قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۸/۰۷/۱۵ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۳

ماده ۱- در اجراء جزء (۲) بند (و) ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند(ج) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف پنج سال نیروهای حق التدریس، نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را تا سقف شصت هزار نفر به شرح مندرج در این قانون و با رعایت ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدامی کشور به استخدام آموزش و پرورش در آورد.

ماده ۲- معلمین حق التدریس وزارت آموزش و پرورش دارای مدرک کارشناسی و بالاتر با چهار سال سابقه حق التدریسی مستمر و شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی ۸۸-۸۷ و داشتن میانگین حداقل دوازده ساعت تدریس در هفته در چهار سال گذشته، به استخدام رسمی در می آیند.

تبصره ـ معلمین حق‌التدریسی دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که تا پایان سال تحصیلی ۱۳۸۸ ـ ۱۳۸۷ چهار سال سابقه خدمت مستمر نداشته‌اند اما با احتساب سال های تحصیلی بعد حائز چهار سال سابقه مستمر می‌گردند به شرط شاغل بودن در زمان استخدام می‌توانند براساس ضوابط این ماده استخدام شوند.

ماده ۳– معلمین حق التدریس وزارت آموزش و پرورش دارای مدرک کاردانی با پنج سال سابقه حق التدریسی مستمر و شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷ و داشتن میانگین حداقل دوازده ساعت تدریس در هفته در پنج سال گذشته به صورت پیمانی استخدام می شوند. همچنین معلمین حق التدریس دارای مدرک دیپلم (با اولویت معلمین کوچ رو) با هفت سال سابقه حق التدریسی مستمر و شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی۱۳۸۸-۱۳۸۷و داشتن میانگین حداقل بیست وچهارساعت تدریس در هفته در هفت سال گذشته به صورت پیمانی استخدام می شوند.

تبصره ۱- معلمین حق التدریس دارای مدرک کاردانی و دیپلم پس از استخدام پیمانی مطابق این قانون در صورت اخذ مدرک کارشناسی به استخدام رسمی در می آیند.

تبصره ۲- معلمین حق التدریسی که در زمان تصویب این قانون دانشجوی کارشناسی بوده و تعداد واحدهای گذرانده آنها تا پایان سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷ برابر تعداد واحدهای مدرک کاردانی باشد با رعایت ماده(۳) این قانون به استخدام پیمانی در می آیند.

تبصره ۳- معلمین حق التدریس دارای مدرک کاردانی آموزش ابتدایی و رشته های خاص کاردانش و فنی و حرفه ای به تشخیص آموزش و پرورش در صورت داشتن شرایط ماده(۳) این قانون به استخدام رسمی در می آیند.

تبصره ـ معلمین حق‌التدریسی دارای مدرک فوق‌دیپلم که تا پایان سال تحصیلی ۱۳۸۸ ـ ۱۳۸۷ پنج سال سابقه خدمت مستمر نداشته‌اند اما با احتساب سال های تحصیلی بعد حائز پنج سال سابقه مستمر می‌گردند به شرط شاغل بودن در زمان استخدام می‌توانند براساس ضوابط این ماده استخدام شوند.

ماده ۴- مشمولین تبصره(۳) ماده واحده قانون لغو مواد(۶) و(۶مکررالحاقی) به اساسنامه نهضت سواد آموزی جمهوری اسلامی ایران و تعیین ضوابط به کارگیری آموزشیاران مصوب ۱۳۸۰/۸/۸ که در زمان تصویب این قانون در نهضت سوادآموزی شاغل بوده و دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند به صورت رسمی و همچنین دارندگان مدرک کاردانی به صورت پیمانی استخدام می گردند.

