ماده‌واحده ـ احکام مالیاتی قوانین به‌شرح پیوست نسخ می‌گردد.

تبصره۱ـ متن منقح موضوع این قانون بر اساس بند (۵ ـ۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵جهت انتشار به روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

تبصره۲ـ فهرست قوانین منقضی و منسوخ صریح به ضمیمه این قانون اعلام می‌گردد.

پیوست

این پیوست اعم است از قوانینی که اجرا شده یا اجرای آن متوقف شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به موجب قوانین لاحق، نسخ ضمنی شده‌است.

۱ـ ماده (۵) قانون امتیاز تأسیس کارخانه چرم و صابون‌پزی به ربیع‌زاده و شرکاء مصوب ۲۵/۸/۱۲۸۹

۲ـ تخفیف نصف مالیات قریه کهنویه و معزآباد یزد مصوب ۱۴/۱۰/۱۲۸۹

۳ـ مواد اول، چهارم و پنجم قانون تحدید تریاک مصوب ۲۳/۱۲/۱۲۸۹

۴ـ ماده (۳) قانون استقراض دو کرور و نیم لیره انگلیسی مصوب ۱۳/۲/۱۲۹۰

۵ ـ تفویض قریه آوه خالصه به ملکیت به وراث مرحوم آیت‌الله طهرانی مصوب ۲۱/۴/۱۲۹۰

۶ ـ تخفیف مالیاتی قراء سیزده‌گانه غربی دزفول و اخذ عشریه از عایدات مالکی مصوب ۲۰/۵/۱۲۹۰

۷ـ تخفیف فرع قنات یوسف آباد به فرویه یزد مصوب ۲۰/۵/۱۲۹۰

۸ ـ تخفیف نصف ثانی مالیات قنوات کهنویه و معزآباد یزد مصوب ۸/۶/۱۲۹۰

۹ـ تخفیف مالیات قنات یعقوبیه یزد و اخذ عشریه از عایدات مصوب ۳/۷/۱۲۹۰

۱۰ـ قانون نسخ قانون ۲۳ جوزا ۱۳۲۹ مصوب ۲۶/۱۲/۱۲۹۳

۱۱ـ قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران مصوب ۱۵/۳/۱۲۹۴

۱۲ـ مواد (۱۱) و (۱۴) قانون سربازگیری مصوب ۹/۸/۱۲۹۴

۱۳ـ ماده (۲) قانون اجازه الحاق آب کوه‌رنگ به زاینده‌رود مصوب ۷/۱/۱۳۰۱

۱۴ـ ماده‌واحده قانون تخفیف مالیاتی قریه ندوشن یزد مصوب ۳/۴/۱۳۰۱

۱۵ـ قانون مالیات کتیرا مصوب ۱۱/۴/۱۳۰۱

۱۶ـ بند (۱)، بند (۲)، بند (۳) تفسیر قانونی در مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون شهریه‌ها موضوعه ۱۷ اسد سنه ۱۳۰۱ و انضمام ماده الحاقیه به قانون مربوطه مصوب ۱۸/۶/۱۳۰۱

۱۷ـ ماده الحاقیه تفسیریه قانون مالیات کتیرا موضوعه یازدهم سرطان/۱۳۰۱  مصوب ۲۷/۶/۱۳۰۱

۱۸ـ ماده‌واحده قانون اجازه پرداخت یک هزار و دویست و هشتاد و نه قران مستمری و تخفیفات سادات زنوز و احتساب آن در مقابل مالیات معوق‌ ایشان  مصوب ۳/۸/۱۳۰۳

۱۹ـ ماده‌واحده قانون دویست هزار تومان اعتبار و اجازه اخذ صدی پنج اضافه بر مالیات برای اجرای قانون مالیات املاک اربابی و دواب مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۰۴

۲۰ـ قانون الغاء مالیات‌های صنفی و مالیات سرشماری مصوب ۲۰/۹/۱۳۰۵

۲۱ـ ‌قانون معافیت زراعت چای از تأدیه مالیات مصوب ۲۷/۹/۱۳۰۵

۲۲ـ ماده (۴) قانون اعتبار برای تشکیل مدارس ابتدایی و تعلیمات عمومی مصوب ۱۴/۲/۱۳۰۶

۲۳ـ ماده‌واحده قانون اجازه پرداخت اعتبارات مربوطه به قانون تعلیمات عمومی از محل عایدات عمومی مملکتی مصوب ۱۳/۷/۱۳۰۶

۲۴ـ قانون اعتبار بلدیه طهران و واگذاری عوائد مستغلات به بلدیه‌ها مصوب ۳۰/۸/۱۳۰۶

۲۵ـ قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۰۶

۲۶ـ تبصره (۱) ماده‌واحده قانون یکصد و پنجاه هزار تومان اعتبار برای تکمیل اجرای قانون ممیزی و قانون خالصجات انتقالی مصوب ۱۶/۲/۱۳۰۷

۲۷ـ قانون الغای مالیات اغنام و احشام مصوب ۲۱/۵/۱۳۰۷

۲۸ـ قانون مالیات ذبایح مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۰۷

۲۹ـ تبصره (۳) قانون اجازه پرداخت بودجه‌های بلدیه‌ها از ابتدای سال ۱۳۰۸ مصوب ۱۲/۳/۱۳۰۸

۳۰ـ ماده (۱) و تبصره (۱)، ماده (۲) و تبصره آن، ماده (۳) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن، ماده (۵) و تبصره آن، تبصره (۱) ماده (۶)، ماده (۷)، مواد (۸) و (۹) از قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۲/۸/۱۳۰۹

۳۱ـ قانون واگذاری وصول مالیات مستغلات بر عهده بلدیه‌ها مصوب ۱۳/۸/۱۳۰۹

۳۲ـ قانون معافیت مازوت وارده برای مصرف سوخت کشتی شن‌کشی مؤسسه کشتیرانی شوروی از حقوق گمرکی و مالیات راه مصوب ۱۳/۸/۱۳۰۹

۳۳ـ ماده (۳۲) نظامنامه بلدیه مصوب ۱۴/۸/۱۳۰۹

۳۴ـ قانون اجازه معافیت اشیاء وارده جهت دفع ملخ به‌وسیله مأمورین دولت شوروی از مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۰۹

۳۵ـ قانون متمم قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب ۵/۲/۱۳۱۰

۳۶ـ قانون تفسیر ماده اول قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۲۰/۴/۱۳۱۰

۳۷ـ قانون راجع به مستغلات انتقالی مصوب ۶/۷/۱۳۱۰

۳۸ـ قانون اجازه معافیت مصالح و مواد شیمیایی جهت دفع ملخ وارده در سال ۱۳۰۹ از حقوق گمرکی و سایر عوارض و مالیات‌ها مصوب ۶/۷/۱۳۱۰

۳۹ـ قانون راجع به بقایای مالیاتی مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۱۰

۴۰ـ قانون اجازه معافیت ادوات و مصالح دفع ملخ از حقوق و عوارض گمرکی و سایر مالیاتها مصوب ۶/۲/۱۳۱۱

۴۱ـ قانون اصلاح ماده هفتم قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۱/۵/۱۳۱۱

۴۲ـ ماده (۳) قانون اعتبار جهت جنس برای خوزستان و بنادر جنوب و دادن قرض جنسی و اصلاحات بلدی در نقاط مزبوره مصوب ۲۹/۶/۱۳۱۱

۴۳ـ قانون معافیت قسمتی از وسایط نقلیه بلدی و مریضخانه‌های شیر و خورشید سرخ از تأدیه حق‌الثبت مصوب ۱۲/۷/۱۳۱۱

۴۴ـ قانون اجازه معافیت اجناس وارده جهت خوزستان و بنادر جنوب از پرداخت مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۵/۸/۱۳۱۱

۴۵ـ قانون اصلاح ماده اول قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۴/۱۰/۱۳۱۱

۴۶ـ تبصره (۱) ماده‌واحده قانون راجع به عایدات و مخارج قسمت‌های راه‌‌آهن شمال و جنوب و آذربایجان و زاهدان مصوب ۱۸/۸/۱۳۱۲

۴۷ـ نظامنامه قانون مالیات بر عایدات مصوب ۲/۱۲/۱۳۱۲

۴۸ـ قانون الغاء قانون حق‌الثبت وسایط نقلیه و وضع مالیات در نفت و بنزین مصوب ۱۵/۹/۱۳۱۳

۴۹ـ مواد (۱۸) و (۱۹) قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۴ مملکتی مصوب۲۲/۱۲/۱۳۱۳

۵۰ ـ نظامنامه اجرای تبصره اول ماده اول قانون اصلاح قانون مالیات بر عایدات مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴

۵۱ ـ قانون اصلاح قانون مالیات نفط و بنزین مصوب ۲۴/۷/۱۳۱۴

۵۲ ـ قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۲۵/۸/۱۳۱۶

۵۳ ـ نظامنامه جرائم متخلفین از مقررات قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۲۵/۹/۱۳۱۶

۵۴ ـ اصلاح ماده چهارم آیین‌نامه جرائم متخلفین از مقررات مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۱۲/۴/۱۳۱۷

۵۵ ـ قانون اصلاح مواد اول و دوم قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین مصوب ۱۶/۵/۱۳۱۷

۵۶ ـ ماده (۱) و تبصره ماده (۶) آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرائم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب ۱۳/۷/۱۳۱۷

۵۷ ـ ماده (۷) قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۸ کشور مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۷

۵۸ ـ قانون اصلاح قانون مالیات نفط و بنزین مصوب ۴/۶/۱۳۱۸

۵۹ ـ ماده (۷) و تبصره آن و ماده (۸) از قانون متمم بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۱۸

۶۰ ـ مواد (۳)، (۶)، (۱۸) قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ کشور مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۹

۶۱ ـ مواد اول، سوم و پنجم و هفتم و بند (۲) ماده دهم قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی و مالیات راه مصوب ۲۲/۴/۱۳۲۰

۶۲ ـ قانون اجازه الصاق تمبر به پروانه‌های ورود و صدور کالا و حذف گواهی‌نامه صدور واردات و صادرات مصوب ۷/۳/۱۳۲۱

۶۳ ـ مواد (۱۰) و (۱۳) قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۵/۹/۱۳۲۱

۶۴ ـ ماده (۲) قانون اجازه صدور پانصد میلیون ریال اسناد خزانه مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲

۶۵ ـ ماده (۱۷) آیین‌نامه قانون کمک به کارمندان دولت مصوب ۲/۸/۱۳۲۲

۶۶ ـ ماده (۲) قانون اجازه ضرب مسکوک نقره مصوب ۲۶/۸/۱۳۲۲

۶۷ ـ آیین‌نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۹ آبان ماه ۱۳۲۲ مصوب ۱/۳/۱۳۲۳

۶۸ ـ اصلاح تبصره ماده اول و اضافه تبصره (۳) به ماده (۱۶) آیین‌نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب هفتم مرداد ماه ۱۳۲۳ (کمیسیون قوانین دارایی) مصوب ۷/۵/۱۳۲۳

۶۹ ـ تبصره اضافی به ماده (۲۴) آیین‌نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۲۳

۷۰ـ تعرفه بند (ز) ماده (۱۱) آیین‌نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۲۳

۷۱ـ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۲/۹/۱۳۲۴

۷۲ـ ماده (۱۴) قانون اجازه اجرای مقررات گزارش کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۲۷

۷۳ـ قانون مربوط به جمع‌آوری غله مصوب ۱۲/۳/۱۳۲۸

۷۴ـ ماده‌واحده قانون اجازه اجرای شش فقره لایحه وزارت دارایی پس از تصویب کمیسیون قوانین دارایی مصوب ۲۸/۴/۱۳۲۸

۷۵ـ قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۲۹/۴/۱۳۲۸

۷۶ـ قانون مربوط مالیات بر درآمد صاحبان وسایط رانندگی مصوب ۵/۴/۱۳۲۹

۷۷ـ آیین‌نامه کمیسیون‌های تشخیص و توافق مصوب ۲۸/۴/۱۳۲۹

۷۸ـ آیین‌نامه جرائم مالیاتی مصوب ۳۱/۴/۱۳۲۹

۷۹ـ آیین‌نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه‌وران مصوب ۳۱/۴/۱۳۲۹

۸۰ ـ آیین‌نامه مربوط به هزینه‌های قابل قبول به حساب درآمد مشمولین مالیات مصوب ۴/۵/۱۳۲۹

۸۱ ـ آیین‌نامه مالیات املاک مزروعی مصوب ۴/۵/۱۳۲۹

۸۲ ـ آیین‌نامه مالیات مستغلات مصوب ۴/۵/۱۳۲۹

۸۳ ـ آیین‌نامه مربوط به قرائن و امارات مشمولین مالیات مصوب ۲۰/۸/۱۳۲۹

۸۴ ـ آیین‌نامه مالیات بر درآمد معاملات رهنی و نزولی و بیع شرطی مصوب ۴/۹/۱۳۲۹

۸۵ ـ الحاق ماده (۸) به آیین‌نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه‌وران مصوب ۲۰/۹/۱۳۲۹

۸۶ ـ الحاق ماده (۵) به آیین‌نامه جرائم مالیاتی مصوب ۷/۱۱/۱۳۲۹

۸۷ ـ ماده‌واحده الحاقی به آیین‌نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه‌وران مصوب ۷/۱۱/۱۳۲۹

۸۸ ـ تبصره‌های (۳) و (۴) ماده‌واحده لایحه قانونی مربوط به اجازه انتشار دو میلیارد ریال برگهای وام یکصد ریالی به دولت مصوب ۲۶/۵/۱۳۳۰

۸۹ ـ اصلاح آیین‌نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه‌وران مصوب ۳/۹/۱۳۳۰

۹۰ـ لایحه قانونی درباره مجازات مأمورین وصول که از تسلیم مفاصاحساب به مؤدیان مالیاتی استنکاف نمایند مصوب ۴/۶/۱۳۳۱

۹۱ـ لایحه قانونی مالیات بر اراضی مصوب ۱۲/۹/۱۳۳۱

۹۲ـ لایحه قانونی تمدید بخشودگی جرائم مالیات مستغلات مصوب ۲۹/۱/۱۳۳۲

۹۳ـ لایحه قانونی اصلاح ماده (۲۸) قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بردرآمد مصوب ۲۹ تیرماه ۱۳۲۸ مصوب ۲۸/۸/۱۳۳۱

۹۴ـ لایحه قانونی واگذاری باقیمانده وجوه دریافتی بابت صدی یک شورای کشاورزی به صندوق تعاون و عمران شهرستان‌ها مصوب ۵/۹/۱۳۳۱

۹۵ـ لایحه قانونی معافیت صندوق‌های روستایی و شرکتهای تعاونی از حق‌الثبت و عوارض تمبر سهام و مالیات بر درآمد مصوب ۱۹/۹/۱۳۳۱

۹۶ـ ماده (۱) (موضوع اصلاح مواد (۸) و (۹)) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۷/۰۹/۱۳۳۱

۹۷ـ لایحه قانونی راجع به طرز رسیدگی به اختلافات مالیاتی مصوب ۹/۱۰/۱۳۳۱

۹۸ـ لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون‌های حل اختلافات مالیاتی  مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۳۱

۹۹ـ ماده (۲) و تبصره آن، مواد (۳) و (۴) از لایحه قانونی تعدیل اجاره‌بها و احداث خانه‌های ارزان مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۳۱

