امین فرزند سرلشگر شهید محمود امین مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۳۵

۳۹۰.       ‌قانون راجع به اجازه پرداخت ده میلیون ریال برای کمک به آسیب‌دیدگان زلزله جنوب مصوب ۰۶/۰۹/۱۳۳۵

۳۹۱.       ‌لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ۰۶/۰۹/۱۳۳۵

۳۹۲.       ‌قانون راجع به اجازه پرداخت بیست‌میلیون ریال برای کمک به سیل‌زدگان و جبران خسارت وارده به آنها مصوب ۱۱/۰۹/۱۳۳۵

۳۹۳.       ‌قانون راجع به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان می‌شوند مصوب ۱۳/۰۹/۱۳۳۵

۳۹۴.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه استخدام یک نفر مترجم درجه اول زبان ترکی جهت وزارت امور خارجه مصوب ۱۴/۰۹/۱۳۳۵

۳۹۵.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه استخدام نوزده نفر مورد نیاز وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۴/۰۹/۱۳۳۵

۳۹۶.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه استخدام آقای مرتضی فغانی به سمت تلفنچی درجه چهار مصوب ۱۴/۰۹/۱۳۳۵

۳۹۷.       ‌قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون متمم سازمان دادگستری و استخدام قضات مصوب ۲۰/۰۹/۱۳۳۵

۳۹۸.       ‌قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده دوم لایحه قانونی حذف دیوان دادرسی دارایی مصوب ۱۴ خرداد ماه ۱۳۳۴ مصوب ۲۰/۰۹/۱۳۳۵

۳۹۹.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون همکاری مجلسین به استناد قانون اعطای اختیار به کمیسیون همکاری مجلسین مصوب ۲۴/۰۹/۱۳۳۵

۴۰۰.       ‌قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۰۵/۱۰/۱۳۳۵

۴۰۱.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه استخدام نودوچهار نفر راننده جهت وزارت دادگستری مصوب ۰۵/۱۰/۱۳۳۵

۴۰۲.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید هفت دستگاه جیپ و یک دستگاه استیشن جهت اداره کل بازرسی و‌ وزارت فرهنگ مصوب ۰۵/۱۰/۱۳۳۵

۴۰۳.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری برای فرهنگ استان دهم مصوب ۰۵/۱۰/۱۳۳۵

۴۰۴.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه استیشن جهت دانشسرای مقدماتی کشاورزی اصفهان مصوب ۰۵/۱۰/۱۳۳۵

۴۰۵.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه استخدام دویست‌و‌پنج نفر جهت رفع نیازمندی وزارت پست و تلگراف و ‌تلفن مصوب ۰۵/۱۰/۱۳۳۵

۴۰۶.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتوبوس و سه دستگاه استیشن و دوازده دستگاه‌آمبولانس و پانزده دستگاه جیپ جهت وزارت

              بهداری مصوب ۰۵/۱۰/۱۳۳۵

۴۰۷.      ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت دانشکده کشاورزی کرج مصوب ۰۵/۱۰/۱۳۳۵

۴۰۸.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت رئیس نمایندگی ثابت ایران در ‌یونسکو مصوب ۰۵/۱۰/۱۳۳۵

۴۰۹.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه استخدام پنج نفر ماشین‌نویس فارسی جهت وزارت بازرگانی مصوب ۰۵/۱۰/۱۳۳۵

۴۱۰.       ‌قانون راجع به پرداخت اضافه اعتبار وزارت کشور از محل صرفه‌جویی انتخابات دوره نوزدهم قانونگذاری مصوب ۰۹/۱۰/۱۳۳۵

۴۱۱.       ‌قانون راجع به اجازه تحصیل اعتبار از بانک بین‌المللی توسعه و عمران مصوب ۰۹/۱۰/۱۳۳۵

۴۱۲.       ‌قانون راجع به اجازه پرداخت چهل و شش میلیون ریال اعتبار اضافی به وزارت پست و تلگراف و تلفن مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۳۵

۴۱۳.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جهت وزارت امور خارجه مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۳۵

۴۱۴.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه درباره تعویض اتومبیل سفارت شاهنشاهی ایران در بروکسل مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۳۵

۴۱۵.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه درباره تفکیک اعتبار ساختمان فرهنگ لنگرود از لاهیجان مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۳۵

۴۱۶.        ‌قانون ضرب مسکوک پشیز پنجاه دیناری برونز مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۳۵

۴۱۷.       ‌قانون راجع به ترمیم حقوق کارمندان رسمی دولت تا پایه ۴ و دون‌پایه و خدمتگذاران جزء مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۳۵