ماده ۵- هفت هزار نفر از بین آموزشیارانی که بعد از تاریخ ۱۳۸۰/۸/۸ در نهضت سوادآموزی دارای بیش از شصت ماه سابقه خدمت باشند به شرط شاغل بودن در نهضت سوادآموزی در زمان تصویب این قانون و داشتن حداقل مدرک کاردانی با اولویت رشته های مرتبط و مدرک تحصیلی بالاتر و سنوات خدمت در صورت داشتن مدرک کارشناسی و بالاتر به صورت رسمی و در صورت داشتن مدرک کاردانی به صورت پیمانی به استخدام در می آیند.

تبصره ۱- مفاد تبصره های(۱) و(۲)ماده(۳) این قانون در مورد آموزشیاران نهضت سوادآموزی که بر اساس مواد(۴) و(۵) این قانون استخدام می گردند، اعمال می گردد.

تبصره ۲– کلیه آموزشیاران نهضت سواد آموزی موظف به گذراندن دوره های آموزشی بدو خدمت طبق برنامه آموزش و پرورش می باشند.

تبصره۳- کلیه آموزشیاران نهضت سوادآموزی که بر اساس مواد(۴)و(۵) این قانون به استخدام در می آیند تا زمانی که نیاز به خدمات آنان در نهضت سوادآموزی باشد، موظف به خدمت در نهضت سوادآموزی بوده و در صورت عدم نیاز نهضت سوادآموزی و موافقت آموزش و پرورش، با رعایت مفاد این قانون در آموزش و پرورش خدمت می کنند.

ماده ۶- نهصد نفر از مربیان پیش دبستانی که بیش از ده سال سابقه همکاری با آموزش و پرورش دارند در صورت شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷۷ و دارا بودن مدرک کارشناسی و بالاتر به صورت رسمی و دارندگان مدرک کاردانی و دیپلم به صورت پیمانی به استخدام درمی آیند و همچنین مربیان و کارشناسانی که با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همکاری می کنند با داشتن حداقل پنج سال سابقه به صورت مستمر و تمام وقت (۴۴ساعت درهفته) و شاغل بودن در زمان تصویب این قانون با داشتن حداقل مدرک لیسانس به استخدام رسمی و با مدرک کاردانی به استخدام پیمانی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درمی آیند.

تبصره- مفاد تبصره های (۱) و(۲) ماده(۳) این قانون در مورد مربیان پیش دبستانی دارای مدرک کاردانی و دیپلم و برای مربیان و کارشناسان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارای مدرک کاردانی اعمال می گردد.

ماده ۷– کلیه افرادی که از طریق این قانون به استخدام در می آیند صرفاً در مناطق مورد نیاز آموزش و پرورش و یا نهضت سوادآموزی در آن استان مشغول به کار خواهند شد و نقل و انتقال این افراد پس از پنج سال اشتغال از زمان استخدام رسمی و در صورت موافقت مبدأ و نیاز مقصد امکان پذیر خواهد بود.

تبصره- خانواده های معظم شهداء و ایثارگران و همسران جانبازان تابع قانون خاص خود می باشند.

ماده ۸– از تاریخ تصویب این قانون به کارگیری هرگونه نیروی حق التدریس جدید در وزارت آموزش و پرورش ممنوع است.

ماده ۹- از تاریخ تصویب این قانون، معلمین مورد نیاز آموزش وپرورش از طریق مراکز و دانشگاه های تربیت معلم، دانشگاه شهید رجایی و مجتمع آموزش عالی پیامبراعظم(ص) ضمن رعایت ماده(۱) این قانون به استخدام پیمانی در می آیند. فارغ التحصیلان سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور نیز از طریق آزمون ورودی و گذراندن دوره های لازم حسب نیاز وزارت آموزش وپرورش می توانند استخدام شوند.

ماده ۱۰- دارندگان مدارک دیپلم و کاردانی (به استثناء نیروهای مشمول تبصره«۳» ماده«۳») که به موجب این قانون استخدام می گردند در امور اداری و دفتری مدارس به کار گرفته می شوند مگر در مناطقی که با تشخیص آموزش و پرورش نیاز به خدمات آموزشی آنها باشد که پس از طی دوره های لازم در رسته آموزشی به کار گرفته می شوند. در صورتی که دارندگان مدرک دیپلم طی پنج سال و کاردانی طی سه سال از زمان استخدام موفق به اخذ مدرک کارشناسی در رشته های مورد نیاز آموزش وپرورش شوند ضمن گذراندن دوره های آموزشی مربوط برابر ضوابط و مقررات آموزش و پرورش به رسته آموزشی منتقل می شوند.