۱۰۰ـ لایحه قانونی مالیات اتومبیل و رادیو مصوب ۸/۱۱/۱۳۳۱

۱۰۱ـ لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بردرآمد مصوب ۲۹ تیر ۱۳۲۸ مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۳۱

۱۰۲ـ بند (ی) ماده (۴) لایحه قانونی سازمان صنایع کشور مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۳۱

۱۰۳ـ لایحه قانونی تمدید بخشودگی جرائم مالیات مستغلات مصوب ۲۹/۱/۱۳۳۲

۱۰۴ـ لایحه قانونی بخشودگی مالیات بر ارث موقوفات پرورشگاه ایتام کرمان مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۲

۱۰۵ـ لایحه قانونی بخشودگی جرائم و خسارت دیرکرد مالیات املاک مزروعی مصوب ۲۳/۲/۱۳۳۲

۱۰۶ـ ردیف‌های (۱) تا (۶) (صورت شماره ۱) صورت درآمد عمومی کل کشور که برای سال ۱۳۳۲، ماده هفتم متمم بودجه سال ۱۳۱۸ـ ماده سوم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ـ ماده ششم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ـ ماده هیجدهم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ـ ماده دهم متمم بودجه سال ۱۳۲۱ـ ماده ۱۳ متمم بودجه سال ۱۳۲۱) فهرست مواد متمم بودجه سالهای قبل موضوع تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۳۲ از لایحه قانونی اجرای ماده‌واحده مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مصوب ۱۱/۳/۱۳۳۲

۱۰۷ـ لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بر درآمد مصوب ۱۱/۳/۱۳۳۲

۱۰۸ـ لایحه متمم لایحه قانونی راجع بطرز رسیدگی باختلافات مالیاتی مصوب ۱۱/۳/۱۳۳۲

۱۰۹ـ لایحه قانونی مالیات مقطوع کسبه و پیشه‌وران و صنعتگران دستمزدبگیر مصوب ۱۶/۳/۱۳۳۲

۱۱۰ـ ماده ۲۸ لایحه قانونی اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران مصوب ۶/۴/۱۳۳۲

۱۱۱ـ لایحه قانونی معافیت کارگاههای ریسندگی و بافندگی از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض مصوب ۲۴/۴/۱۳۳۲

۱۱۲ـ لایحه قانونی اصلاح مالیات مستغلات موضوع ماده (۸) قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ مصوب ۱۵/۵/۱۳۳۲

۱۱۳ـ لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی مصوب ۱۹/۵/۱۳۳۲

۱۱۴ـ موقوف‌الاجراء شدن لایحه قانونی مالیات اتومبیل‌های سواری و رادیو مصوب ۸ بهمن ۱۳۳۱ مصوب ۲۵/۸/۱۳۳۲

۱۱۵ ـ تصویبنامه جهت تسریع امر وصول مالیات‌های معوقه و ارفاق به مؤدیان مالیاتی مصوب ۹/۹/۱۳۳۲

۱۱۶ـ اجازه شمول معافیت و بخشودگی مالیاتی کارخانه قالیشویی فنی ایران مصوب ۱۷/۹/۱۳۳۳

۱۱۷ـ مواد ۷، ۸ و تبصره۱ ماده۵۷ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۳۳

۱۱۸ـ لایحه قانونی راجع به تمدید بخشودگی جرائم مالیات مصوب ۲/۱۱/۱۳۳۳

۱۱۹ـ لایحه قانونی مربوط به بخشودگی جرائم مالیات مستغلات مصوب ۲/۱۱/۱۳۳۳

۱۲۰ـ لایحه قانونی مربوط به تمدید بخشودگی جرائم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات مصوب ۲/۱۱/۱۳۳۳

۱۲۱ـ بند (الف) ماده ۳ قانون تشویق صادرات و تولید مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۳۳

۱۲۲ـ بند (۹) ماده ۷ و ماده ۲۸ آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۰/۲/۱۳۳۴

۱۲۳ـ ماده ۴۵ قانون بانکداری مصوب ۵/۴/۱۳۳۴

۱۲۴ـ ماده ۱۰۹ الحاقی و تبصره قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴

۱۲۵ـ مـواد ۲، ۴ و ۵ قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب ۵/۵/۱۳۳۴

۱۲۶ـ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۰/۵/۱۳۳۴

۱۲۷ـ ماده ۵ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۱/۵/۱۳۳۴

۱۲۸ـ قانون مالیات بردرآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶/۱/۱۳۳۵

۱۲۹ـ آیین‌نامه طرز تشخیص و رسیدگی هیأت کارشناسی مستغلات موضوع تبصره۱ ماده ۹ قانون مالیات بردرآمد مصوب ۱۸/۱/۱۳۳۵

۱۳۰ـ آیین‌نامه هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات موضوع تبصره۱ ماده ۶ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸/۱/۱۳۳۵

۱۳۱ـ آیین‌نامه اقدامات اجرائی برای وصول مالیات موضوع ماده ۲۸ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸/۱/۱۳۳۵

۱۳۲ـ آیین‌نامه جرائم مالیاتی موضوع ماده۱۷ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸/۱/۱۳۳۵

۱۳۳ـ مواد ۱ تا ۵ آیین‌نامه وصول مالیات در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸/۱/۱۳۳۵

۱۳۴ـ آیین‌نامه طرز رسیدگی کمیسیون‌های تشخیص مالیات بر درآمد موضوع ماده ۲۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸/۱/۱۳۳۵

۱۳۵ـ آیین‌نامه طبقه‌بندی پزشکان و جراحان موضوع تبصره۱ بند ۱ ماده ۷ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸/۱/۱۳۳۵

۱۳۶ـ آیین‌‌نامه هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات موضوع تبصره۱ ماده ۶ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸/۱/۱۳۳۵

۱۳۷ـ آیین‌نامه تقویم مزایای غیر نقدی حقوق بگیران موضوع تبصره ۳ ماده ۴ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸/۱/۱۳۳۵

۱۳۸ـ آیین‌نامه اصول تشکیلات و وظایف هیأت عالی حل اختلاف مالی موضوع ماده ۴۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۱/۱/۱۳۳۵

۱۳۹ـ قانون راجع به معافیت املاک مزروعی جدیدالاحداث و مستغلات جدیدالبناء مرزنشینان تا شعاع ۷۲ کیلومتر مصوب ۱/۹/۱۳۳۵

۱۴۰ـ ماده۱ تصمیم متخذه کمیسیون همکاری مجلسین به استناد قانون اعطای اختیار به کمیسیون همکاری مجلسین مصوب ۲۴/۹/۱۳۳۵

۱۴۱ـ قانون مربوط به معاف بودن هدایای سازمان‌های خیریه کشور آمریکا از پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و عوارض داخلی مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۳۵

۱۴۲ـ قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۳۵

۱۴۳ـ قانون مربوط به تمدید بخشودگی جرائم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات مصوب ۳۰/۷/۱۳۳۶

۱۴۴ـ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد و حل اختلافات مالیاتی مصوب ۳/۱۱/۱۳۳۶

۱۴۵ـ آیین‌نامه اجرائی ماده ۲۹ قانون اصلاح قانون مالیات برارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۲۹/۲/۱۳۳۷

۱۴۶ـ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱/۴/۱۳۳۷

۱۴۷ـ آیین‌نامه‌های اجرائی قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۴/۴/۱۳۳۷

۱۴۸ـ ماده‌واحده قانون راجع به معافیت دستگاه فرستنده تلویزیون از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۲۹/۴/۱۳۳۷

۱۴۹ـ لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره بند الف ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۵/۶/۱۳۳۷

۱۵۰ـ تبصره (۲) ماده‌واحده قانون راجع به اجازه تأسیس شرکت واحد هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پارس مصوب ۲۴/۱/۱۳۳۸

۱۵۱ـ ماده ۲۴ قانون کار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷

۱۵۲ـ تبصره (۱) ماده‌واحده قانون راجع به اجازه اعطای مبلغ ششصد میلیون ریال اعتبار به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران مصوب ۱۹/۲/۱۳۳۸

۱۵۳ـ بند (۱) ماده ۱۵ قانون راجع به تشکیل شوراهای کشاورزی مصوب ۱۳/۳/۱۳۳۸

۱۵۴ـ آیین‌نامه اجرائی ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۰/۴/۱۳۳۸

۱۵۵ـ آیین‌نامه مالیات مستغلات مصوب ۲۰/۹/۱۳۳۸

۱۵۶ـ قانون راجع به ایجاد تسهیلات برای مؤدیان مالیاتی در مورد پرداخت مالیات مصوب ۱/۱۲/۱۳۳۸

۱۵۷ـ مواد ۷، ۸ و تبصره ۲ آن و ماده ۵۴ از قانون مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹

۱۵۸ـ بند (۳) ماده ۳ و ماده ۲۹ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹

۱۵۹ـ ماده ۵۳ و بند (۲) ماده ۷۶ و  ماده ۸۶ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۷/۳/۱۳۳۹

۱۶۰ـ ماده ۸ قانون مربوط به تملک زمینها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی مصوب ۱۷/۳/۱۳۳۹

۱۶۱ـ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد  مصوب ۲۴/۳/۱۳۳۹

۱۶۲ـ اضافه کردن تبصره به ماده (۱۰) قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۳۵ مصوب ۴/۶/۱۳۴۰

۱۶۳ـ نحوه وصول مالیات بردرآمد کسبه و صنعتگران دستمزد بگیر مصوب ۲۰/۶/۱۳۴۰

۱۶۴ـ بندهای ۵، ۸، ۹ و ۱۰ تصویبنامه مربوط به لغو اخذ متری ۵۰ ریال بهای آسفالت در شهر تهران مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۰

۱۶۵ـ ماده ۲۹ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰

۱۶۶ـ ماده ۸۶ لایحه قانونی انجمن‌های ولایتی و ایالتی مصوب ۱۴/۷/۱۳۴۱

۱۶۷ـ لایحه قانونی تکمیل قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات ‌بلاعوض مصوب اسفند ماه ۱۳۳۵ مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۴۱

۱۶۸ـ مصوبه هیأت وزیران راجع به معاف بودن شرکت سهامی باطری‌سازی نیرو از پرداخت هرگونه حق‌الثبت یا حق تمبر و مالیات مصوب ۱۸/۲/۱۳۴۲

۱۶۹ـ ماده ۳ (موضوع اصلاح بند (الف) ماده ۱۱ تصویبنامه جایگزین قانون شماره ۴/۱۰۱۵۲ـ ۱/۱۱/۱۳۴۰) تصویبنامه قانونی راجع به تأمین حمل و نقل هوایی تجارتی و حمایت از شرکتهای هواپیمایی ملی ایران مصوب ۲۷/۶/۱۳۴۲

۱۷۰ـ تبصره (۲) ماده ۱۴ اصلاحی از متن قانون اصلاح مواد ۱۴ و ۱۷ لایحه قانونی تشکیل انجمن‌های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوبه چهارم شهریور ماه ۱۳۴۲ مصوب ۱۳/۷/۱۳۴۲

۱۷۱ـ قانون مربوط به معافیت سربازان دانش (دانش‌آموز) آموزشگاههای رانندگی ارتش از پرداخت یکصد ریال بهای گواهینامه و پنجاه ریال تمبر مالیاتی  مصوب ۲۵/۳/۱۳۴۳

۱۷۲ـ قانون راجع به اصلاح ماده ۹ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب ۱۴ خرداد ماه ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک‌ دارایی مجلسین مصوب ۲/۴/۱۳۴۳

۱۷۳ـ تبصره (۲) ماده‌واحده قانون مربوط به اهدای یک قطعه زمین به مساحت ۶۰ر۶۹۴۲ متر مربع و ساختمان احداثی در آن اهدائی از طرف مجلس شورای ملی به وزارت فرهنگ مصوب ۱۶/۴/۱۳۴۳

۱۷۴ـ قانون مربوط به استرداد مالیات دریافتی از پیمانکاران تجدید بنای قریه فیض‌‌آباد مصوب ۱۶/۴/۱۳۴۳

۱۷۵ـ قانون تسهیل وصول مالیات‌ها مصوب ۲۸/۴/۱۳۴۳

۱۷۶ـ ماده ۳۱ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مصوب ۳/۵/۱۳۴۳

۱۷۷ـ قانون راجع به مالیات بر اراضی مصوب ۲۸/۷/۱۳۴۳

۱۷۸ـ قانون راجع به معافیت موقوفات مرحوم احمد یزدان‌‌پناه دیلمقانی از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث مصوب ۱۹/۸/۱۳۴۳

۱۷۹ـ ماده ۵ قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۸/۹/۱۳۴۳

۱۸۰ـ اصلاح ماده ۳ و الحاق مواد ۴ و ۵ و ۶ به آیین‌نامه هزینه‌های قابل قبول مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۳۵ (مصوب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی) مصوب ۳/۱۲/۱۳۴۳

۱۸۱ـ تبصره ۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۳

۱۸۲ـ قانون برخورداری سازمان مرکزی تعاون روستایی از ماده ۵ لایحه قانونی شرکتهای تعاونی مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۳۴مصوب ۲۳/۳/۱۳۴۴

۱۸۳ـ قانون ترخیص اتومبیل فولکس واگن اهدایی دولت آلمان غربی مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۴۴

۱۸۴ـ تبصره  ۲۹ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۸/۳/۱۳۴۵

۱۸۵ـ ماده ۹ قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره‌برداری هوایی کشوری مصوب ۱۴/۴/۱۳۴۵

۱۸۶ ـ بندهای (الف) و  (د) و تبصره (۴) ماده ۱ و ماده ۳ آیین‌نامه مزایا و معافیت‌های کارشناسان خارجی مصوب ۲۳/۴/۱۳۴۵

۱۸۷ـ ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران (قانون تأسیس بانک توسعه کشاورزی ایران) مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۴۵

۱۸۸ـ ماده ۳۸ قانون اساسنامه بانک کشاورزی ایران مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۴۵

۱۸۹ـ جزء ۳۳  قسمت دوم ماده‌واحده (موضوع الحاق ماده ۱۰۹ و تبصره آن) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵

۱۹۰ـ تبصره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۴۵

۱۹۱ـ ماده‌واحده و بند‌های (ب) و (پ) و تبصره ۶ قانون اخذ مالیات از اتومبیل‌های سواری و صفحات گرامافون مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۴۵

۱۹۲ـ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۴۵

۱۹۳ـ اصلاح ماده ۶ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ مصوب ۱۸/۲/۱۳۴۶

۱۹۴ـ لغو تصویبنامه شماره ۴۱۲۶۸ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۴۱ مربوط به مالیات بر اراضی مصوب ۱۸/۲/۱۳۴۶

۱۹۵ـ لغو تصویبنامه ۲۰۲۲۴ مورخ۷/۱۰/۱۳۴۰ مربوط به لغو مالیات مستغلات غیراجاری مصوب ۱۸/۲/۱۳۴۶

۱۹۶ـ لغو تصویبنامه شماره ۱۸۳۲۶/ت مورخ ۲۲/۶/۱۳۴۰مربوط به مالیات پیشه‌وران مصوب ۱۸/۲/۱۳۴۶

۱۹۷ـ لغو تصویبنامه شماره ۴۱۰۳۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۴۱ مربوط به تکمیل قانون مالیات بر ارث مصوب ۱۸/۲/۱۳۴۶