۴۱۸.       ‌قانون مربوط به اجازه ضرب ریال نیکلی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۳۵

۴۱۹.       ‌لایحه قانون مربوط به اصلاح ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۰۹/۱۱/۱۳۳۵

۴۲۰.       قانون راجع به انتقال وجوه حاصله از فروش اراضی یوسف‌آباد به بانک ساختمانی مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۳۵

۴۲۱.       لایحه قانونی راجع به تشکیل دادگاه سیار مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۳۵

۴۲۲.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه استخدام هشت نفر پزشک جهت حفظ بهداشت دانش آموزان در شهرستانها مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۳۵

۴۲۳.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل استیشن برای ادراه تعلیمات اکابر مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۳۵

۴۲۴.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه پرداخت چهار فقره مطالبات اشخاص از اداره خرید جنس سابق ارتش مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۳۵

۴۲۵.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید چهار دستگاه اتومبیل جهت رؤسای ثبت اسناد و املاک استانها مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۳۵

۴۲۶.        تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه استخدام چهار نفر جهت تدریس در مؤسسه وعظ و تبلیغ مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۳۵

۴۲۷.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه استفاده رؤسا دادگستری‌های مشهد ـ تبریز ـ شیراز و اهواز از اتومبیل دولتی مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۳۵

۴۲۸.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جهت سفارت کبرای شاهنشاهی در بغداد مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۳۵

۴۲۹.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه تعویض اتومبیل سرویس حسابداری وزارت فرهنگ مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۳۵

۴۳۰.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اصلاح مواد ۱ و ۳ و ۶ بودجه سال ۱۳۳۴ وزارت جنگ مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۳۵

۴۳۱.      تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر باجازه استخدام ده نفر واعظ جهت تکمیل کادر وعاظ نظامی وزارت جنگ مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۳۵

۴۳۲.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر باجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت وزارت فرهنگ مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۳۵

۴۳۳.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جهت آقای وزیر کار مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۳۵

۴۳۴.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت کارشناس دخانیات مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۳۵

۴۳۵.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جهت فرمانداری کل بنادر مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۳۵

۴۳۶.        قانون اصلاح ماده شش قانون ترفیعات ارتش مصوب ۰۲/۱۲/۱۳۳۵

۴۳۷.       قانون راجع باجازه پرداخت کرایه حمل و نقل و سایر هزینه‌های حمل گندم اهدائی دولت آمریکا مصوب ۰۲/۱۲/۱۳۳۵

۴۳۸.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتوبوس برای سیلو تهران مصوب ۰۶/۱۲/۱۳۳۵

۴۳۹.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه استخدام پانصد و سی و چهار نفر کارمند فنی و پاسبان جهت شهربانی کل کشور مصوب ۰۶/۱۲/۱۳۳۵

۴۴۰.      تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه جیپ استیشن جهت وزارت صنایع و معادن مصوب ۰۶/۱۲/۱۳۳۵

۴۴۱.       قانون مربوط به اجازه پرداخت تفاوت اضافات و ترفیعات تا آخر سال ۱۳۳۴ کارکنان دولت مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۳۵

۴۴۲.       تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به اجازه انتقال اعتبارات مصرف‌نشده در سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ به سال ۱۳۳۶ مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۳۵

۴۴۳.       تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد استخدام ۲۶ نفر متخصص فنی و اداری مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۳۵

۴۴۴.       تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به اجازه توأم‌کردن دو اعتبار از اعتبار برنامه‌های فوری مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۳۵

۴۴۵.       لایحه قانونی صندوق اختصاصی بازنشستگی و تعاون شهربانی کل کشور مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۳۵

۴۴۶.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۳۵

۴۴۷.       ‌تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت دکتر منوچهر اقبال مصوب ۲۵/۰۱/۱۳۳۶

۴۴۸.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید سه دستگاه اتومبیل برای تشریفات دربار شاهنشاهی مصوب ۲۸/۰۱/۱۳۳۶

۴۴۹.       تصمیم متخذه کمیسیون فرهنگ  دائر باجراء قانون تعلیمات اجباری ابتدائی در پاره نقاط مصوب ۲۹/۰۱/۱۳۳۶

۴۵۰.       قانون مربوط به اجازه اعاده به خدمت سه نفر از استادان بازنشسته دانشگاه تهران و تعیین پایه و سمت استادی و دانشیاری مصوب ۰۸/۰۲/۱۳۳۶

۴۵۱.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید دو دستگاه اتومبیل سواری جهت نخست وزیری مصوب ۱۸/۰۲/۱۳۳۶

۴۵۲.       لایحه قانون راجع به اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب ۲۸/۰۲/۱۳۳۶