ماده ۱۱- دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون مطابق بند(ج) ماده(۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری معلمین حق التدریسی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان موضوع این قانون را به استخدام درآورد.

ماده ۱۲- استخدام معلمین حق التدریس و نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با رعایت بند(ی) ماده(۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد و در سال های بعد از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آموزش و پرورش موظف به استخدام باقیمانده آنها تا سقف شصت هزار نفر بر اساس مفاد این قانون در مدت زمان تعیین شده خواهدبود.

ماده ۱۳- از کمیسیون های اجتماعی و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به ترتیب یک نفر و دونفر بر حسن اجراء این قانون نظارت خواهند داشت و وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش عملکرد هرساله این قانون را حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

ماده۱۴ـ در صورت وجود مجوز جذب و استخدام، وزارت آموزش و پرورش مکلف است استخدام کلیه معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی واجد شرایط مطابق مفاد قانون فوق‌الذکر را در اولویت قرار دهد مگر در استانها و یا در رشته‌های موردنیاز که در میان معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی واجد شرایط قانون فوق‌الذکر موجود نباشد، که در این صورت وزارت آموزش و پرورش با استفاده از باقیمانده سقف تعیین شده در ماده (۱) یا براساس ماده (۹) قانون فوق‌الذکر می‌تواند اقدام لازم جهت رفع نیازهای خود را به عمل آورد.

ماده۱۵ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است براساس بند (۲) قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اصلاح قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۴/۴/۱۲ جهت بهبود شاخصهای سلامت در آموزش و پرورش، نسبت به استخدام پنج هزار نفر از مراقبان بهداشت اقدام نماید.
مراقبان بهداشت دارای مدرک فوق‌دیپلم می‌توانند به استخدام پیمانی آموزش و پرورش درآیند و تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۳) قانون موضوع این الحاقیه درباره آنها اعمال می‌گردد.

تبصره ـ استخدام پنج هزار نفر مراقبین بهداشت موضوع این ماده در سقف استخدام شصت هزار نفر معلم حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی موضوع ماده (۱) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ صورت می‌گیرد.

ماده ۱۶- این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء خواهد بود.

ماده۱۶ـ معلمانی که در سال تحصیلی ۱۳۸۹ ـ ۱۳۸۸ از طریق شرکت های خدماتی در وزارت آموزش و پـرورش تدریس کرده‌اند، درصورتی‌که قبل از سال تحصیلی ۱۳۸۹ ـ ۱۳۸۸ نیز سابقه حق‌التدریس در وزارت آموزش و پرورش و یا نهضت سوادآموزی داشته‌اند و یا با حکم وزارت آموزش و پرورش در دارالقرآن‌ها تدریس نموده‌اند و یا با حکم وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان معلمان حق‌التدریس « دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل» خدمت نموده‌اند و همکاری آنها در سال تحصیلی ۱۳۸۹ ـ ۱۳۸۸ با وزارت‌آموزش و پرورش به‌صورت مستمر بوده است با احتساب سال تحصیلی ۱۳۸۹ ـ ۱۳۸۸ منطبق بر ضوابط ماده (۲) این قانون برای مدرک کارشناسی و بالاتر و منطبق بر ضوابط ماده (۳) برای مدرک فوق‌دیپلم با رعایت سایر شرایط مندرج در این قانون استخدام می‌شوند.
استخدام این معلمان در سقف شصت‌هزار نفر معلم حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت ‌سوادآموزی موضوع ماده (۱) است و در صورت کامل‌شدن ظرفیت شصت‌هزار نفر، در اولویت استخدام بعدی که مجوز قانونی داشته باشد قرار می‌گیرند.

