ماده واحده- نظر به اینکه طبق قانون نحوه خرید املاک و اراضی مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران دریافت حق‌ مرغوبیت از مالک یا مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آنها تعلق میگرفته منتفی گردیده است. لذا حق مرغوبیت‌ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و ترمیم و توسعه و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن به املاک اشخاص اعم از (‌حقیقی و یا حقوقی) تعلق گرفته ‌لکن تاکنون وصول نشده ملغی و از این تاریخ به بعد دیگر وجهی بعنوان حق مرغوبیت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداریها‌ وصول نخواهد شد و این قبیل مطالبات در هر مرحله از وصول باشد دریافت نمی‌گردد.

تبصره- قوانین مخالف این قانون لغو می گردد. وزارت کشور مأمور اجرای این قانون می باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک ‌تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هشتم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب رسیده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.