۴۵۳.       آیین‌نامه خرید اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی مصوب ۲۸/۰۲/۱۳۳۶

۴۵۴.       تصمیم قانونی دائر به انتخاب کمیسیون مخصوص هجده نفری جهت رسیدگی به لایحه نفت مصوب ۱۶/۰۳/۱۳۳۶

۴۵۵.       تصمیم قانونی دائر به انتخاب کمیسیون شش نفری از شعب برای نظارت در امر ساختمان مصوب ۲۸/۰۳/۱۳۳۶

۴۵۶.        طرح قانونی درباره سؤال آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی از آقایان وزیران مصوب ۰۴/۰۴/۱۳۳۶

۴۵۷.       قانون راجع باجازه خرید خانه برای بعضی از نمایندگیهای کشور شاهنشاهی ایران در خارجه مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۳۶

۴۵۸.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جهت معاون وزارت فرهنگ مصوب ۱۳/۰۴/۱۳۳۶

۴۵۹.       قانون راجع به اجازه تأسیس وزارت گمرکات و انحصارات مصوب ۱۶/۰۴/۱۳۳۶

۴۶۰.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه جیپ جهت حوزه فرهنگی گرمسار مصوب ۲۳/۰۴/۱۳۳۶

۴۶۱.      تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جهت سفارت کبرای شاهنشاهی در واتیکان مصوب ۲۳/۰۴/۱۳۳۶

۴۶۲.      تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت دانشکده ادبیات شیراز مصوب ۲۳/۰۴/۱۳۳۶

۴۶۳.        تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه استیشن جهت دانشکده دامپزشکی مصوب ۲۳/۰۴/۱۳۳۶

۴۶۴.        تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت سرکشی و نظارت کاخهای سلطنتی مصوب ۲۳/۰۴/۱۳۳۶

۴۶۵.        تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت آقای وزیر بهداری مصوب ۲۳/۰۴/۱۳۳۶

۴۶۶.         قانون راجع به ‌اجازه پرداخت یکصدمیلیون ریال جهت کمک  به آسیب‌دیدگان زلزله شمال مصوب ۲۳/۰۴/۱۳۳۶

۴۶۷.        تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت ثبت استان پنجم مصوب ۲۳/۰۴/۱۳۳۶

۴۶۸.        قانون راجع به‌ اجازه پرداخت چهارمیلیون ریال اعتبار هزینه انتخابات سه‌ساله دوم دوره دوم مجلس سنا مصوب ۲۳/۰۴/۱۳۳۶

۴۶۹.        ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت معاون وزارت دارایی مصوب ۲۳/۰۴/۱۳۳۶

۴۷۰.       قانون مربوط به محصلین ایرانی در خارجه مصوب ۲۳/۰۴/۱۳۳۶

۴۷۱.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد ۹۴ دستگاه جیپ زائد اداره آمار مصوب ۲۶/۰۴/۱۳۳۶

۴۷۲.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید دو دستگاه اتومبیل نو جهت سازمان نخست وزیری مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۳۶

۴۷۳.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت فرهنگ خراسان مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۳۶

۴۷۴.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جیپ جهت اداره ثبت گرگان مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۳۶

۴۷۵.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جهت آقای امامی مصوب ۲۴/۰۵/۱۳۳۶

۴۷۶.        تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جهت وزارت امور خارجه مصوب ۲۴/۰۵/۱۳۳۶

۴۷۷.       لایحه قانونی راجع به اجازه استخدام عده ای معلم و کارمند فنی در حدود اعتبار موجود در بودجه سال ۱۳۳۶ وزارت فرهنگ مصوب ۱۸/۰۶/۱۳۳۶

۴۷۸.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جیپ مصوب ۱۷/۰۷/۱۳۳۶

۴۷۹.       ‌تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید دو دستگاه اتومبیل جهت وزارت دارایی مصوب ۱۷/۰۷/۱۳۳۶

۴۸۰.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید ۳۹ دستگاه اتومبیل جهت وزارت کشاورزی مصوب ۲۴/۰۷/۱۳۳۶

۴۸۱.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید دو دستگاه اتومبیل سواری جهت وزارت صنایع و معادن مصوب ۲۴/۰۷/۱۳۳۶

۴۸۲.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل‌سواری جهت پیشکاری دارائی تهران مصوب۲۴/۰۷/۱۳۳۶

۴۸۳.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه جیپ جهت دانشکده کشاورزی اهواز مصوب ۲۹/۰۷/۱۳۳۶

۴۸۴.       تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید ده دستگاه جیپ جهت شهربانی کل کشور مصوب ۲۹/۰۷/۱۳۳۶

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.