۱۹۸ـ لغو تصویبنامه مربوط به مالیات پیشه‌وران مصوب ۱۸/۲/۱۳۴۶

۱۹۹ـ لغو تصویبنامه شماره ۶۲۴۶ مورخ ۳۱/۳/۱۳۴۱ مربوط به قطع مرور زمان مصوب ۱۸/۲/۱۳۴۶

۲۰۰ـ لغو تصویبنامه شماره ۵۲۳۹۶ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۴۱ مربوط به تجدیدنظر در ارزیابی اموال غیرمنقول مصوب ۱۸/۲/۱۳۴۶

۲۰۱ ـ لغو تصویبنامه شماره ۵۶۶۶ مورخ ۹/۴/۱۳۴۲ مربوط به تصفیه به بقایای مالیاتی مصوب ۱۸/۲/۱۳۴۶

۲۰۲ـ لغو تصویب نامه شماره ۲۶۲۱۲ مورخ ۲۷/۸/۱۳۴۰ مربوط به توافق با مؤدیان مصوب ۱۸/۲/۱۳۴۶

۲۰۳ـ لغو تصویبنامه شماره ۱۳۹۸ مورخ ۲۶/۲/۱۳۴۲ مربوط به نرخ بهره وامهای خارجی مصوب ۱۸/۲/۱۳۴۶

۲۰۴ـ لغو تصویب‏نامه شماره ۲۲۷۴۲ مورخ ۲۰/۶/۱۳۴۱ دولت راجع به مالیات پیشه‏وران مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۶

۲۰۵ـ لغو تصویبنامه شماره ۱۱۲۴ مورخ ۲۴/۱/۱۳۴۲ مربوط به سازمان تشخیص مالیات مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۶

۲۰۶ـ لغو تصویبنامه شماره ۲۳۲۰ مورخ ۱۵/۲/۱۳۴۲ مربوط به تصفیه بقایای مالیاتی مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۶

۲۰۷ـ لغو تصویبنامه شماره ۲۷۰۵۶ مورخ ۵/۹/۱۳۴۰ مربوط به مالیات بر اراضی مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۶

۲۰۸ ـ لغو تصویبنامه شماره ۱۹۸۲۲ مورخ ۹/۹/۱۳۴۰ مربوط به مالیات مقاطعه‌کاران مصوب ۲/۳/۱۳۴۶

۲۰۹ـ لغو تصویبنامه شماره ۳۴۴۴۶ مورخ ۷/۱۲/۱۳۴۰ مربوط به ممیزی املاک مزروعی مصوب ۲/۳/۱۳۴۶

۲۱۰ـ لغو تصویبنامه شماره ۲۲۰۰۲ـ ۱۰/۷/۱۳۴۱ مربوط به صاحبان املاک و باغات مصوب ۲/۳/۱۳۴۶

۲۱۱ـ لغو تصویبنامه شماره ۳۱۳۰۴ـ ۲۸/۱۰/۱۳۴۰ مربوط به اظهارنامه مؤدیان مصوب ۲/۳/۱۳۴۶

۲۱۲ـ لغو تصویبنامه شماره ۳۵۸۳۲ـ ۹/۱۲/۱۳۴۰ مربوط به رسیدگی به دفاتر بازرگانان مصوب ۲/۳/۱۳۴۶

۲۱۳ـ لغو تصویبنامه شماره ۹۱۶۲/ت مورخ ۵/۴/۱۳۴۰ مربوط به تمدید مدت مرور زمان مصوب ۲/۳/۱۳۴۶

۲۱۴ـ لغو تصویبنامه شماره ۱۸۴۸ـ ۶/۲/۱۳۴۱ مربوط به تعیین نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی مصوب ۲/۳/۱۳۴۶

۲۱۵ـ لغو تصویبنامه شماره ۶۹۸ مورخ ۱/۴/۱۳۴۲ مربوط به قبوض اقساطی و دستور پرداخت‌ها مصوب ۱۵/۳/۱۳۴۶

۲۱۶ـ لغو تصویبنامه شماره ۲۵۶۱۲/ت مورخ ۲۷/۸/۱۳۴۱ مربوط به معافیت نقل و انتقالات املاک مالکینی که به موجب مقررات اصلاحات ارضی به دولت واگذار نموده‌اند مصوب ۱۵/۳/۱۳۴۶

۲۱۷ـ منتفی بودن تصویبنامه اختصاصی شش‌درصد عوارض دروازه‌ای به جمعیت حمایت کودکان مصوب ۱۰/۴/۱۳۴۶

۲۱۸ـ جدول معافیت‌های صنعتی مصوب ۲۹/۳/۱۳۴۶

۲۱۹ـ تبصره۱ ماده‌واحده قانون انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی مصوب ۱۵/۴/۱۳۴۶

۲۲۰ـ تبصره ماده ۲ قانون تأسـیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب ۲۶/۰۴/۱۳۴۶

۲۲۱ـ آیین‌نامه اجرائی بندهای ۸، ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب بیست و هشتم اسفند ماه ۱۳۴۵ موضوع معافیت مالیاتی موقوفات عام و مؤسسات عام‌المنفعه و انجمن‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۴۶

۲۲۲ـ بند ۳ تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۶

۲۲۳ـ تبصره۱ ماده ۱۱ الحاقی از متن بند (ب) ماده‌واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران مصوب ۴/۲/۱۳۴۷

۲۲۴ـ جدول استهلاکات موضوع ماده۱۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۴۵ مصوب ۲۲/۲/۱۳۴۷

۲۲۵ـ آیین‌نامه اجرای مفاد تبصره ماده ۱۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۴۵ راجع به تعیین نصاب حداکثر برای بعضی از هزینه‌های قابل قبول در محاسبه درآمد مشمول مالیات مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۷

۲۲۶ـ تبصره (۱) ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن مصوب ۲۷/۴/۱۳۴۷

۲۲۷ـ تبصره (۱) ماده ۲۰ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷

۲۲۸ـ تبصره ماده ۴ و ماده ۱۵ (اصلاحی ۲۰/۱۰/۱۳۶۲) قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷

۲۲۹ـ تبصره ۱۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۸/۱۱/۱۳۴۷

۲۳۰ـ عبارت «و از لحاظ مالیات بر در آمد مشمول مقررات سهام بی‌نام می‌باشد» از انتهای ماده ۳۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷

۲۳۱ـ ماده ۲۱ و تبصره قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان مصوب ۲۱/۲/۱۳۴۸

۲۳۲ـ بند (ج) ماده ۳ قانون لغو عوارض دروازه‌ای مصوب ۲۳/۲/۱۳۴۸

۲۳۳ـ ماده ۱۲ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب ۱۶/۴/۱۳۴۸

۲۳۴ـ آیین‌نامه اجرای مالیات اراضی بایر موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۴۵ مصوب ۱۹/۹/۱۳۴۸

۲۳۵ـ تبصره ماده ۵ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۴۸

۲۳۶ـ بند (۱) تبصره ۳ ماده‌واحده قانون تشکیل اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۴۸

۲۳۷ـ ماده ۵۰ اساسنامه بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۴۸

۲۳۸ـ قانون اصلاح پاره‌ای مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۴۵ و الحاق موادی به قانون مذکور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۸

۲۳۹ـ قانون اصلاح ماده ۱۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۴۹

۲۴۰ـ بند (۶) ماده ۱۰ آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۹

۲۴۱ـ دومین جدول معافیت‌های صنعتی مصوب ۳۰/۱/۱۳۵۰

۲۴۲ـ اصلاح بعضی از مواد آیین‌نامه اجرائی موضوع بندهای ۸ و ۹ و۱۰ ماده۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲/۲/۱۳۵۰

۲۴۳ـ اصلاح آیین‌نامه اجرای مالیات اراضی بایر موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۳/۲/۱۳۵۰

۲۴۴ـ ماده‌واحده و بندهای اصلاح جدول استهلاکات موضوع ماده۱۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۰/۲/۱۳۵۰

۲۴۵ـ جدول معافیت‌های معدنی موضوع تبصره ۲ الحاقی به ماده ۹۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ مصوب ۳۰/۲/۱۳۵۰

۲۴۶ـ ماده ۷ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد مصوب ۱۵/۰۳/۱۳۵۰

۲۴۷ـ مواد ۱۰۷ الی ۱۱۰ و ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰

۲۴۸ـ ماده ۵۶ و تبصره‌های آن و ماده ۵۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰

۲۴۹ـ تبصره (۱۰) ماده‌واحده قانون واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری مصوب ۲۲/۳/۱۳۵۰

۲۵۰ـ ماده ۶ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۰

۲۵۱ـ ماده ۱۵ قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۰

۲۵۲ـ قانون اخذ مالیات از صفحات گرامافون مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰

۲۵۳ـ قانون اجازه انتقال پنجاه درصد مشاع از حقوق و منافع شرکت نفت کنتینانتال ایران به شرکت نفت فیلیپس ایران مصوب ۲/۴/۱۳۵۰

۲۵۴ ـ قانون استرداد قسمتی از مالیات بر درآمد بانک رفاه کارگران مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۵۰

۲۵۵ـ ماده۴ قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۰

۲۵۶ـ تبصره ماده ۱ و ماده ۴ و تبصره‌های آن قانون صنعت گاز مصوب ۲۵/۲/۱۳۵۱

۲۵۷ـ اجازه پذیرفتن پرداختی مؤسسات بیمه به صندوق تأمین خسارتهای بدنی جزو هزینه‌های قابل قبول مصوب ۲۹/۸/۱۳۵۱

۲۵۸ـ قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی آیین‌نامه اجرائی موضـوع بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۸/۹/۱۳۵۱

۲۵۹ـ ماده ۱۱ قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی ‌مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۵۱

۲۶۰ـ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۵۱

۲۶۱ـ ماده ۵ قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و ‌ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۱

۲۶۲ـ ماده ۶ قانون تأسیس صندوق پس‌انداز ثابت افسران و همافران و درجه‌داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مصوب ۱۸/۲/۱۳۵۲

۲۶۳ـ ماده ۵ آیین‌نامه اجرائی قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط مصوب ۱۰/۵/۱۳۵۲

۲۶۴ـ اصلاح بند ب ماده ۱۰ اصلاحی آیین‌نامه اجرائی موضوع بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۳/۸/۱۳۵۲

۲۶۵ـ بند (ب) ماده‌واحده قانون تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران و اصلاح ماده ۵ صندوق مزبور مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۵۲

۲۶۶ـ ماده ۴ قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۵۲

۲۶۷ـ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۵۲

۲۶۸ـ ماده ۶ قانون تأسیس صندوق پس‌انداز ثابت افسران و درجه‌داران و افراد کادر ثابت و هم‌ردیفان ژاندارمری کشور و شهربانی کشور مصوب ۳/۴/۱۳۵۳

۲۶۹ـ بند (ج) ماده‌واحده (موضوع الحاق ماده ۱۳ و تبصره آن) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع باملاک و الحاق چند ماده بقانون مزبور مصوب ۱/۵/۱۳۵۳

۲۷۰ـ تبصره ۴۹، بند (الف) تبصره ۷۱، تبصره‌های ۸۵، ۹۰، ۹۱، ۹۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳

۲۷۱ـ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۵۳

۲۷۲ـ ماده۸ قانون تشکیل صندوق پس‌انداز مستخدمان رسمی کشوری مصوب۲۷/۱۲/۱۳۵۳

۲۷۳ـ دومین جدول معافیت‌های معدنی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۳

۲۷۴ـ سومین جدول معافیت‌های صنعتی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۳

۲۷۵ـ ماده ۲ و ماده ۶ و تبصره آن از قانون معاملات زمین مصوب ۲۸/۲/۱۳۵۴

۲۷۶ـ مواد ۵ و ۲۷ قانون تشکیل صندوق مشترک شهرداری‌ها مصوب ۲۸/۲/۱۳۵۴

۲۷۷ـ تبصره‌های ۱ و ۲ الحاقی ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد، موضوع بند ب ماده‌واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ و چهار تبصره به ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد مصوب ۳۱/۰۲/۱۳۵۴

۲۷۸ـ مواد ۱۰ و ۱۴ قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب ۵/۳/۱۳۵۴

۲۷۹ـ مواد ۱۱۰ و ۱۱۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴

۲۸۰ـ بند (۳) ماده ۵۰ و ماده ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴

۲۸۱ـ قانون معافیت بهره اوراق قرضه منتشره شرکتهای سهامی ایران از پرداخت مالیات مصوب ۹/۲/۱۳۵۵

۲۸۲ـ طرز مصرف درآمد حاصل از اجرای قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۶/۴/۱۳۵۵

۲۸۳ـ آیین‌نامه اجرائی قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۱۳/۵/۱۳۵۵

۲۸۴ ـ ماده ۳ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵

۲۸۵ـ قانون معافیت سهام و سهم‌الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۵

۲۸۶ـ ماده ۹ و ماده ۱۰ و تبصره ۲ آن و ماده ۵۲ از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۶

۲۸۷ ـ ماده ۲۹ قانون خانه انصاف مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶

۲۸۸ـ بند (الف) ماده‌واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۱۲ قانون مالیات‌های مستقیم و الحاق یک بند به تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ مصوب ۵/۴/۱۳۵۶

۲۸۹ـ مواد ۵ و ۷ و ۹ و ۱۰ آیین‌نامه اجرائی تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور مصوب ۲۷/۴/۱۳۵۶

۲۹۰ـ ماده ۷ و تبصره (۲) اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصوب ۲۱/۸/۱۳۵۶

۲۹۱ـ ماده ۷ اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب ۲۵/۸/۱۳۵۶

۲۹۲ـ قانون اصلاح تبصره (۱) ماده ۷۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۵۶

۲۹۳ـ قانون معافیت انجمن سلطنتی اسب از پرداخت مالیات بر درآمد مصوب ۹/۳/۱۳۵۷

۲۹۴ـ قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری مصوب ۲۵/۹/۱۳۵۷

۲۹۵ـ ماده ۳ لایحه قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۷

۲۹۶ـ ماده ۱۵ قانون شوراهای محلی مصوب ۲/۴/۱۳۵۸

۲۹۷ـ بندهای (ب) و (ج) و ماده ۶ لایحه قانونی متمم تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۲۱/۴/۱۳۵۸

۲۹۸ـ ماده ۵ و تبصره‌های ۱ و ۲ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۸

۲۹۹ـ تبصره ۳۸ لایحه بودجه سال ۱۳۵۸ مصوب ۲۵/۵/۱۳۵۸

۳۰۰ـ تبصره (۷) ماده‌واحده لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۸/۶/۱۳۵۸

۳۰۱ـ لایحه قانونی مربوط به استفاده از معافیت‌های مقرر در سومین جدول معافیت‌های صنعتی و دومین جدول معافیت‌های معدنی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۳ موضوع ماده ۹۸ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۲ ذیل آن مصوب ۸/۶/۱۳۵۸

۳۰۲ـ لایحه قانونی اصلاح قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۱۳/۶/۱۳۵۸

۳۰۳ـ لایحه قانونی اصلاح ماده ۲۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ مصوب ۲۶/۶/۱۳۵۸

۳۰۴ـ ماده ۱ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸

۳۰۵ـ لایحه قانونی بازپرداخت وجوه مربوط به بخشودگی مالیاتی سود ویژه پرداختی به کارگران موضوع بند۹ ماده۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸

۳۰۶ـ لایحه قانونی راجع به اصلاح بندهای الف و ب ماده ۳ لایحه تأدیه و تسویه مالیاتی مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۷ مصوب ۳/۹/۱۳۵۸