تبصره۱ـ معلمانی که دارای مدرک دکترا یا کارشناسی ارشد می‌باشند در اولویت قرار دارند.

تبصره۲ـ معلمانی که براساس این ماده با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند درصورت نیاز وزارت آموزش و پرورش می‌توانند تا استخدام پیمانی یا رسمی همکاری خود به صورت حق‌التدریس را ادامه دهند.

ماده۱۷ـ افرادی که از سال ۱۳۷۹ به بعد به‌صورت حق‌التدریس و یا از طریق شرکت های خدماتی با وزارت آموزش و پرورش همکاری آموزشی داشته‌اند و یا در نهضت سوادآموزی به صورت آموزشیار خدمت نموده‌اند و خدمت و همکاری آنها مستمر نبوده است درصورت صدور مجوز استخدام به روش زیر در اولویت استخدام قرار می‌گیرند:
الف ـ کسب حد نصاب لازم در آزمون استخدامی که توسط وزارت‌آموزش و پرورش برگزار می‌شود،‌ این حد نصاب توسط وزارت‌آموزش و پرورش تعیین می‌گردد.
ب ـ درصورت کسب حد نصاب بند (الف) تا پنج ‌امتیاز به ازاء هر سال خدمت آموزشی یا همکاری آموزشی در وزارت آموزش و پرورش یا نهضت سوادآموزی و حداکثر سی‌ امتیاز در صورت تأیید خدمت یا همکاری به تشخیص آموزش و پرورش محاسبه می‌شود.
ج ـ نتیجه آزمون استخدامی حداکثر هفتاد امتیاز است و حداکثر امتیاز به بالاترین نمره در آزمون استخدامی تعلق می‌گیرد.
د ـ درصورت داشتن حدنصاب بند (الف) مجموع امتیازات بندهای(ب) و (ج) مبنای اولویت‌بندی برای استخدام افراد مذکور در این ماده است.

تبصره۱ـ افرادی که سابقه همکاری براساس مفاد این ماده را با وزارت آموزش و پرورش ندارند نیز می‌توانند درصورت موافقت وزارت آموزش و پرورش در این آزمون شرکت کنند و تنها امتیاز مندرج در بند(ج) را براساس نمره علمی کسب شده أخذ می‌نمایند.

تبصره۲ـ وزارت آموزش و پرورش می‌تواند استخدام معلمان موضوع این ماده را براساس نیاز خود با اعمال سهمیه جنسیت و یا سهمیه برای استان ها و یا رشته‌های مورد نیاز در اولویت قرار دهد.

تبصره۳ـ افرادی که براساس این ماده به استخدام درمی‌آیند باید فقط در همان رشته و مقطعی که آزمون داده‌اند خدمت کنند.

تبصره۴ـ درصورتی به خدمت آموزشی یا همکاری آموزشی مندرج در این ماده امتیاز تعلق می‌گیرد که حداقل دوازده ساعت تدریس در هفته و به‌طور کامل در یک‌سال تحصیلی به تأیید وزارت آموزش و پرورش انجام گرفته باشد.

تبصره۵ ـ وزارت آموزش و پرورش از افرادی که حدنصاب بند(الف) را کسب نکرده و یا در آزمون شرکت نکرده‌اند نمی‌تواند در امورآموزشی استفاده نماید و باید به خدمت آموزشی یا همکاری آموزشی آنها خاتمه دهد. شرکت این افراد در آزمون های استخدامی بعدی بلامانع است.

تبصره۶ ـ وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز می‌تواند افرادی را که از طریق شرکت های خدماتی در سال ۱۳۸۹ ـ ۱۳۸۸ با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند درصورت داشتن صلاحیت عمومی و کسب حداقل نصاب علمی مندرج در بند (الف) به‌صورت حق‌التدریس در رشته‌ها و مناطق مورد نیاز خود استفاده نماید.