۳۰۷ـ ماده ۱۵ لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری‌ها مصوب ۳/۹/۱۳۵۸

۳۰۸ـ لایحه قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی عملکرد سال ۱۳۵۷ مصوب ۱۴/۹/۱۳۵۸

۳۰۹ـ ماده‌واحده لایحه قانونی معافیت مالیات حقوق کارمندان دفتر نمایندگی سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری خلق چین مقیم تهران مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۵۹

۳۱۰ـ لایحه قانونی راجع به معافیت از پرداخت مالیات بر حقوق افرادی که از بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سراسر کشور حقوق دریافت می‌دارند مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۹

۳۱۱ـ لایحه قانونی راجع به افزایش قیمت انواع سیگارهای تولیدی توسط شرکت دخانیات ایران مصوب ۱/۳/۱۳۵۹

۳۱۲ـ لایحه قانونی اصلاح قانون اخذ مالیات از اتومبیل‌های سواری و صفحات گرامافون  مصوب ۱/۳/۱۳۵۹

۳۱۳ـ لایحه قانونی اخذ مالیات از نوارهای ضبط صوت مصوب ۱/۳/۱۳۵۹

۳۱۴ـ لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۳/۱۳۵۹

۳۱۵ـ لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۲۱/۴/۱۳۵۹

۳۱۶ـ لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹

۳۱۷ـ قانون مربوط به کسر وجوهی که به عنوان ترمیم خرابی‌های ناشی از جنگ ویا به منظورکمک به افراد مناطق جنگ‌زده به حسابی که از طرف دولت تعیین گردیده پرداخت شده یا بشود از جمع درآمد مشمول مالیات مصوب ۶/۲/۱۳۶۰

۳۱۸ـ تبصره ۶۵ لایحه بودجه سال ۱۳۶۰ مصوب ۷/۵/۱۳۶۰

۳۱۹ـ قانون راجع به انجام تعهدات ناشی از پرداخت مالیات بر درآمد قراردادهای پیمانکاری منعقده بین شرکت توانیر و پیمانکاران خارجی مصوب ۲۳/۰۳/۱۳۶۱

۳۲۰ـ قانون راجع به اصلاح قسمتی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۱

۳۲۱ـ تبصره‌های ۸۳ و ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۶۱

۳۲۲ـ ماده‌واحده قانون راجع به اعطای معافیت مالیاتی کالاهایی که اجازه صدور دارند مصوب ۲۹/۲/۱۳۶۲

۳۲۳ـ قانون راجع به اصلاح ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ مصوب ۲۴/۳/۱۳۶۲

۳۲۴ـ قانون راجع به الحاق یک بند به عنوان بند ۱۳ به ماده ۱۰ لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۲۱/۰۴/۱۳۵۹ مصوب ۸/۶/۱۳۶۲

۳۲۵ـ قانون راجع به رفع اختلافات مالیاتی مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۲

۳۲۶ـ ماده‌واحده قانون راجع به اصلاح ماده ۱۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب دیماه ۱۳۴۷  مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۶۲

۳۲۷ـ تبصره‌های۵۵، ۶۲ و ۷۲ ‌قانون بودجه سال۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۳۰/۱۲/۱۳۶۲

۳۲۸ـ قانون راجع به اصلاح ماده ۱۰۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ و حذف تبصره‌های ۱ و ۲ ماده مزبور مصوب ۲۹/۱/۱۳۶۳

۳۲۹ـ قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳

۳۳۰ـ بند (الف) تبصره ۴۳ و بندهای (الف) و (ب) تبصره ۴۴ و بند (الف) تبصره ۵۰ و تبصره ۵۶ و تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۶۳

۳۳۱ـ قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۴

۳۳۲ـ ماده‌واحده قانون آزادی معاملات وسائط نقلیه مصوب ۱۹/۴/۱۳۶۵

۳۳۳ـ تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضاء هیأت علمی و اعضاء غیرهیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب ۷/۵/۱۳۶۵

۳۳۴ـ قانون اصلاح تبصره ۴ قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب ۱۳۶۴ و الحاق یک تبصره به‌عنوان تبصره ۵ به قانون مزبور مصوب ۸/۵/۱۳۶۵

۳۳۵ـ قانون تعدیل مالیات حقوق مصوب ۲۶/۳/۱۳۶۶

۳۳۶ـ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۲۶/۳/۱۳۶۶

۳۳۷ـ ماده ۲۹ قانون مقررات صادرات و واردات  مصوب ۱۱/۴/۱۳۶۶

۳۳۸ـ تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۶۶

۳۳۹ـ ماده ۱۶ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۷/۹/۱۳۶۶

۳۴۰ـ قانون شمول قانون راجع به الحاق یک بند به عنوان بند ۱۳ به ماده ۱۰ لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ به خلبانان و کادر پروازی و عملیاتی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مصوب ۲۸/۲/۱۳۶۷

۳۴۱ـ قانون معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی بانکهای کشور مصوب ۲۴/۸/۱۳۶۷

۳۴۲ـ ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۷/۷/۱۳۷۰

۳۴۳ـ بند (ج) و تبصره‌های (۱، ۲، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹،‌ ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۷، ۱۸، ۲۰ و ۲۲) و ماده‌واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۲/۱۰/۱۳۷۱

۳۴۴ـ تبصره (۳) ماده‌واحده قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۷۱

۳۴۵ـ قانون استفساریه موضوع بند الف ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۰/۶/۱۳۷۲

۳۴۶ـ قانون معافیت شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع از پرداخت مالیات مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲

۳۴۷ـ قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۴

۳۴۸ـ تبصره(۲) ماده۲ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی مصوب ۱۲/۹/۱۳۷۴

۳۴۹ـ قانون الحاق یک بند به ماده (۲۲) قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب۱۳۷۱ مصوب ۱۲/۹/۱۳۷۴

۳۵۰ـ تبصره(۱) ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴

۳۵۱ ـ ماده ۴ قانون اجازه تأسیس شرکت دولتی مرکز نگهداری و تعمیرات جزئی یا کلی هواپیماهای بازرگانی غیر نظامی مصوب ۳۰/۲/۱۳۷۵

۳۵۲ـ قانون اصلاح ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۷۵

۳۵۳ ـ بند ۲ نظر مجلس (تفسیر) قانون استفساریه از مؤسسات، واحدها و مراکز فرهـنگی مندرج در قـانون اهداف و وظـایف وزارت فـرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ و تبصره ۶ ماده ۳۵ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۶

۳۵۴ ـ قانون معافیت شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران از پرداخت مالیات مصوب ۶/۳/۱۳۷۶

۳۵۵ـ ماده ۷ و تبصره قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶

۳۵۶ـ قانون معافیت سازمان بیمه خدمات درمانی از پرداخت مالیات حق بیمه‌های دریافتی مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۷۶

۳۵۷ـ ماده‌واحده و بندهای ۳ و ۴ و ۵ قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده ۲۲ قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه  مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶

۳۵۸ـ بند (الف) ماده ۶ و ماده ۱۱ قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۷

۳۵۹ ـ قانون استفساریه راجع به شمول تبصره (۱۷) قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها به خودروهای اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۸

۳۶۰ـ قانون اصلاح بند (۱) تبصره (۱) ماده (۳) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۲۲/۳/۱۳۸۰

۳۶۱ ـ قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۸۰

۳۶۲ ـ ماده ۷۲ به همراه تبصره۱ آن از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

۳۶۳ ـ مواد ۴ و ۱۳ و ۴۸ و ۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

۳۶۴ ـ ماده ۳۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱

۳۶۵ـ تفسیر ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز  مصوب ۱۸/۸/۱۳۸۱

۳۶۶ـ بند (ی) ماده ۳۰، (د) ماده ۳۱، قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲

۳۶۷ ـ ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲

۳۶۸ـ ماده ۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸

۳۶۹ ـ ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱

ضمیمه ۱ـ قوانین منقضی

۱ـ مواد ۴ و ۵ قانون امتیاز تأسیس سیم نقاله مصوب  ۴/۸/۱۲۹۰

۲ـ مواد ۴ و ۶ قانون امتیاز ایجاد کارخانه کبریت‌سازی آذربایجان مصوب  ۱۵/۱۰/۱۳۰۱

۳ـ مواد ۲۰ و ۲۳ قانون شرایط اساسی امتیاز نفط شمال به یک کمپانی معتبر مستقل آمریکایی (اتازونی) مصوب  ۲۳/۳/۱۳۰۲

۴ـ ردیف‌های (۲) و (۴) جدول ماده ۱ (موضوع عایدات پیش‌بینی شده) و ماده ۱۵ قانون بودجه مملکتی سنه ۱۳۰۳ شمسی مصوب  ۱۱/۱۰/۱۳۰۳

۵ ـ قانون معافیت اتومبیل باری کارخانه کبریت‌سازی تبریز از باج راه و مالیات نواقل مصوب  ۱۹/۶/۱۳۰۴

۶ ـ ماده ۱۰ قانون امتیاز انحصاری تأسیس کارخانه‌های عصاره‌گیری سوس به آقایان حسنعلی‌خان هدایت و عزت‌ا… خان هدایت مصوب  ۱/۱۱/۱۳۰۴

۷ـ ردیف‌های (۲) و (۴) جدول ماده ۱ (موضوع عایدات پیش‌بینی شده) و مواد ۸ و ۲۱ قانون بودجه سنه ۱۳۰۴ مملکتی مصوب  ۲۱/۱۱/۱۳۰۴

۸ ـ بند ۵ و ۶ ضمیمه «صورت جزء اعتبارات مخارج مملکتی بابت سنه ۱۳۰۷» قانون بودجه یکساله ۱۳۰۷ مملکتی مصوب  ۳۱/۳/۱۳۰۷

۹ـ مواد ۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷متمم قانون بودجه یکساله یکهزار و سیصد و هفت مملکتی مصوب  ۱۹/۴/۱۳۰۷

۱۰ـ مواد ۷ و ۹ قانون اجازه اعطای امتیاز انحصاری ساختن و به‌کار انداختن خط تراموای بین محمره و عبادان به آقای میرزا حسین‌خان موقر مصوب  ۳۱/۴/۱۳۰۷

۱۱ـ قسمت اول و دوم ضمیمه قانون بودجه یکساله۱۳۰۸ مملکتی مصوب  ۲۶/۱۲/۱۳۰۷

۱۲ـ تبصره ماده‌واحده و ردیف‌های اول و ششم و بیست و سوم «صورت ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۰۹ کل مملکتی» قانون بودجه سال ۱۳۰۹ کل مملکتی مصوب  ۲۸/۱۲/۱۳۰۸

۱۳ـ مواد ۳ و ۱۱ قانون متمم بودجه سال ۱۳۰۹ مملکتی مصوب  ۳/۴/۱۳۰۹

۱۴ـ ماده ۸ قانون امتیاز انحصاری استخراج معادن ذغال سنگ اطراف مشهد به آقای ولی‌خان اسدی مصوب  ۲۷/۷/۱۳۰۹

۱۵ـ مواد ۱۶ و ۱۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۰ مملکتی مصوب  ۲۸/۱۲/۱۳۰۹

۱۶ـ ماده‌واحده قانون راجع به نرخ تسعیر جنس مالیاتی مصوب  ۲۴/۵/۱۳۱۰

۱۷ـ ردیف‌های ۱ و ۲ فصل (۱) و فصل (۲) و ردیف‌های ۱ و ۲ و ۳ فصل (۸) قسمت اول ضمیمه قانون بودجه یکساله ۱۳۱۱ مملکتی مصوب  ۲۳/۱۲/۱۳۱۰

۱۸ـ ماده ۲۲ قانون متمم بودجه یکساله ۱۳۱۱ مملکتی مصوب  ۲۸/۱۲/۱۳۱۰

۱۹ـ ماده ۳ قانون اعطای امتیاز استخراج ذغال‌سنگ اطراف شهر تبریز به آقای مسعودخان عدل مصوب ۲۴/۳/۱۳۱۱

۲۰ـ ردیف‌های (۱) و(۲) و(۳) صورت ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی قانون بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی مصوب  ۲/۲/۱۳۱۲

۲۱ـ مواد ۱۲ و ۳۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی مصوب  ۴/۳/۱۳۱۲

۲۲ـ بندهای (الف و ب و ج و د) ماده ۶ و مواد  ۱۱ و ۲۳ قانون اعطای امتیاز نفط به شرکت نفط انگلیس و ایران محدود مصوب ۷/۳/۱۳۱۲

۲۳ـ ماده ۳ قانون راجع به فروش خالصجات و قرضه‌های فلاحتی و صنعتی مصوب  ۱۷/۱۰/۱۳۱۲

۲۴ـ ردیف‌های (۱) و (۲) و (۴) و (۶) صورت ضمیمه قانون بودجه کل سال ۱۳۱۳ مملکتی (باب اول ـ عایدات) قانون بودجه کل سال هزار و سیصد و سیزده مملکتی مصوب  ۱۳/۱۲/۱۳۱۲

۲۵ـ مواد ۹، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲ و ۳۶ (موضوع ماده ۱۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۰ مملکتی) قانون متمم بودجه سال  ۱۳۱۳ مملکتی مصوب  ۲۶/۱۲/۱۳۱۲

۲۶ـ ردیف‌های (۱) و (۲) و (۳) و (۵) و (۶) صورت ضمیمه قانون بودجه کل سال ۱۳۱۴ (باب اول ـ عایدات) قانون بودجه کل سال ۱۳۱۴ مملکتی مصوب  ۱۵/۱۲/۱۳۱۳

۲۷ـ ردیف‌های (۱) و (۲) و (۴) و (۵) و (۶) صورت ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۱۵ کشوری (باب اول ـ عایدات) قانون بودجه سال ۱۳۱۵ کشوری مصوب  ۱۹/۱۲/۱۳۱۴

۲۸ـ ماده ۲ قانون اجازه استخدام آقای ویلیام ماکنزی تبعه انگلیس به‌عنوان محاسب متخصص مصوب  ۱۳/۲/۱۳۱۵

۲۹ـ بندهای ۱ و ۲ ماده ۸، ماده ۱۱، بند (ج) ماده ۲۱ اعطای امتیاز نفت قسمتی از شرق و شمال شرق به شرکت نفت آمریکا و ایران مصوب  ۱۵/۱۱/۱۳۱۵

۳۰ـ بندهای ۱ و ۵ ماده ۹، مواد ۱۰ و ۱۷ اجازه ساختن و نگهداری لوله حمل نفت به شرکت لوله نفت ایران مصوب  ۱۸/۱۱/۱۳۱۵

۳۱ـ ردیف‌های (۱) و (۲) و (۴) و (۵) و (۶) و (۷) و (۱۰) صورت ضمیمه لایحه قانون بودجه سال ۱۳۱۶ کشور (باب اول ـ درآمد) قانون بودجه سال ۱۳۱۶ کل کشور مصوب  ۲۳/۱۲/۱۳۱۵

۳۲ـ ردیف‌های (۱ تا ۸) صورت ضمیمه قانون بودجه کل سال ۱۳۱۷ کشور (باب اول ـ درآمد) قانون بودجه کل سال ۱۳۱۷ کشور مصوب  ۱۵/۱۲/۱۳۱۶

۳۳ـ جزء (۵) بند (الف) ماده‌واحده قانون اجازه استخدام آقای هانس ناتر تبعه سویس و آقای هاری هاکلین تابع سوئد مصوب  ۲۷/۶/۱۳۱۷

۳۴ـ ردیف‌های (۱ تا ۷) صورت ضمیمه (قسمت دوم ـ درآمد) قانون بودجه سال ۱۳۱۸ کشور مصوب  ۱۴/۱۲/۱۳۱۷

۳۵ـ بند ۵ ماده‌واحده قانون اجازه استخدام نوزده نفر مهندسین و متخصصین خارجی برای ساختمان راه آهن مصوب  ۱۰/۳/۱۳۱۸

۳۶ـ بند ۵ ماده‌واحده قانون اجازه استخدام هیجده نفر مهندسین و متخصصین کارمندان خارجی ساختمان خطوط راه آهن و صورت پیوست آن مصوب  ۸/۶/۱۳۱۸

۳۷ـ ردیف‌های (۱ تا ۸) صورت پیوست قانون بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور (فصل اول ـ درآمد) قانون بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور مصوب  ۱۶/۱۲/۱۳۱۸

۳۸ـ بند ۵ ماده‌واحده قانون اجازه استخدام بیست و هفت نفر مهندسین و متخصصین کارهای ساختمانی راه آهن مصوب  ۲/۴/۱۳۱۹

۳۹ـ ردیف‌های (۱ تا ۸) و (۱۰) و (۱۲) صورت پیوست قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور (درآمد سال ۱۳۲۰ کشور) قانون بودجه کل ۱۳۲۰ کشور مصوب  ۱۵/۱۲/۱۳۱۹

۴۰ـ مواد ۲، ۴،  ۹ و ۳۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ کشور مصوب  ۲۹/۱۲/۱۳۱۹

۴۱ـ ماده ۱۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور مصوب  ۸/۸/۱۳۲۰

۴۲ـ ردیف‌های ۱ تا ۸ و ردیف‌های ۱۰ و ۱۲ و ۱۵ «صورت پیوست قسمت بودجه درآمد سال ۱۳۲۱ کشور» قانون بودجه کل سال ۱۳۲۱ کشور مصوب  ۳۰/۱/۱۳۲۱

۴۳ـ ماده ۹ قانون اجازه استخدام و حدود اختیارات دکتر میلیسپو رئیس کل دارایی مصوب ۲۱/۸/۱۳۲۱

۴۴ـ ماده ۵۱ (موضوع ماده ۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۸ کشور و مواد ۲، ۳، ۴ و ۱۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ کشور) قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۵/۹/۱۳۲۱

۴۵ـ ماده ۷ قانون اجازه استخدام شش نفر اتباع امریکای شمالی برای همکاری رئیس کل دارایی مصوب  ۹/۴/۱۳۲۲

۴۶ـ تبصره ماده ۳ قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم هزینه مهر ماه ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی مصوب ۲۸/۷/۱۳۲۲

۴۷ ـ بند (ج) ماده‌واحده قانون اجازه استخدام چند نفر افسر امریکایی برای مستشاری اداره کل ژاندارمری مصوب ۲۸/۷/۱۳۲۲

۴۸ـ ماده ۲ قانون اجازه استخدام عده از اتباع امریکا برای کارمندی ادارات دارایی مصوب ۱/۸/۱۳۲۲

۴۹ـ ردیف‌های (۱تا ۸) و (۱۰) و (۱۲) و (۱۵) ضمیمه قانون بودجه کل سال ۱۳۲۲ کشور مصوب ۲۴/۸/۱۳۲۲

۵۰ ـ مواد ۲ و ۴ قانون اجازه استخدام آقای دکتر لوئی دلپی رئیس بنگاه مایه‌سازی دامپزشکی حصارک مصوب ۲۸/۸/۱۳۲۲

۵۱ ـ تبصره ماده ۱ قانون استخدام دو نفر پزشک متخصص از اتباع دول متحده آمریکا برای وزارت بهداری مصوب ۲۸/۸/۱۳۲۲

۵۲ ـ مواد ۴، ۵، ۸، ۱۴، ۱۸ و ۲۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ کل کشور مصوب ۳۰/۸/۱۳۲۲

۵۳ ـ تمدید مدت تبصره ماده (۱) آیین‌نامه مالیات بر درآمد مصوب  ۳۱/۳/۱۳۲۴

۵۴ ـ بند (الف) ماده‌واحده قانون اجازه استخدام آقای دکتر بنت ـ ف ـ اوری مشاور فنی وزارت بهداری مصوب  ۲۲/۸/۱۳۲۴

۵۵ ـ تبصره (۵) ماده‌واحده قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مرداد ماه ۱۳۲۷ مصوب  ۲/۶/۱۳۲۷

۵۶ ـ تبصره (۱) ماده‌واحده قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه ۱۳۲۷ مصوب  ۵/۸/۱۳۲۷

۵۷ ـ تبصره‌‌های (۵ و ۹) ماده‌واحده قانون اجازه پرداخت دودوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماه اول سال (۱۳۲۸) مصوب  ۲۹/۱/۱۳۲۸

۵۸ ـ تبصره‌های ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۴، ۲ و بند ۹ تبصره ۳۲ ماده ۲ ، ردیف‌های ۱ تا ۷  و ردیف ۱۴ «صورت پیوست بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور (درآمد)» قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور مصوب ۲۳/۴/۱۳۲۸

۵۹ ـ تبصره ۲ ماده‌واحده قانون اجازه استخدام چهار نفر از اتباع کشور سوئد به‌عنوان کارشناس فنی شهربانی به مدت دوسال مصوب  ۳۰/۴/۱۳۲۸

۶۰ ـ اجازه وصول مالیات وسایط نقلیه موتوری در سال‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ طبق آیین‌نامه سال ۱۳۲۹ مصوب  ۹/۳/۱۳۳۰

۶۱ ـ بنـد ۲ ماده‌ واحده قانون مربوط به اعطای اختیارات برای مدت شش ماه به شخص آقای دکتر محمد مصدق نخست وزیر مصوب ۲۰/۵/۱۳۳۱

۶۲ ـ لایحه راجع به تسویه حساب مالیات‌های معوقه مصوب ۳۰/۵/۱۳۳۱

۶۳ ـ لایحـه قانونی متمم لایحه قانونی مصوب سی‌ام مرداد ماه ۱۳۳۱ راجع به حساب‌های معوقه مالیات‌ها مصوب  ۴/۶/۱۳۳۱

۶۴ ـ لایحه قانونی راجع‌به ادامه عمل کمیسیون‌های حل‌اختلاف مالیاتی مصوب۲۰/۱۰/۱۳۳۱

۶۵ ـ لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی مصوب  ۱۷/۲/۱۳۳۲

۶۶ ـ لایحه قانونی راجع بادامه عمل کمیسیون‌های حل‌اختلاف مالیاتی مصوب ۱۹/۵/۱۳۳۲

۶۷ ـ مواد ۷ و ۸ و تبصره۱ ماده ۵۷ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب  ۲۵/۱۰/۱۳۳۳

۶۸ ـ لایحه قانونی مربوط به تمدید بخشودگی جرائم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات مصوب ۲/۱۱/۱۳۳۳

۶۹ ـ تبصره (۲) ماده‌واحده قانون تمدید مدت رسیدگی کمیسیون‌های مشترک به لوایح تصویبی آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات مصوب  ۲۱/۱۲/۱۳۳۳

۷۰ـ ردیفهای (۱ تا ۶) و (۸) جدول ضمیمه قانون بودجه کل سال ۱۳۳۴ کل کشور مصوب ۲۷/۱/۱۳۳۴

۷۱ـ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۰/۵/۱۳۳۴

۷۲ـ ردیفهای ۱ تا ۶ ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور مصوب  ۱۹/۱/۱۳۳۵

۷۳ـ تبصره‌های (۶ و ۱۷و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و  ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۲) و ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور مصوب  ۲۸/۱۲/۱۳۳۵

۷۴ـ تبصره (۱) ماده‌واحده تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به اجازه استخدام یکنفر منشی کارشناس صنعتی برای دفتر فنی مصوب  ۲۲/۲/۱۳۳۶

۷۵ـ بند (۳) ماده‌واحده تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به اجازه استخدام دو نفر منشی خارجی جهت دفتر فنی مصوب  ۲۴/۴/۱۳۳۶

۷۶ـ ردیفهای (۱ تا ۴) ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۳۷ کل کشور مصوب  ۲۹/۱۲/۱۳۳۶

۷۷ـ بند (الف) ماده ۱ لایحه قانونی دائر به اجازه تجدید استخدام آقای دکتر بالتازار رئیس بنگاه پاستور مصوب ۲۴/۲/۱۳۳۷

۷۸ـ تصمیم متخذه کمیسیون دارایی راجع به موعد تسلیم اظهارنامه مشمولین مالیات مستغلات غیراجاری مصوب ۷/۸/۱۳۳۷

۷۹ـ ضمیمه تصمیم متخذه‌کمیسیون مشترک برنامه مجلسین درباره بودجه اداری سال ۱۳۳۸ تشکیلات مرکزی سازمان برنامه مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۳۷

۸۰ ـ تبصره (۲) ماده‌واحده قانون راجع به اجازه استخدام دوازده نفر مهندس و متخصص از اتباع آلمان غربی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۳۷

۸۱ ـ تبصره ۱۰ و ۲۵ و ردیفهای (۱ تا ۶) و (۹ تا۱۲) جدول «فصل اول بودجه درآمد سال ۱۳۳۸» قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل‌کشور مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۳۷

۸۲ ـ ردیفهای (۱ تا ۷) و (۱۰) جدول درآمد قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۳۸

۸۳ ـ قانون راجع به اعطای اختیار بکمیسیون مشترک دارائی مجلسین در مورد اصلاحات مالیاتی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۳۸

۸۴ ـ ماده‌واحده قانون اجازه تمدید مدت استخدام آقای مهندس پل فورل تبعه کشور فرانسه به مدت یکسال مصوب ۱۸/۳/۱۳۳۹

۸۵ ـ تبصره‌های ۱۴ و ۱۵ و ردیفهای (۱ و ۲) ضمیمه (بودجه درآمد ۱۳۴۰ وزارتخانه‌ها و ادارات کل و شرکتها و بنگاهها) قانون بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور مصوب ۲۸/۷/۱۳۴۳

۸۶ ـ تبصره‌های ۹ و ۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور مصوب ۱۷/۸/۱۳۴۳

۸۷ ـ تبصره ۵ و ردیفهای (۱ و ۲) جدول ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۴۲  مصوب ۲۴/۸/۱۳۴۳

۸۸ ـ بخشهای اول و دوم (صورت تلفیق شده درآمدهای دولت و مؤسسات وابسته (ضمیمه بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور)، بخش اول جدول درآمدهای عادی (مالیات‌های مستقیم) و ردیفهای طبقه‌بندی (۲، ۲۹، ۳ـ ۲۹، ۱ـ ۲۱)، بخش دوم جدول درآمدهای عادی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور مصوب ۴/۵/۱۳۴۳

۸۹ ـ تبصره‌های ۷ و ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۳

۹۰ـ قانون مالیات مقطوع سال چهل و چهار پیشه‌وران و مقررات تسهیل مالیات مصوب ۱۶/۹/۱۳۴۴

۹۱ـ ردیفهای (۲ و ۳ و ۴) جدول «پیش‌بینی افزایش درآمد سال ۱۳۴۴»، جزء (د) بند (۵) قرارداد منضم به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۸/۳/۱۳۴۵

۹۲ـ قانون مالیات سال ۱۳۴۵ پیشه‌وران مصوب ۱/۱۰/۱۳۴۵

۹۳ـ ردیفهای(۱) و(۳ تا ۷) جدول پیش‌بینی افزایش درآمدهای عمومی سال۱۳۴۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور مصوب ۲/۱۰/۱۳۴۵

۹۴ـ ماده ۲۰ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹/۴/۱۳۴۶

۹۵ـ ماده ۱۱ و تبصره آن قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۶

۹۶ـ تبصره‌های ۶ و ۱۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۶

۹۷ـ ماده ۶ قانون تأسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران مصوب ۲۱/۱/۱۳۵۰

۹۸ـ ‌لایحه قانونی تمدید مدت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم راجع به معافیت‌های صادراتی مصوب ۹/۱۱/۱۳۵۰

۹۹ـ جزء (ب) بند ۲۰ (موضوع الحاق تبصره۱ ماده ۷۵) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۵۱

۱۰۰ـ تبصره‌های ۱۴ و ۱۶ بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۱

۱۰۱ـ تبصره ۴۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۷/۱۱/۱۳۵۲

۱۰۲ـ بند (ج) ماده‌واحده (موضوع الحاق ماده ۱۳ و تبصره آن) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع باملاک و الحاق چند ماده بقانون مزبور مصوب ۲۴/۴/۱۳۵۴

۱۰۳ـ بند (الف) ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران مصوب ۳/۴/۱۳۵۴

۱۰۴ـ تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۵۴

۱۰۵ـ معافیت‌های زمان‌دار در قسمت اول ماده‌واحده قانون معافیت‌های مالیاتی مربوط به اجرای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب ۱۷/۴/۱۳۵۵

۱۰۶ـ تبصره‌های ۳۱ و ۴۰ و ۴۱ و ۵۱ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۵۵

۱۰۷ـ آیین‌نامه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم راجع به تمدید معافیت مالیاتی صادرکنندگان کالای ایرانی مصوب ۲۷/۷/۱۳۵۶

۱۰۸ـ تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۵۶

۱۰۹ـ مواد ۱، ۲، ۴ و ۵ لایحه قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۷

۱۱۰ـ بند (الف) و مواد ۴ و ۵ لایحه قانونی متمم تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۲۱/۴/۱۳۵۸

۱۱۱ـ جزء (و) بند ۶ ماده‌واحده لایحه قانونی راجع به چگونگی پرداخت حق‌السهم سال ۱۳۵۸ کارگران واحدهای مشمول قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب ۱۴/۹/۱۳۵۸

۱۱۲ـ لایحه قانونی تمدید مدت تشکیل مجامع عمومی و تسلیم اظهارنامه مالیاتی بانکها و مؤسسات اعتباری مصوب ۲۴/۹/۱۳۵۸

۱۱۳ـ لایحه قانونی مبدأ و منتهای ایام قهری و اضطراری در شهرستان‌های غرب کشور مصوب ۲۸/۹/۱۳۵۸

۱۱۴ـ ماده ۱ لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۳/۱۳۵۹

۱۱۵ـ لایحه قانونی راجع به موعد تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به پایان سال ۱۳۵۸ بانکها و مؤسسات اعتباری ملی‌شده مصوب ۱۵/۴/۱۳۵۹

۱۱۶ـ لایحه قانونی راجع به موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهایی که ملی شده و یا توسط دولت برای آنها سرپرست و یا مدیر تعیین شده است مصوب ۲۱/۴/۱۳۵۹

۱۱۷ـ لایحه قانونی راجع به تمدید مدت مذکور در ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۱/۴/۱۳۵۹

۱۱۸ـ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی راجع به ادامه سال مالی ۱۳۵۷ کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری ملی شده تا ۱۷/۳/۱۳۵۸ مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹

۱۱۹ـ قانون راجع به اضافه شدن مدت شش‌ماه به موعد تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و اظهارنامه مالیاتی شرکتهای تحت نظر بنیاد مستضعفان مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۵۹

۱۲۰ـ لایحه راجع به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه وترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران موقت مصوب ۱۹/۵/۱۳۶۰