تبصره۷ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون نسبت به برگزاری اولین آزمون استخدامی اقدام نماید.

تبصره۸ـ احکام قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۸/ ۳ / ۱۳۶۹ به استثنای احکام ناظر بر دانش‌آموزان دانش‌سراهای تربیت معلم به قوت خود باقی است.
دانشجویان ورودی سال ۱۳۸۸ مرکز تربیت معلم نیز که طبق مقررات مربوطه مشخص شده‌اند مشمول این حکم می‌ گردند.

تبصره ۹ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای تبصره (۲) ماده (۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵ / ۱۰ / ۱۳۹۱ و بند (ج) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون حداکثر ظرف دو سال کلیه مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی خود را که با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند از طریق برگزاری آزمون و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در مواد (۲) و (۳) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵ / ۷ / ۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن، مدرک و رشته تحصیلی، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آموزش و پرورش در اولویت استخدام قرار دهد. درمورد مربیان پیش‌دبستانی مطابق روال قبل اعم از سیاستگذاری، نظارت، صدور مجوز و تدوین محتوا عمل نماید.

تبصره۱۰ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را که از طریق شرکتهای عمومی یا خصوصی در آموزش و پرورش به‌کار گرفته شده‌اند همچنین حق‌التدریسان غیرمستمر را که قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند به‌منظور تأمین نیروی حق‌التدریس با عناوین معلم (آموزگار یا دبیر)، مربی پرورشی، مربی بهداشت، مشاور و اداری با توجه به ارتباط رشته تحصیلی (منحصر به دوره متوسطه)، مقطع تحصیلی (حداقل کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آن وزارتخانه، بدون الزام به رعایت ماده (۸) این قانون به‌کار گیرد. استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است.

بار مالی ناشی از اجرای این قانون در حد سقف حق‌التدریس سالانه و از محل حق‌التدریس پرداختی به کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تأمین می‌گردد. به‌کارگیری این نیروها الزامی برای استخدام رسمی نمی‌باشد. نیروهای آموزش‌دهنده تجمیعی نهضت سوادآموزی که قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته‌اند، مشمول این تبصره می‌باشند.

 این قانون از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۵ لازم‌الاجراء می‌باشد. (اصلاحی ۳ شهریور ۱۳۹۵)

قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی (مصوب ۱۳۹۹/۲/۱۵)

موضوع استفساریه:

 آیا مشمولین تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش اصلاحی مصوب ۳/۶/۱۳۹۵ که با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته‌ و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشارکت‌های مردمی (سازوکار مدیر مدرسه، انجمن اولیاء و مربیان، کارفرما، مؤسس یا شرکتهای طرف قرارداد با آموزش و پرورش) دریافت کرده‌اند از جمله نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریسی غیرمستمر و پیش‌دبستانی که قبل از سال۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند و همچنین آموزشیاران و آموزش‌‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی در قانون فوق‌الذکر، شامل استخدام در ماده الحاقی مصوبه ۱۳/۶/۱۳۹۷ (قانون فوق‌الاشاره) می‌شوند؟

پاسخ:

بلی. مشمولین تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش اصلاحی مصوب ۳/۶/۱۳۹۵ که با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشارکت‌های مردمی (سازوکار مدیر مدرسه، انجمن اولیاء و مربیان، کارفرما، مؤسس یا شرکتهای طرف قرارداد با آموزش و پرورش) دریافت کرده‌اند از جمله نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریسی غیرمستمر و پیش‌دبستانی که قبل از سال۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند و همچنین آموزشیاران و آموزش‌‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی در قانون فوق‌الذکر، شامل استخدام در ماده الحاقی مصوبه ۱۳/۶/۱۳۹۷ (قانون فوق‌الاشاره) می‌شوند.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز ‌دو‌شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