۱۲۱ـ قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی مصوب ۷/۸/۱۳۶۰

۱۲۲ـ تبصره‌های ۸۱، ۸۴، ۸۵،  ۸۶، ۸۷ و ۸۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ کل کشور مصوب  ۲۶/۱۲/۱۳۶۰

۱۲۳ـ تبصره (۱) ماده ۱۱ ‌قانون اراضی شهری مصوب  ۲۷/۱۲/۱۳۶۰

۱۲۴ـ قانون تمدید مدت اجرای قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی مصوب  ۳/۱۲/۱۳۶۱

۱۲۵ـ قانون اصلاح ماده ۲۰ قانون برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ مصوب  ۲۰/۵/۱۳۶۲

۱۲۶ـ قانون معافیت جامعه ‌الامام‌الصادق(ع) از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات اراضی بایر و حق تمبر نقل و انتقالات ‌املاک مصوب ۳/۸/۱۳۶۲

۱۲۷ـ بند (الف) تبصره ۳۳ و تبصره ۷۰ ‌قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب  ۳۰/۱۲/۱۳۶۲

۱۲۸ـ بندهای (ج) و (د) و (ه) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مصوب  ۲۹/۱۲/۱۳۶۳

۱۲۹ـ ماده ۲۵ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۴ مصوب  ۱۷/۲/۱۳۶۴

۱۳۰ـ بند (ج) ماده ۱۶لایحه بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور مصوب  ۲۶/۱۲/۱۳۶۴

۱۳۱ـ ماده ۲۵ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۵ مصوب  ۲۷/۱۲/۱۳۶۴

۱۳۲ـ ردیف ۳ از بند (الف) ماده‌واحده جداول اصلاح درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار (ارقام به هزار ریال) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور مصوب  ۱۴/۱۲/۱۳۶۵

۱۳۳ـ بندهای (ب) و (ج) تبـصره ۱۶، قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور مصوب  ۲۸/۱۲/۱۳۶۵

۱۳۴ـ تبصره (۳) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۴/۳/۱۳۶۶

۱۳۵ـ بند (ب) ماده‌واحده قانون اصلاح بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور مصوب ۲۱/۷/۱۳۶۶

۱۳۶ـ بند (الف) ماده‌واحده (جدول شماره ۱ درآمدهای عمومی مبالغ به هزار ریال) قانون اصلاح برخی از ارقام و تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۶۶

۱۳۷ـ بند (۱۵) تبصره ۱۲، بند (ج) تبصره ۳۳، جزء (۳) بند (الف) تبصره۱۶، قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور مصوب  ۱۸/۱۲/۱۳۶۶

۱۳۸ـ قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب ۹/۱۲/۱۳۶۷

۱۳۹ـ بند (الف) تبصره ۵، بند (۱۴) تبصره ۱۲، بندهای (الف) و (ب) و (ج) تبصره ۳۳، قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۶۷

۱۴۰ـ تبصره ماده‌واحده ‌قانون افزایش مجدد اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور مصوب  ۱/۱۱/۱۳۶۸

۱۴۱ ـ بند (ب) تبصره ۶، تبصره‌های ۷ ، ۳۲ و ۵۰، قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۸

۱۴۲ـ بند (الف) تبصره ۵ و  جزء (۳) بند (الف)) تبصره ۱۶ و تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۹کل کشور مصوب  ۲۸/۱۲/۱۳۶۸

۱۴۳ـ تبصره ۲ ماده‌واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور مصوب  ۲۶/۴/۱۳۶۹

۱۴۴ـ مواد ۱، ۲، ۹ و ۱۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۰/۸/۱۳۶۹

۱۴۵ـ جزء ۲ بنـد (ب) تبصره (۱۰) قانون متـمم بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور مصوب  ۵/۹/۱۳۶۹، ۲۷/۹/۱۳۶۹ مجلس شـورای اسـلامی، مجـمع تشخیص مصلحت نظام

۱۴۶ـ بند (الف) تبصره ۵، جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۶، بند (۱۶) تبصره۲۹،  بند (الف) تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور مصوب  ۱۱/۱۱/۱۳۶۹

۱۴۷ـ قانون اصلاح ماده ۲۰ اصلاحی قانون برق ایران مصوب ۲۰/۵/۱۳۶۲

۱۴۸ـ بند (الف) تبصره ۵، بندهای (د) و (ه) تبصره ۸، تبصره ۱۵، جزء (۳) بند (الف) تبصره ۱۶، بند (۱۳) تبصره ۲۹، تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل‌کشور مصوب  ۱۰/۱۱/۱۳۷۰

۱۴۹ـ قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب۲/۲/۱۳۷۱

۱۵۰ـ بند (ج) تبصره ۵، بندهای (د) و (ه) تبصره ۸، بند (الف) تبصره ۱۰، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، بند (ب) تبصره ۳۴، تبصره ۳۵، بند (ب) تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور مصوب  ۱۲/۱۱/۱۳۷۱

۱۵۱ـ ماده‌واحده و تبصره ۲ (در قسمت مالیات) قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت مصوب  ۲۷/۷/۱۳۷۲

۱۵۲ـ قانون تفسیر بندهای ب، ج تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور مصوب  ۲۲/۱۰/۱۳۷۲

۱۵۳ـ بند (ح) تبصره ۲، بند (ج) تبصره ۵، بندهای (د) و (ه) تبصره ۸، بند(الف) تبصره ۱۰، بند (ب) تبصره ۱۴، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، جزء (۲) بند (الف) تبصره ۲۳، بند (ب) تبصره ۳۳، تبصره ۳۴، تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۷۲

۱۵۴ـ قانون تمدید مدت اجرای قانون اجازه تعیین میزان حقوقی گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۲ مصوب ۲۱/۴/۱۳۷۳

۱۵۵ـ بند (الف) تبصره ۶۰، تبصره ۷۱، جزء‌های (۳) و (۱۱) بند (۱) بخش دوم، جزء (۱۲) بند (۶) بخش دوم، جزء‌های‌(۱) و (۶) بند (۹) بخش دوم، زیرجزء (۳ـ ۲) بند (۳) بخش سوم، قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۳

۱۵۶ـ بند (د) تبصره ۲، بند (ب) تبصره ۵، بند (ه) تبصره ۸، بند (الف) تبصره ۱۰، بند (ب) تبصره ۱۴، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، جزء (۲) بند (الف) تبصره ۲۳، بندهای (الف) و(ب) تبصره ۳۳، تبصره‌های ۳۴ و ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳

۱۵۷ـ قانون استرداد مالیات بردرآمد شرکتهای کشتیرانی و هواپیمایی به‌منظور خرید کشتی و هواپیما مصوب ۲۹/۱/۱۳۷۴

۱۵۸ـ قانون تمدید مهلت اجرای قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۴

۱۵۹ـ اصلاح بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مصوب ۳۰/۳/۱۳۷۴

۱۶۰ـ بند (د) تبصره ۲، بند (ب) تبصره ۵، بند (ج) تبصره ۸، بند (الف) تبصره ۱۰، بند (الف) تبصره ۱۴، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، تبصره‌های ۳۴ و ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۷۴

۱۶۱ـ بند (د) تبصره ۲، بندهای (ز) و (ی) و (ل) تبصره ۵، بند (ج) تبصره۸ و جزء‌های (۱) و (۴) بند (د) تبصره ۸، بندهای (الف) و (ف) تبصره ۱۰، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، تبصره‌های ۳۴ و ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۷۵

۱۶۲ـ بند (د) تبصره ۲، بندهای (ح) و (ط) و (ی) تبصره ۵، بند (ج) تبصره۸ و جزء (۲) بند (د) تبصره ۸، بندهای (الف) و (م) تبصره ۱۰، جزء (۲) بند (الف) تبصره ۱۶، بند (الف) تبصره ۳۳، بند (الف) تبصره ۳۴، بند (۱) تبصره ۴۵، تبصره‌های ۴۸ و۵۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور مصوب ۸/۱۱/۱۳۷۶

۱۶۳ـ بندهای (ج) و (ش) و جزء (۴) بند (ق) تبصره ۲، بندهای (ح) و (ط) و (ی) تبصره ۵، بند (ب) و (ج) تبصره ۸ ، بندهای (الف) و (ط) تبصره ۱۰، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، بند (۴) تبصره ۲۴، بند (الف) تبصره ۳۳، بند (و) تبصره ۴۸، بند (ب) تبصره ۵۲، تبصره ۵۸، قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۷۷

۱۶۴ـ بندهای (س) و (ع) تبصره ۲، بندهای (ز) و (ح) و جزء (۱) بند (ی) تبصره ۵، بندهای (الف) و (ط) و (ع) تبصره ۱۰، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، بند (۵) تبصره ۲۴، جزء (۱) بند (ج) تبصره ۲۷، بند (ه) تبصره ۳۳،  تبصره ۳۵، بند(د) تبصره ۴۸، جزء (۱) بند (ج) تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۷۸

۱۶۵ـ بند (ه) ماده ۴، بند (ج) ماده ۱۷، ماده ۲۶، بند (ب) ماده ۴۹، مواد ۵۸ و ۵۹ و ۶۲، بند (د) ماده ۶۴، ماده ۶۶، بند (ب) ماده ۱۱۳، بند (الف) ماده ۱۲۰، بند(د) ماده ۱۲۲، بند (ب) ماده ۱۲۵، بند (الف) ماده ۱۳۸، بند (الف) ماده ۱۳۹، بند(۵) ماده ۱۴۰، بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۴۴، بند (الف) ماده ۱۷۵،  بند (ح) ماده ۱۹۶، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹

۱۶۶ـ بندهای (ح) و (ی) و (س) تبصره ۵، بندهای (ط) و (ن) و (س) تبصره ۱۰، بند (الف) تبصره ۱۴، بند (ج) تبصره ۲۴، بند (ج) تبصره ۲۷، بند (ه) تبصره ۳۳، بندهای (الف) و (ب) و (ج) و(ح) و (و) و (ز) تبصره ۳۵، بند (ح) تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور مصوب ۲/۱۲/۱۳۷۹

۱۶۷ـ بندهای (ب ، ز) ماده‌واحده قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب ۳/۷/۱۳۸۰

۱۶۸ـ بندهای (ح) و (ط) و (ی) و (ک) و (ل) و (ن) و (ع) تبصره ۱، بند(ب) تبصره ۲، بندهای (م) و (ف) تبصره ۵، بند (د) تبصره ۱۴، جزء (۲) بند (ن) تبصره ۲۱، جزء (۶) بند (س) تبصره ۲۱، قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۸۰، ۲۵/۱۲/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام

۱۶۹ـ تبصره ۲، بندهای (ت) و (ژ) تبصره ۵، قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۸۱

۱۷۰ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲

۱۷۱ـ بند (ذ) تبصره ۱، بند (الف) تبصره ۲، بندهای (ت) و (ژ) تبصره ۵، بند (د) تبصره ۱۲، قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲، ۲۶/۱۲/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام

۱۷۲ـ قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳

۱۷۳ـ ماده ۴، بند (و) ماده ۷، بند (الف) ماده ۸، مواد ۹ (موضوع مواد ۱۷ و ۲۶ قانون برنامه سوم توسعه) و۲۰ (موضوع ماده ۱۲۲ قانون برنامه سوم توسعه)، بند (د) ماده ۳۳، بند (و) ماده ۳۵، بند (الف) ماده ۴۰، ماده ۴۷، ماده ۵۱ (موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۴۴ قانون برنامه سوم توسعه)، بندهای (الف) و (ب) ماده ۸۲، ماده ۱۲۹ (موضوع ماده ۱۷۵ قانون برنامه سوم توسعه)، بند (۵) ماده ۱۳۳، ردیف (۳) جدول شماره ۴، بند (ب) جدول شماره ۸، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳

۱۷۴ـ بندهای (ت) و (چ) و (د) تبصره ۱، بند (ب) و جزء (۲) بند (چ) تبصره ۸، بند (ح) و جزء‌های (۱) و (۹) بند (د) تبصره ۱۱، قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۸۳

۱۷۵ـ تبصره‌های (۲) و (۶) ماده‌واحده قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور مصوب ۴/۱۱/۱۳۸۴

۱۷۶ـ بندهای (ب) و (ج) و (د) و (و) تبصره ۱، بند (۲) تبصره ۲، بند (ب) تبصره ۸، بند (ح) تبصره ۹ و جزء‌های (۱) و (۸) بند (ه) تبصره ۱۱، بند (د) تبصره۱۵، جزء (۱) بند (د) تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۸۵ کل کشور مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۸۴

۱۷۷ـ بند‌های (ب) و (ج) و (د) و (و) تبصره ۱، بندهای (الف) و (ی) و (ف) تبصره ۲، بند (ه) تبصره ۴، زیرجزء (۴ـ ۱) جزء (۴) بند (د) و زیرجزء (۶ ـ ۱ـ ۱) جزء (۶) بند (د) تبصره ۶، بند (ک) تبصره ۹، جزء‌های (۱) و (۳) و (۴) و (۱۱) بند (ج) تبصره ۱۱، بند (ر) تبصره ۱۴، زیرجزء (۱) بند (ه) تبصره ۱۹، قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۵

۱۷۸ـ جزء‌های (الف) و (ج) و (د) و (ح) و (ک) بند ۷، بندهای ۱۰ و ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مصوب ۱/۱۲/۱۳۸۶

۱۷۹ـ ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۰۵/۰۳/۱۳۶۷ مصوب ۶/۵/۱۳۸۷

۱۸۰ـ جزءهای (۲ و۳) بند (ه) ماده‌واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۸۷

۱۸۱ـ جزءهای (الف)، (ج)، (د) و (ل) بند ۷، زیرجزءهای (ب۴) و (ب۵) جزء (ب) بند۱۱، بندهای ۳۶،  ۳۸ و ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۷

۱۸۲ـ ماده ۹ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۸

۱۸۳ـ جزء‌های (الف) و (ج) و (ز) بند ۴، جزءهای (و) و (ز) و (ک) بند ۷، جزء‌های (ح) و (ط) و (ک) بند ۸، زیر جزء (۱) جزء (ب) بند ۱۵، بند (۱۷) (موضوع بند ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۸

۱۸۴ ـ قانون تسری حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب۱۳۶۶ـ به مالیات‌ها و عوارض کالا و خدمات مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۹

۱۸۵ـ جزء‌های (الف و پ) بند۱، جزء‌های (پ و ت) بند۴۰، تبصره بند۴۷، بند۶۲، بند ۷۱ و تبصره ۲ آن، بند ۷۶ و بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۰

۱۸۶ـ جزء‌های (۱) و (۳) و (۴) و (۱۰) و (۱۲) و (۱۳) بند ۳، جزءهای (۸) و (۹) بند ۷، جزءهای (۱۳) و (۱۴) و (۱۵) بند ۲۴ و بندهای۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱

۱۸۷ـ جزء‌های (۱) و (۳) و تبصره‌های آن و جزءهای (۴) و (۹) و (۱۲) بند ۳، جزء‌های (۳) و (۹) بند ۲۷، بند ۳۱، تبصره (۱) بند ۳۸، جزء (۲) بند ۴۰، بندهای۴۲،  ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، تبصره (۱) بند ۵۳، بندهای۵۶، ۵۷، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۸۴ و ۸۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مصوب ۱۹/۳/۱۳۹۲

۱۸۸ـ بندهای (الف)، (د)، (ز)، (ح) و (ک) تبصره ۲، بندهای (و)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره ۳، بندهای (ه)، (ح) و (ط) تبصره ۶، تبصره ۹، جزءهای ۲، ۳ و ۴ بند (الف) تبصره ۱۰، بند (ه) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب ۶/۱۲/۱۳۹۲

۱۸۹ـ بند (ه‍) تبصره (۲)، بند (ز) تبصره (۳)، بندهای (ه‍)، (ح)، (ط) و (ک) تبصره (۶) و بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه‍)، (ح)، (ی) و (م) تبصره (۹) و جزءهای (۴) و (۵) بند (الف) تبصره (۱۰) و بخشهای سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم و بند (۸) بخش نهم ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

ضمیمه۲ـ قوانین منسوخ صریح

۱ـ مواد ۹۱، ۹۲، ۹۴، ۹۵ و تبصره (تنبیه) آن، ماده ۱۰۶ قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی مصوب ۰۰/۲/۱۲۸۶

۲ـ ماده ۹۴ قانون بلدیه مصوب ۱۰/۳/۱۲۸۶

۳ـ ماده ۲۹، مواد ۵۱ و ۶۰، بند تاسع ماده ۹۰، بند هفتم ماده ۲۲۲، بند پنجم ماده ۲۶۴، بند نهم ماده ۳۶۹، بند چهارم ماده ۳۷۹، ماده ۳۸۵ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۲۶/۹/۱۲۸۶

۴ـ بند (ثالثا) ماده ۸۵ نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی مصوب ۱۷/۱۰/۱۲۸۸

۵ ـ قانون مالیات بلدی بر وسایط نقلیه مصوبه پنجم شهر ربیع الاول ۱۳۲۸ قمری مصوب ۲۶/۱۲/۱۲۸۸

۶ ـ قانون راجع به روده مصوب ۸/۲/۱۲۸۹

۷ـ مواد ۱۱ و ۱۲ قانون محاسبات عمومی مصوب ۳۰/۱۱/۱۲۸۹

۸ ـ قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی مملکت ایران مصوب ۲۳/۳/۱۲۹۰

۹ـ قانون مالیات مستغلات مصوب ۷/۶/۱۲۹۴

۱۰ـ قانون مالیات دخانیات مصوب ۶/۷/۱۲۹۴

۱۱ـ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون وسایط نقلیه مورخه پنجم ربیع‌الاول ۱۳۲۸ مصوب ۱۳/۷/۱۳۰۳

۱۲ـ قانون اصلاح قانون مالیات دخانیات مصوب ۶ میزان ۱۳۳۳ مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۰۳

۱۳ـ قانون مالیات املاک اربابی و دواب مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۰۴

۱۴ـ قانون مالیات روده مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۰۴

۱۵ـ قانون مالیات راه و الغای عوارض و مالیات‌های بلدی مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۰۴

۱۶ـ قانون معافیت ساروج گچ و آهک از تأدیه مالیات راه مصوب ۲۷/۹/۱۳۰۵

۱۷ـ قانون راجع بمالیات راه بنزین و نفط مصوب ۱۳/۷/۱۳۰۶

۱۸ـ بخشی از ماده‌واحده که مربوط به ایلات تحت قاپو نشده است، از قانون الغای مالیات اغنام و احشام مصوب ۲۱/۵/۱۳۰۷

۱۹ـ قانون معافیت تدارکات وزارت جنگ و امنیه از تأدیه مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۲۰/۹/۱۳۰۷

۲۰ـ ماده یازدهم قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۰۷

۲۱ـ ماده ۷ و تبصره آن و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۰۷

۲۲ـ ماده سی و یکم قانون تأمین مدعی به مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۰۸

۲۳ـ قانون مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره مصوب ۱۲/۱/۱۳۰۹

۲۴ـ قانون حق‌الثبت وسائط نقلیه مصوب ۱۲/۱/۱۳۰۹

۲۵ـ ماده دوم قانون بلدیه مصوب ۳۰/۲/۱۳۰۹

۲۶ـ بند (ج) ماده ۱۱ قانون اجازه تأسیس بانک فلاحتی مصوب ۹/۶/۱۳۰۹

۲۷ـ ماده ۱ و تبصره  اول آن قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۲/۸/۱۳۰۹

۲۸ـ مواد ۴ تا ۱۰ قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب ۱۳/۸/۱۳۰۹

۲۹ـ ماده ۶ قانون اصلاح قانون اطاق‌های تجارت  مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۱۰

۳۰ـ قانون اصلاح قانون مالیات راه مصوب ۸/۶/۱۳۱۱

۳۱ـ فصول اول و سوم قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر مصوب ۲۹/۸/۱۳۱۲

۳۲ـ مواد ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۱۲

۳۳ـ تبصره (۳) ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲

۳۴ـ قانون اصلاح قانون مالیات عایدات مصوب ۲۴/۹/۱۳۱۳

۳۵ـ مواد ۲ و ۳ قانون الغاء مالیات ارضی و دواب مصوب ۲۴/۹/۱۳۱۳

۳۶ـ ماده ۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۵ کشوری مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۱۴

۳۷ـ قانون متمم قانون مالیات بر درآمد و حق تمبر مصوب ۱۲/۸/۱۳۱۵

۳۸ـ ماده ۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۸ کشور مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۷

۳۹ـ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۱۷

۴۰ـ مواد۳، ۵، ۶، ۱۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ کشور مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۹

۴۱ـ مواد ۲۰ و ۲۱ قانون اطاقهای بازرگانی مصوب ۲/۴/۱۳۲۱

۴۲ـ مواد ۱۰ و ۱۳ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۵/۹/۱۳۲۱

۴۳ـ بند (ج) ماده‌واحده قانون اجازه استخدام هیأتی از افسران و درجه‌داران ارتش کشورهای متحده امریکا برای وزارت جنگ مصوب ۱/۸/۱۳۲۲

۴۴ـ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۹/۸/۱۳۲۲

۴۵ـ مواد ۴۸ و ۱۵۱ تصمیم قانونی دائر باجرای منقضی آیین‌نامه مصوب کمیسیون اصلاح آیین‌نامه داخلی مصوب ۲۵/۲/۱۳۲۸

۴۶ـ مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۷ قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان مصوب ۱۷/۳/۱۳۲۸

۴۷ـ تبصره (۱) ماده ۷ و تبصره (۲) ماده ۸ قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۲۹/۴/۱۳۲۸

۴۸ـ قانون اصلاح ماده ۲۰ قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۱۲/۴/۱۳۳۰

۴۹ـ لایحه قانونی تمدید بخشودگی جرائم مالیات مستغلات مصوب ۲۹/۱/۱۳۳۱

۵۰ ـ لایحه قانونی درباره مجازات مأمورین وصول که از تسلیم مفاصاحساب به مؤدیان مالیاتی استنکاف نمایند مصوب ۴/۶/۱۳۳۱

۵۱ ـ تبصره ۲ بند (ج) ماده ۱ اصلاحی لایحه ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی مصوب ۱۴/۷/۱۳۳۱

۵۲ ـ بند (۱۱) ماده ۵۶، ماده ۶۸ لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱/۸/۱۳۳۱

۵۳ ـ لایحه قانونی اصلاح ماده ۲۸ قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بردرآمد مصوب ۲۹ تیرماه ۱۳۲۸ مصوب ۲۸/۸/۱۳۳۱

۵۴ ـ لایحه قانونی واگذاری باقیمانده وجوه دریافتی بابت صدی یک شورای کشاورزی به صندوق تعاون و عمران شهرستانها مصوب ۵/۹/۱۳۳۱

۵۵ ـ مواد ۸ و ۹ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۵/۹/۱۳۳۱

۵۶ ـ لایحه قانونی مالیات بر اراضی مصوب ۱۲/۹/۱۳۳۱

۵۷ ـ لایحه قانونی معافیت صندوقهای روستایی و شرکتهای تعاونی از حق‌الثبت و عوارض تمبر سهام و مالیات بر درآمد مصوب ۱۹/۹/۱۳۳۱

۵۹ ـ ماده ۳، بند (ز) ماده ۱۰ لایحه تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی خارجی مصوب ۳۰/۹/۱۳۳۱

۶۰ ـ لایحه قانونی بخشودگی جرائم مالیات مستغلات مصوب ۱/۱۰/۱۳۳۱

۶۱ ـ مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۶ لایحه قانونی اطاق‌های بازرگانی مصوب ۳/۱۰/۱۳۳۱

۶۲ ـ ماده ۱ (موضوع اصلاح تبصره ۲ بند (ج) ماده ۱) لایحه قانونی متمم لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی مصوب ۳/۱۰/۱۳۳۱

۶۳ ـ لایحه قانونی راجع به طرز رسیدگی به اختلافات مالیاتی مصوب ۹/۱۰/۱۳۳۱

۶۵ ـ ماده ۵۴ لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب ۱/۱۱/۱۳۳۱

۶۶ ـ تبصره ۲ ماده ۳، ماده ۲۱ لایحه قانونی تاسیس بانک ساختمانی و اساسنامه آن مصوب ۱/۱۱/۱۳۳۱

۶۷ ـ لایحه قانونی مالیات اتومبیل و رادیو مصوب ۸/۱۱/۱۳۳۱

۶۸ ـ لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بردرآمد مصوب ۲۹ تیر ۱۳۲۸ مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۳۱

۶۹ ـ ماده ۲۹ اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران مصوب شانزدهم اسفند ماه ۱۳۳۱ (کمیسیون پست و تلگراف و تلفن) مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۱

۷۱ـ لایحه قانونی راجع به مرور زمان مالیاتی موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب تیرماه ۱۳۲۸ و مجازات کارمندان متخلف مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۳۱

۷۲ـ لایحه قانونی بخشودگی مالیات بر ارث موقوفات پرورشگاه ایتام کرمان مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۲

۷۳ـ لایحه قانونی بخشودگی جرائم و خسارت دیرکرد مالیات املاک مزروعی مصوب ۲۳/۲/۱۳۳۲

۷۴ـ ماده ۶ لایحه قانونی شرکتهای تعاونی مصوب ۶/۳/۱۳۳۲

۷۵ـ ردیفهای ۱ تا ۶ (صورت شماره ۱) صورت درآمد عمومی کل کشور که برای سال ۱۳۳۲، (ماده هفتم متمم بودجه سال ۱۳۱۸ـ ماده سوم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ـ ماده ششم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ـ ماده هیجدهم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ـ ماده دهم متمم بودجه سال ۱۳۲۱ـ ماده ۱۳ متمم بودجه سال ۱۳۲۱) فهرست مواد متمم بودجه سالهای قبل موضوع تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۳۲ لایحه قانونی اجرای ماده‌واحده مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مصوب ۱۱/۳/۱۳۳۲

۷۶ـ لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بر درآمد مصوب ۱۶/۳/۱۳۳۲

۷۷ـ لایحه متمم لایحه قانونی راجع به طرز رسیدگی به اختلافات مالیاتی مصوب ۱۱/۳/۱۳۳۲

۷۸ـ لایحه قانونی مالیات مقطوع کسبه و پیشه‌وران و صنعتگران دستمزدبگیر مصوب ۱۶/۳/۱۳۳۲

۷۹ـ بنـد (۱۱) ماده ۵۶، مـواد ۶۵ و ۶۸ لایحه قانونی شهرداری (اصلاح شده) مصوب ۲۵/۳/۱۳۳۲

۸۱ ـ لایحه قانونی معافیت کارگاه‌های ریسندگی و بافندگی از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض مصوب ۲۴/۴/۱۳۳۲

۸۲ ـ مواد ۸ و ۱۱، ماده ۱۲ و تبصره آن، مواد ۱۳ و ۱۴، ماده ۱۵ و تبصره‌های آن، ماده ۱۶، مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۱، ماده ۲۹ و تبصره‌های آن، ماده ۳۲، ماده ۳۵ لایحه قانونی بنگاه عمرانی کشور مصوب ۷/۵/۱۳۳۲

۸۳ ـ لایحه قانونی اصلاح مالیات مستغلات موضوع ماده (۸) قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ مصوب ۱۵/۵/۱۳۳۲

۸۴ ـ لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی مصوب ۱۹/۵/۱۳۳۲

۸۵ ـ لایحه قانونی تمدید بخشودگی جرائم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات مصوب ۱۹/۵/۱۳۳۲

۸۶ ـ موقوف‌الاجراء شدن لایحه قانونی مالیات اتومبیل‌های سواری و رادیو مصوب ۸ بهمن ۱۳۳۱ مصوب ۲۵/۸/۱۳۳۲

۸۷ ـ جزء‌های (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده ۲۸ و ماده ۲۹ ، جزء (ب) ماده ۳۱، ماده ۳۳، جزءهای (الف)، (ب) و (د) ماده ۳۴، ماده ۳۵، جزء (الف) ماده ۵۱، جزء (د) ماده ۱ قسمت دوم، ضمیمه ۲ لایحه قانون راجع به اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن مصوب ۶/۸/۱۳۳۳

۸۸ ـ بند (۴) ماده ۲۰ و بند (۵) ماده ۲۱ لایحه قانونی مربوط به تأسیس اطاقهای بازرگانی مصوب ۷/۱۰/۱۳۳۳

۸۹ ـ ماده ۴۳ لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب ۲۴/۴/۱۳۳۴

۹۰ـ ماده ۱۱ موافقتنامه و بند (۲) پروتکل ۲ قانون مربوط به موافقتنامه به‌منظور تسهیل و بسط ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۳۴

۹۱ـ تبصره ۹ ماده ۸، تبصره ۴ ماده ۹، تبصره‌های ۲ و ۴ ماده ۶،  تبصره ۲ ماده ۱۲، ماده ۳۴،  ماده ۱۵ و تبصره‌های آن، تبصره الحاقی ماده ۱۲، تبصره ۱۱ ماده۱۰ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶/۱/۱۳۳۵

۹۲ـ تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۳۳۵ کل کشور مصوب ۱۹/۱/۱۳۳۵

۹۳ـ ماده ۲۶ قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاهها و کارخانجات ارتش مصوب ۲۹/۲/۱۳۳۵

۹۴ـ تبصره ماده ۱۲ و ماده ۲۶ لایحه قانونی اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوب ۶/۵/۱۳۳۵

۹۵ـ بند (الف) ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب ۱۷/۷/۱۳۳۵

۹۶ـ قسمتی از مواد ۷ و ۲۷ قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۳۵

۹۷ـ تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۳۵

۹۸ـ بند (ط) ماده ۸، بند (الف) ماده ۹ و تبصره آن، بندهای (ه، و، ز، ح) ماده ۱۱ لایحه قانونی مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب ۷/۵/۱۳۳۶

۹۹ـ تبصره ۳ قانون متمم بودجه سال ۱۳۳۷ کل کشور مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۳۶

۱۰۰ـ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱/۴/۱۳۳۷

۱۰۱ـ ماده ۹۶ و تبصره آن قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹

۱۰۲ـ تصویبنامه قانونی راجع به مالیات پیشه‌وران مصوب ۰۰/۰۰/۱۳۴۰

۱۰۳ـ تصویبنامه قانونی دولت راجع به تمدید مدت مرور زمان مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۰

۱۰۴ـ تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح ماده ۶ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب ۲۴/۴/۱۳۴۰

۱۰۵ـ اصلاح ماده ۹ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۳۹ مصوب ۷/۵/۱۳۴۰