ماده۱۸ـ ممنوعیت ماده (۸) قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی شامل هر نوع به‌کارگیری به‌صورت حق‌التدریسی از جمله از طریق شرکت های خدماتی‌، حق‌التدریس در دارالقرآن‌ها و حق‌التدریس « دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل» و همچنین شامل به‌کارگیری آموزشیاران جدید در نهضت سوادآموزی می‌گردد. هرگونه پرداخت از اعتبارات دولتی به این افراد ممنوع است و در صورت تخلف، مرتکب به اشد مجازات مقرر برای تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی محکوم می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۷/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

ماده الحاقی ـ (الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۲۷)

معلمان حق‌التدریسی که به استخدام آموزش و پرورش درآمده‌اند و تا زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون در وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند می ‌ توانند به‌منظور احتساب سابقه خدمت ایام حق‌التدریس که به تأیید وزارت آموزش و پرورش می‌رسد در سوابق خدمت و بازنشستگی، سهم خود و دولت را به‌صورت نقد (یکجا) یا اقساط به‌طور کامل پرداخت نمایند.

صندوق‌های بازنشستگی نیز پس از دریافت اقساط موظف به احتساب سوابق مذکور در بازنشستگی واجدان شرایط می‌باشند.

تبصره۱ـ مدت پرداخت اقساط، معادل سابقه خدمت قابل احتساب  هریک از معلمان می‌باشد.

تبصره۲ـ مبنای پرداخت حق بیمه یا بازنشستگی، حداقل حقوق یا دستمزد سال لازم‌الاجراء شدن این قانون است.

تبصره۳ـ مدت سابقه خدمت دوره حق ‌ التدریس به تناسب خدمت تمام‌وقت با توجه به طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور و دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش و همچنین پرداخت کسورات مربوطه، در سوابق خدمت دولتی و بازنشستگی افراد قابل احتساب می‌باشد.

تبصره۴ـ حداکثر مهلت قانونی درخواست بهره‌مندی از این قانون از تاریخ لازم‌الاجراء شدن به مدت یکسال می‌باشد.

ماده الحاقی ـ (الحاقی ۱۳۹۷/۶/۱۳)

وزارت آموزش و پرورش مکلف است مشمولین قانون اصلاح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ را با رعایت موارد ذیل استخدام کند:

۱ـ کلیه نیروهای حق‌التدریس و پیش‌دبستانی مشمول قانون مورداشاره (شامل معلم، مربی پرورشی، تربیت بدنی، مشاور، مربی بهداشت و امور اداری)، با توجه به رشته و دوره تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و براساس نیاز استان‌ها باید یک دوره آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند تا پس از شرکت در آزمون پایان دوره و اخذ نمره قبولی (از سال دوم تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فر هنگی) استخدام شوند.

۲ـ آموزشیاران و آموزش‌دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) که در قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته‌اند (مشمولین قانون اصلاحی ۱۳۹۵/۶/۳) پس از شرکت و قبولی در آزمون داخلی که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود با توجه به نیاز آموزش و پرورش، رشته تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور باید حداقل دوره یکساله آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند و پس از قبولی در آزمون پایان دوره تا پایان برنامه ششم توسعه استخدام شوند.

تبصره– با توجه به شرایط خاص کرونایی در زمان مقرر شده جهت اخذ آزمون مربوطه در سال ۱۳۹۹، وزارت آموزش و پرورش مکلف است برای آن عده از آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی و مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی موضوع این بند که در آزمون داخلی وزارت آموزش و پرورش شرکت نکرده اند و یا قبول نشده اند، صرفاً برای یک بار آزمون داخلی را تجدید نماید.(الحاقی ۱۳۹۹/۱۱/۲۹)

۳ـ نحوه آموزش در دانشگاه فرهنگیان و پذیرش براساس آیین‌نامه اجرایی که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور با نظارت دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود.

۴ـ اجرای حکم این قانون منوط به پیش‌بینی منابع مالی لازم در قوانین بودجه سنواتی است.