۱۰۶ـ تبصره‌های ۱۴ و ۱۵ و ردیفهای (۱ و ۲) فصل اول بودجه درآمد ۱۳۴۰ وزارتخانه‌ها و ادارات کل و شرکتها و بنگاه‌ها تصویبنامه قانونی بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۰

۱۰۷ـ اضافه کردن تبصره به ماده (۱۰) قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۳۵ مصوب ۴/۶/۱۳۴۰

۱۰۸ـ بند (۷) اساسنامه دانشگاه پهلوی مصوب ۵/۶/۱۳۴۰

۱۰۹ـ تمدید مدت مقرر در بند (و) تبصره (۳) ماده (۲۱) قانون اصلاح قانون مالیات بردرآمد مصوب سال ۱۳۳۷ تا آخر سال ۱۳۴۰ مصوب ۸/۶/۱۳۴۰

۱۱۰ـ نحوه وصول مالیات بردرآمد کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر مصوب ۲۰/۶/۱۳۴۰

۱۱۱ـ بندهای ۵، ۸، ۹ و ۱۰ تصویبنامه مربوط به لغو اخذ متری ۵۰ ریال بهای آسفالت در شهر تهران مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۰

۱۱۲ـ ماده ۸ تصویبنامه دولت راجع به نحوه خرید دهات شش‌دانگی مالکینی که شخصاً داوطلب فروش باشند و ترتیب فروش آن به زارعین مصوب۱۰/۸/۱۳۴۰

۱۱۳ـ تصویبنامه قانونی راجع به توافق با مؤدیان مصوب ۲۴/۸/۱۳۴۰

۱۱۴ـ تصویبنامه قانونی راجع به لغو مالیات بر اراضی مصوب ۴/۹/۱۳۴۰

۱۱۵ـ تصویبنامه قانونی دولت راجع به مالیات مقاطعه‌کاران مصوب ۸/۹/۱۳۴۰

۱۱۶ـ تصویبنامه قانونی راجع به لغو مالیات مستغلات غیر اجاری مصوب ۶/۱۰/۱۳۴۰

۱۱۷ـ تصویبنامه قانونی دولت راجع به اظهارنامه مؤدیان مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۰

۱۱۸ـ تصویبنامه قانونی مربوط به ممیزی املاک مزروعی مصوب ۵/۱۲/۱۳۴۰

۱۱۹ـ تصویبنامه قانونی دولت راجع به رسیدگی به دفاتر بازرگانان مصوب ۵/۱۲/۱۳۴۰

۱۲۰ـ ‌تصویبنامه مربوط به تعیین نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی مصوب ۵/۲/۱۳۴۱

۱۲۱ـ تصویبنامه مربوط به تعیین نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی مصوب ۵/۲/۱۳۴۱

۱۲۲ـ لایحه قانونی قطع مرور زمان موضوع ماده (۲۹) قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ماه ۱۳۳۵ مصوب ۳۰/۳/۱۳۴۱

۱۲۳ـ بند (ب) ماده ۵ و تبصره ماده ۶ لایحه قانونی برنامه عمرانی سوم مصوب ۱۸/۶/۱۳۴۱

۱۲۴ـ تصویبنامه قانونی راجع به مالیات پیشه‏وران مصوب ۱۸/۶/۱۳۴۱

۱۲۵ـ تصویبنامه مربوط به صاحبان املاک و باغات مصوب ۷/۷/۱۳۴۱

۱۲۶ـ تصویبنامه راجع به معافیت مالیات نقل و انتقالات شیر و خورشید سرخ مصوب ۷/۷/۱۳۴۱

۱۲۷ـ مواد ۹، ۱۰ و ۲۱ قانون اجازه صدور اوراقی بنام اسناد خزانه به وزارت دارایی مصوب ۹/۸/۱۳۴۱

۱۲۸ـ تصویبنامه مربوط به معافیت نقل وانتقالات املاک مالکینی که به‌موجب مقررات اصلاحات‌ارضی به دولت واگذار نموده‌اند مصوب ۲۱/۸/۱۳۴۱

۱۲۹ـ لایحه قانونی تکمیل قانون مالیات بر ارث مصوب ۲۸/۸/۱۳۴۱

۱۳۰ـ لایحه قانونی لغو تصویبنامه‏‌های مالیات اراضی شهر تهران و چندین شهر دیگر مصوب ۹/۱۰/۱۳۴۱

۱۳۱ـ ماده۲۲ آیین‌نامه اجرائی مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۴۱

۱۳۳ـ لایحه قانونی مربوط به تجدیدنظر در ارزیابی اموال غیرمنقول مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۴۱

۱۳۴ـ تصویبنامه هیأت وزیران مربوط به سازمان تشخیص مالیات مصوب ۲۱/۱/۱۳۴۲

۱۳۶ـ تصویبنامه قانونی راجع به نرخ بهره وامهای خارجی مصوب ۲۶/۲/۱۳۴۲

۱۳۷ـ تصویبنامه قانونی راجع به تصفیه بقایای مالیاتی مصوب ۲۹/۲/۱۳۴۲

۱۳۸ـ معافیت دانش‌آموزان آموزشگاههای رانندگی ارتش از پرداخت یکصدریال بها گواهینامه موضوع تبصره ۳۴ تصویبنامه بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور و پنجاه ریال وجه تمبر مالیاتی مصوب ۱۸/۳/۱۳۴۲

۱۳۹ـ تصـویبنامه هیأت وزیران راجع به قبوض اقساطی و دستور پرداخت مصوب ۲۵/۳/۱۳۴۲

۱۴۰ـ استرداد مالیات پیمانکاران اصلی تجدیدکننده ساختمان‌های قریه فیض‌آباد که بر اثر زلزله ویران شده است به سفارت سوئد مصوب ۲۵/۳/۱۳۴۲

۱۴۱ـ تصویبنامه قانونی راجع به تصفیه بقایای مالیاتی مصوب ۵/۴/۱۳۴۲

۱۴۲ـ برخورداری سازمان مرکزی تعاون روستائی از معافیت‌های مندرج در ماده ۵ لایحه قانونی شرکتهای تعاونی مصوب یازدهم مرداد ماه ۱۳۳۴ مصوب ۹/۵/۱۳۴۲

۱۴۳ـ تبصره (۱) ماده ۱۰، تبصره (۲) ماده ۱۲، تبصره (۲) ماده ۱۴ اصلاحی، قانونی تشکیل انجمن‌های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوب ۴/۶/۱۳۴۲

۱۴۴ـ تصویبنامه قانونی راجع به مالیات پیشه‌وران مصوب ۲۳/۶/۱۳۴۲

۱۴۵ ـ تصویبنامه اختصاص شش‌درصد عوارض دروازه‌ای به جمعیت حمایت کودکان مصوب ۱۳/۷/۱۳۴۲

۱۴۶ـ ردیفهای (۱ و ۲) ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۴۲

۱۴۷ـ ماده ۴ قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۸/۹/۱۳۴۳

۱۴۸ـ بند (۱) ماده ۴، ماده ۲۰ و تبصره آن قانون تأسیس اطاق صنایع و معادن ایران مصوب ۱۵/۹/۱۳۴۳

۱۴۹ـ مواد ۹، ۱۰ و ۲۱ قانون انتشار اسناد خزانه مصوب ۱/۱۱/۱۳۴۳

۱۵۰ـ ماده ۲۹، بند (۲) ماده ۱۳۵، (ماده ۲ متمم آیین‌نامه مشترک بین مجلسین) تصمیم متخذه دایر به اجرای موقت آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی تنظیمی به وسیله کمیسیون منتخبه مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳

۱۵۱ـ تبصره (۲) ماده ۱۴ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۷/۹/۱۳۴۴

۱۵۲ـ ماده ۱۹ قانون تشکیل شورای داوری مصوب ۹/۴/۱۳۴۵

۱۵۳ـ بند (الف) و تبصره‌های ۱، ۲ ،۳ ، ۴، ۵  ماده‌واحده و بند (ت) قانون اخذ مالیات از اتومبیل‌های سواری و صفحات گرامافون مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۴۵

۱۵۴ـ تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۴۵

۱۵۵ـ بندهای (الف و ب) ماده ۸ و تبصره ۶ بند (الف) و تبصره بند (ب) ماده ۹ و تبصره ۲ آن و مواد ۵۱ و ۵۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۵/۲/۱۳۴۷

۱۵۶ـ تبصره۱ ماده ۲ قانون مربوط به اراضی ساحلی  مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶

۱۵۷ـ تبصره ۲۳ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۶

۱۵۸ـ بند ۲۹ (موضوع اصلاح ماده ۹۶) ‌قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب ۷/۱۱/۱۳۴۷

۱۵۹ـ بند (۵) ماده ۶۲ و تبصره آن قانون تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان مصوب ۳۰/۳/۱۳۴۹

۱۶۰ـ ماده ۴ قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت مصوب ۹/۱۲/۱۳۴۹

۱۶۱ـ تبصره‌های (۱) و (۲) ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱

۱۶۲ـ ماده ۴ قانون تشکیل شرکت ملی صنایع فولاد ایران مصوب ۹/۱۲/۱۳۵۱

۱۶۳ـ تبصره ۴۲ بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۱

۱۶۴ـ بندهای (۱ تا ۳) ماده ۶ قانون موافقتنامه سرویسهای هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و کنفدراسیون سوئیس مصوب ۱۴/۸/۱۳۵۲

۱۶۵ـ بندهای (الف و ب) ماده ۸ و تبصره ۵ بند (الف) ماده ۸ و ماده ۹ و تبصره (۲) آن و مواد ۵۰ و ۵۱ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۰/۵/۱۳۵۳

۱۶۶ـ بند (۴) ماده ۳، جزء (ب) بند ۲ ماده ۱۲، بندهای (۱ و ۲) ماده ۳۰ قانون نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳

۱۶۷ـ ماده ۵۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴

۱۶۸ـ طرح وصول مالیات از اتومبیل‌های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۵۴

۱۶۹ـ قانون اصلاح قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۵۵

۱۷۰ـ تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۵۵

۱۷۱ـ ماده ۲۱ قانون شورای داوری مصوب ۲۱/۳/۱۳۵۶

۱۷۲ـ ماده ۲ و تبصره‌های آن و ماده ۴ و تبصره‌های آن قانون تثبیت نسبی بهای زمین و جلوگیری از افزایش نامتناسب آن مصوب ۲۰/۳/۱۳۵۷

۱۷۳ـ لایحه قانونی اصلاح مالیات حقوق مصوب ۲۸/۱/۱۳۵۸

۱۷۴ـ تبصره (۲) ماده‌واحده تقلیل اجاره‌بهای واحدهای مسکونی مصوب ۷/۸/۱۳۵۸

۱۷۵ـ لایحه قانونی راجع به نحوه محاسبه مالیات و سایر هزینه‌های مربوط به معامله خانه‌هایی که توسط «مرکز طرح استفاده از خانه‌های خالی» انجام می‌پذیرد مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۹

۱۷۶ـ ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹

۱۷۷ـ مواد ۱۰ و ۱۸ لایحه قانونی راجع به آیین‌نامه اجرائی دفتر معاملات مسکن و تغییرنام «دفتر طرح استفاده از خانه‌های خالی» به «دفتر معاملات مسکن» مصوب ۱۱/۴/۱۳۵۹

۱۷۸ـ مواد ۶۰ و ۶۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹

۱۷۹ـ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی راجع به نحوه محاسبه میزان مالیات و سایر هزینه‌های مربوط به معامله خانه‌هایی که توسط دفتر معاملات مسکن انجام می‌پذیرد مصوب ۲۱/۴/۱۳۵۹

۱۸۰ـ تبصره (۳) ماده‌واحده قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب ۹/۱۱/۱۳۶۳

۱۸۱ـ تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۴۸، تبصره ماده ۵۲، ماده ۲۳،  مواد۶۰، ۶۲، ۷۳ و ۷۹، تبصره۱ ماده ۱۹۰، فصل‌های اول و دوم و سوم باب دوم (مواد ۳ تا ۱۶)، تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ماده ۲۰، تبصره ماده ۷۷، ماده ۵۶، تبصره ۳ ماده ۵۷، ماده ۵۸،  ماده ۸۵، تبصره‌های ۵ و ۷ ماده ۱۰۰، ماده ۱۰۴ و تبصره‌های آن، تبصره۱ ماده۱۱۰، تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۸۴، بندهای(۷) و (۱۵) و (۱۶) ماده ۹۱، ماده ۱۲۹، ماده۱۳۲، ماده ۱۳۵، ماده ۱۳۸، ماده ۱۴۰، ماده ۱۴۳ مکرر، تبصره۱ ماده ۱۴۳،  تبصره ماده۹۸، تبصره۱ ماده ۲۰۲، ماده ۲۲۱، مواد ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ماده ۲۳۴، ماده۲۳۶، تبصره ماده ۲۳۷، تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۳۸، تبصره ماده ۲۴۰، ماده ۲۴۱، ماده ۲۴۷، تبصره ماده ۲۵۱ مکرر، ماده ۲۶۰، تبصره ۲ ماده ۱۳۲،  ماده ۱۳۸ و تبصره‌های قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶

۱۸۲ـ مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۱ قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودین و اصلاح موادی از قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸

۱۸۳ـ ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴

۱۸۵ـ بند ۱ ماده‌واحده (موضوع اصلاح ماده ۱۳۲ قانون مالیات مستقیم) قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده ۲۲ قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶

۱۸۶ـ قانون اصلاح ماده (۲۲۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۸/۹/۱۳۷۷

۱۸۷ـ مواد ۵ و ۸ قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا مصوب ۲۲/۳/۱۳۸۰

۱۸۸ـ قسمتی از ماده ۱ (موضوع اصلاح تبصره (۳) ماده ۲)، مواد ۳، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۹، ۲۴، ۲۸، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۶، ۴۹، ۵۸، قسمتی از ماده ۵۹ (موضوع قسمت استثنای تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون مالیات مستقیم)، مواد ۷۰، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۷، ۸۲، ۸۸، ۸۹، ۱۲۷، ۱۳۱ و ۱۳۲ از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

۱۸۹ـ قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و چگونگی‌ برقراری‌ و وصول‌ عوارض‌ و سایر وجوه‌ از تولیدکنندگان‌ کالا، ارائه‌‌دهندگان‌ خدمات‌ و کالاهای‌ وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱

۱۹۰ـ ماده ۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲

۱۹۱ـ قانون اصلاح ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سـایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ـ مصوب۱۳۸۱ ـ مصوب ۱۹/۱/۱۳۸۳

۱۹۲ـ احکام مالیاتی مندرج در مواد ۲۹ و ۷۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲

۱۹۳ـ ماده ۶۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴

۱۹۴ـ استثنای مذکور در بند (ج) ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی مصوب ۲۴/۰۵/۱۳۸۵

۱۹۵ـ بند (۲) ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵، ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام

۱۹۶ـ ماده ۴۱ و تبصره ۲ آن و ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷

۱۹۷ـ جزء (د) بند ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۸

۱۹۸ـ ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقـویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانـون مالیـات‌های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱

۱۹۹ـ احکام مالیاتی مندرج در ماده ۱۸ (موضوع اصلاح ماده ۲۹ قانون نظام صنفی) و احکام مالیاتی مندرج در ماده ۴۷ (موضوع اصلاح ماده ۷۱ قانون نظام صنفی) قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و دو تبصره، یک پیوست و دو ضمیمه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی‌ام فروردین‌ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی