ماده ­واحده ـ از تاریخ لازم­ الاجراءشدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می‌گردد.

پیوست:

ردیف عنوان قانون و تاریخ تصویب آن مواد مرتبط نامعتبر
۱ قانون قرارداد استخراج معدن اکسیددوفر جزیره هرمز مصوب ۰۹/۰۸/۱۲۹۰ مواد ۱ الی ۸ (کل قانون)
۲ قانون امتیاز انحصاری خاک سرخ جزایر هرمز‌، قشم، لارک و هنگام مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۰۱ ماده‌واحده و مواد ۱ الی ۱۲ (کل قانون)
۳ قانون بودجه مملکتی سنه ۱۳۰۳ شمسی مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۰۳ ماده اول جدول (عواید معادن ۷۶۸۹۶)
۴ ‌قانون بودجه سنه ۱۳۰۴ مملکتی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۰۴ ماده ۱ جدول ۲ «عوائد خاک سرخ» و عوائد معادن» جدول  ماده ۱
۵ قانون استخدام مسیو مارتین تبعه دولت آلمان برای تأسیس کارخانه آهن ذوب کنی مصوب ۰۲/۰۸/۱۳۰۶ مواد ۱ الی ۴ (کل قانون)
۶ قانون بودجه سنه ۱۳۰۶ اداره ذوب آهن مصوب۲۳/۰۸/۱۳۰۶ ماده‌واحده و پیوست قانون
۷ قانون اجازه استخدام مسیو هوفمان تبعه آلمان برای نقشه‌برداری نواحی معدنی مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۰۶ مواد ۱ الی ۵ (کل قانون)
۸ قانون اجازه پرداخت مخارج تکمیل قسمتی ازساختمان راه آهن و مخارج اعزام محصل باروپا برای فراگرفتن معلومات راجعه براه آهن و معادن وذوب آهن مصوب ۲۰/۰۳/۱۳۰۷ ماده ۲ و ماده ۴
۹ قانون بودجه یکساله ۱۳۰۸ مملکتی مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۰۷ قسمت اول عایدات، امتیازات ضمیمه
۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۰۹ کل مملکتی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۰۸ ضمیمه (عواید وزارت اقتصاد ملی معادن)
۱۱ قانون امتیاز انحصاری استخراج معادن ذوغال سنگ اطراف مشهد به آقای ولی خان اسدی مصوب ۲۷/۰۷/۱۳۰۹ مواد ۱ الی ۱۶ (کل قانون)
۱۲ قانون اجازه استخدام یکنفر مهندس معدن و یک نفر شیمیست معدن از اتباع دولت آلمان مصوب ۱۲/۰۸/۱۳۰۹ ماده‌واحده
۱۳ قانون بودجه یکساله ۱۳۱۰ مملکتی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۰۹ بند ۷ جدول (قسمت عایدات)
۱۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۰ مملکتی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۰۹ ماده ۲۳
۱۵ قانون اجازه استخدام یک نفر نقشه کش معدن از اتباع دولت آلمان برای مدت دو سال مصوب ۲۹/۰۴/۱۳۱۰ ماده‌واحده
۱۶ قانون بودجه یک ساله ۱۳۱۱ مملکتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۱۰ بند ۲ فصل ۵، بند ۲ فصل ۷ و بند ۲ الی ۴ فصل ۱۴ جدول ضمیمه
۱۷ قانون اعطای امتیاز استخراج ذغال سنگ اطراف شهر تبریز به اقای مسعود خان عدل مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۱۱ مواد ۱ الی ۵ (کل قانون)
۱۸ قانون امتیاز انحصاری استخراج انتیمون انارک نآیین‌ به شرکت مختلط سهامی شونمان و شرکاء اصفهان مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۱۱ مواد ۱ الی ۱۰ (کل قانون)
۱۹ قانون اجازه انتقال قسمتی از اعتبار عمل معادن قراچه داغ منظوره در بودجه ۱۳۱۱ مملکتی به بودجه اداره صناعت مصوب ۱۹/۰۸/۱۳۱۱ ماده‌واحده و جدول
۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی مصوب ۰۲/۰۲/۱۳۱۲ ردیف‌های  ۱۴، ۲۳، ۲۵ و ۲۸ جدول ضمیمه
۲۱ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی مصوب ۰۴/۰۳/۱۳۱۲ ماده ۸
۲۲ قانون استخدام شش نفر متخصص خارجی برای امور فلاحتی و قسمت معادن مصوب ۱۱/۰۳/۱۳۱۲ بند ۲ و ۳ ماده‌واحده
۲۳ قانون تعیین طرز مصرف اعتبارات تأسیسات صنعتی و معدنی منظوره در بودجه اداره کل صناعت و فلاحت مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۱۲ ماده‌واحده و تبصره آن
۲۴ قانون بودجه کل سال هزار و سیصد و سیزده مملکتی مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۱۲ جزءهای ۱۴، ۲۶، ۲۹ ردیف ۱  جدول درآمدها‌ و جزءهای ۱۸ ،۲۰ و ۲۱ ردیف ۱۷ جدول هزینه
۲۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۳ مملکتی مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۲ ماده ۳۶
۲۶ قانون بودجه کل سال ۱۳۱۴ مملکتی مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۱۳ ردیف ۲۹ عایدات و ردیف‏های ۱۲ و ۲۳ مخارج جدول ضمیمه
۲۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۴ مملکتی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۱۳ ماده ۲۷
۲۸ قانون اجازه استخدام دکتر ریمون فورن تبعه دولت فرانسه برای مدت ۳ سال مصوب ۰۶/۰۹/۱۳۱۴ ماده­واحده
۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۱۵ کشوری مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۱۴ ردیف‏های ۲۸ و ۲۹ عایدات و ردیف ۱۳مخارج جدول ضمیمه
۳۰ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۵ کشوری مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۱۴ جزء ۱ ماده ۱۵
۳۱ قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصص فنی معدن تابعین آلمان مصوب ۱۵/۰۶/۱۳۱۵ مواد ۱ الی ۸ (کل قانون)
۳۲ قانون اجازه استخدام مهندس (هلموت روش) تبعه آلمان بوسیله اداره کل صناعت و معادن مصوب ۲۹/۰۶/۱۳۱۵ ماده‌واحده
۳۳ قانون اجاز ﮤ تجدید قرارداد استخدامی آقای ویلهلم مایر تبعه دولت آلمان مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۱۵ ماده‌واحده
۳۴ قانون اجازه تمدید قرارداد استخدامی سه نفر هنر آموز اتباع آلمان مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۱۵ ماده‌واحده
۳۵ قانون اجازه ساختن و نگاهداری لوله حمل نفت به شرکت لوله نفت ایران مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۱۵ بند و ماده ۸ و بند ج ماده ۱۱
۳۶ قانون بودجه‌کل کشور سال ۱۳۱۶ کشور مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۱۵ ردیف‏ ۲۹ درآمدها و ردیف‏های ۲۸، ۲۹‌، ۳۲ و ۳۳ هزینه‏ها جدول ضمیمه
۳۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۶ کشور مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۱۶ بند ج ماده ۱۳
۳۸ قانون اجازه استخدام ژرژدو ولف تبعه بلژیک برای کارخانجات ذوب آهن مصوب ۰۹/۰۳/۱۳۱۶ مواد ۱ الی ۴
۳۹ قانون اجازه استخدام هنرآموزان اتباع آلمان مصوب ۰۹/۰۳/۱۳۱۶ ماده‌واحده و بندهای ۱ الی ۷
۴۰ تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۱۶ وزارت صناعت مصوب ۳۰/۰۸/۱۳۱۶ ماده‌واحده
۴۱ قانون اجازه استخدام مستخدمین بدون رتبه بوزیر صناعت و معادن مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۱۶ ماده‌واحده
۴۲ قانون بودجه کل سال ۱۳۱۷ کشور مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۱۶ ردیف ۲۹ درآمدها و ۳۲ هزینه‌ها ضمیمه
۴۳ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ کشور مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۶ بند «د» ماده ۱۳ و ماده ۱۶
۴۴ قانون بودجه سال ۱۳۱۸ کشور مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۱۷ ردیف ۲۸، ۳۰ و ۶۳ درآمدها و ردیف‌های ۳۹، ۴۰ و۴۱ هزینه‌های جدول ضمیمه
۴۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۸ کشور مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۷ ماده ۹ (ماده بودجه ‌ای دائمی )
۴۶ قانون بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۱۸ ردیف­های ۱۸، ۱۹ و ۵۹ درآمدها و ۴۰ هزینه‏ها جدول ضمیمه
۴۷ قانون متمم بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۱۸ ماده ۱۰ (ماده بودجه ‌ای دائمی )
۴۸ قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۱۹ بندهای ۱۸، ۲۰، ۶۲، ۶۳ درآمدها و ۴۵ هزینه ‌ ها پیوست
۴۹ قانون متمم بودجه  سال ۱۳۲۰ کشور مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۹ موضوع ماده ۳۴ (ماده ۹ و ۷  ـ متمم قانون
بودجه ۱۳۱۸)
۵۰ قانون بودجه کل سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۲۱ ردیف ۲۰، ۶۱ و ۶۲ درآمدها و ردیف ۳۹ هزینه‌ها
۵۱ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۰۵/۰۹/۱۳۲۱ مواد ۴ و ۵۱
۵۲ قانون بودجه کل سال ۱۳۲۲ کشور مصوب ۲۴/۰۸/۱۳۲۲ ردیف ۱۸، ۱۹ درآمدها و بند مربوط به اداره کل معادن و استخراج مس هزینه‌ها جدول ضمیمه
۵۳ تصمیم قانونی دائر به اجرای موقت آیین‌نامه مصوب کمیسیون اصلاح آیین‌‏نامه داخلی مصوب ۲۵/۰۲/۱۳۲۸ ماده ۵۴
۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور مصوب ۲۳/۰۴/۱۳۲۸ بند ۲۲ و ۶۴ درآمدهای جدول ۱
۵۵ قانون اجازه اجرای برنامه تفصیلی ۲۷ ‌ماهه سازمان برنامه تا آخر سال ۱۳۳۱ مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۲۹ تبصره ۴ ماده۲ و ماده ۹‌، قسمت هزینه ‌ها:
بند ۱۵ فصل ششم‌، بندهای ۵ الی ۱۱ فصل هفتم جدول ضمیمه
۵۶ طرح قانونی دائر بطرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مصوب ۰۹/۰۲/۱۳۳۰ ماده ۷
۵۷ برقرای ماهی یکهزار ریال از تاریخ فوت درباره ورثه مرحوم اسمعیل کاشانی راننده بنگاه اکتشاف و بهره‌برداری تا آخر سال ۱۳۳۲ مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۳۱ متن قانون
۵۸ تصمیم متخذه کمیسیون برنامه در مورد ترتیب خرج مانده اعتبارات برنامه هفت ‌ساله و اعتبارات اضافی سازمان برنامه مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۳۲ ماده ۱ (فصل سوم)
۵۹ اجازه استخدام آقای فولز لئون تبعه دولت فرانسه متخصص سنگ شوئی مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۳۳ متن قانون
۶۰ قانون تشویق صادرات و تولید مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۳۳ بند ج ماده ۳ و تبصره آن
۶۱ تصمیم قانونی دائر بتعیین اعتبار جهت استخدام هشت نفر متخصصین خارجی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳ بند ۱ مقدمه
۶۲ تصمیم قانونی راجع باجازه مصرف اعتبارات منظور در فصول ششگانه برنامه هفت ساله سازمان برنامه مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۳۳ فقره۲، بند (۱) فقره ۱۱ و فقره‌های ۲۱، ۲۳ و ۲۴ ماده‌واحده
۶۳ تصمیم قانونی مربوط به تکمیل تصمیم راجع به اجازه مصرف اعتبارات منظور در فصول شش ‌ گانه برنامه هفت ساله سازمان برنامه (کمیسیون برنامه) مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۳۳ فقره ‌های ۶، ۱۱، ۲۱، ۲۳ و ۲۴
۶۴ لایحه حفاظت فنی مصوب ۰۸/۰۵/۱۳۳۴ ماده ۱
۶۵ لایحه مربوط به وزارت اقتصاد ملی قانون مربوط به
اجازه اجراء ۲۴ فقره از لوایح مصوبه آقای دکتر مصدق مصوب ۱۶/۰۵/۱۳۳۴
بند ۱ ماده‌واحده
۶۶ تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی در مورد اجازه مصرف ۴۵ میلیون ریال جهه برنامه فوری کارخانجات کنسرو خشکبار مصوب ۰۱/۰۷/۱۳۳۴ بند ۱ جدول
۶۷ قانون بودجه اداری و پرسنلی سال ۱۳۳۴ سازمان برنامه مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۳۴ ماده ۸ و ردیف‌های ۳۱۵ الی۳۲۰ و ردیف‌های ۳۴۵ الی ۳۵۴ جدول ضمیمه
۶۸ قانون راجع به تمدید مدت اجازه اجرای ۲۱ فقره لایحه از ۲۴ فقره لوایح مصوب آقای دکتر مصدق مصوب ۰۵/۱۰/۱۳۳۴ بند ۱ ضمیمه قسمت لایحه مربوط به وزارت اقتصاد ملی
۶۹ قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب ۰۸/۱۲/۱۳۳۴ ماده ۱ و تبصره آن، (بند ۶ فصل ۲ و بند ۴
فصل ۳ جدول ماده ۲) و (بند ۶ فصل ۲ و بند ۴ فصل ۳ جدول ماده ۳)
۷۰ تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد نوزده فقره برنامه تفصیلی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۳۴ فقره ۶
۷۱ تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد بیست و شش فقره برنامه تفصیلی سازمان برنامه مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۳۴ فقرهای ۱۱‌، ۱۵، ۲۰  و بند ۵  فقره ۲۵ جدول
۷۲ قانون بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۳۵ تبصره ۱۷، ردیف­های ۴۰، ۴۱ درآمدها و ۲۸ هزینه‏ها جدول ضمیمه
۷۳ قانون بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۳۵ تبصره ۳۲، ردیف­های ۴۰، ۴۱ درآمدها و ۲۹ هزینه‏ها جدول ضمیمه
۷۴ تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد برنامه تفصیلی مکانیزاسیون معدن نمک هرمز مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۳۶ ماده‌واحده
۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۳۷ کل کشور مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۳۶ ردیف­های ۴۵ الی ۴۷ درآمدها و ۵۱ هزینه‏ها و بند ج جدول ضمیمه قسمت مخارج
۷۶ قانون کار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷ مواد ۵ و ۴۷
۷۷ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۳۷ ردیف­های ۵۲ الی ۵۴ درآمدها و ۵۳ هزینه‏ها جدول ضمیمه، ردیف۱۰ قسمت دوم فصل چهارم، ردیف ۵ قسمت اول فصل چهارم
۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۳۷ تبصره ۳۶
۷۹ قانون راجع به اجازه اعطای مبلغ ششصد میلیون ریال اعتبار به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۳۸ ماده‌واحده
۸۰ رد تبصره الحاقی به ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۰۵/۱۰/۱۳۳۸ متن قانون
۸۱ لایحه قانونی مربوط به تشکیل سازمان ذوب آهن ایران مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۳۸ مواد ۱ الی ۵ (کل قانون)
۸۲ قانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنیسین‌ها مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۳۸ مواد ۱ تا ۷ (کل قانون)
۸۳ آیین‌نامه مقررات اداری، استخدامی و مالی سازمان زمین‌شناسی کشور مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۳۸ مواد ۴، ۵ و ۶
۸۴ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۳۸ ماده‌واحده، ردیف­های ۵۶ الی ۵۸ درآمدها و ردیفهای ۷۳ الی ۷۶ هزینه­‌های جدول ضمیمه بند ۵ ضمیمه ۴
۸۵ قانون مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران  مصوب ۲۶/۰۲/۱۳۳۹ مواد ۱۱، ۱۲، ۱۴، بند ج ماده ۲۱ و ماده ۵۸
۸۶ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۰۷/۰۳/۱۳۳۹ جزء ۲ بند الف ماده۳ و بند ۲ ماده ۸۷
۸۷ ‌تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۳۹ جزء هـ بند ۱
۸۸ ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت اقتصاد مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۴۱ متن قانون
۸۹ قانون راجع به تقاضای اضافه اعتبار جهت افزایش سرمایه بانک رهنی ایران و تامین هزینه سازمانهای دیگر مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۴۲ ماده ۵
۹۰ تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای حسنعلی منصور نخست‌ وزیر مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۴۲ بند ۷ و جزء ۱۰ بند ۸ بندهای ۱۰ و ۱۱
۹۱ قانون افزایش اعتبارات برنامه سوم ‌ مصوب ۲۱/۰۳/۱۳۴۳ ضمیمه فصل ۲ و فصل ۹
۹۲ قانون مربوط به صدور اجازه تهیه ذغال و هیزم بدون رعایت مقررات بند ۱ تبصره ماده ۴ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۷/۰۳/۱۳۴۳ ماده ۲
۹۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور مصوب ۰۴/۰۵/۱۳۴۳ تبصره ۲۶، ردیف ۳۶۰۶ جدول بخش ۳، ردیف ۴۴ فرم ۵ (بخش ۴)، ردیف ۷ فرم ۶ و ردیف ۷ فرم ۷ جداول ضمیمه
۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۴۳ ردیف­های ۳۴، ۳۷ درآمدها و ۷۳، ۷۴ هزینه‏ها
۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۴۳ تبصره­های ۲۴، ۲۵ و ضمیمه ۲ و ردیف ۳ جدول درآمد و ردیف ۲ جدول دوم پیوست
۹۶ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ ‌ مصوب ۲۴/۰۸/۱۳۴۳ ردیف ۲۹ درآمدها و ۴۲ هزینه‏ها
۹۷ قانون حمایت از صنایع داخلی کشور مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۴۳ تبصره ۲ ماده­واحده
۹۸ رد لایحه مربوط به تشکیل دفتر مطالعات صنعتی و معدنی مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۴۳ متن قانون
۹۹ تصمیم متخذه دایر به اجرای موقت آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی تنظیمی به وسیله کمیسیون منتخبه مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ ماده ۲۹
۱۰۰ آیین‌نامه اجرائی قسمت اول تبصره ۲۹ بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۴۴ ضمیمه
۱۰۱ تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به تصویب بودجه اداری و پرسنلی نیمه اول سال ۱۳۴۱ مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۴۵ فصل سوم ماده ۲
۱۰۲ تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر باصلاح اعتبارات برنامه عمرانی هفت ساله دوم مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۴۵ ماده­واحده
۱۰۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۴۵ تبصره ۸ ماده‌واحده
۱۰۴ قانون برنامه عمرانی سوم کشور مصوب ۲۱/۰۳/۱۳۴۶ جدول ۲ فصل دوم و فصل چهارم
۱۰۵ قانون معافیت گمرکی سیمانمصوب ۰۸/۰۴/۱۳۴۶ ماده‌واحده و تبصره‌های آن
۱۰۶ قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۴۶ ماده ۸
۱۰۷ قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب ۲۶/۰۴/۱۳۴۶ بند «ث» ماده ۵ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۵
۱۰۸ اصلاح جداول اعتبارات عمرانی برنامه سوم کشور مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۴۶ بند ۲ متن قانون جدول فصل دوم و فصل چهارم متن قانون
۱۰۹ اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۴۶ بندهای ۶، ۷، ۹ و ۱۴ ماده ۹
۱۱۰ ‌تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۴۶ مبحث ۲
۱۱۱ قانون تأیید عمل دولت در مورد تدریس آقایان دکتر طاهر ضیایی ـ دکتر خانلری ـ دکتر محمد باهری مصوب ۰۹/۱۱/۱۳۴۶ ماده‌واحده
۱۱۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۶ تبصره ۶ ماده‌واحده
۱۱۳ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۶ جدول فصل دوم و فصل ششم ضمیمه
۱۱۴ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۴۷ ماده ۱، بند (ج) ماده ۱۹ و ماده ۵۵
۱۱۵ قانون سازمان جغرافیایی کشور مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۴۷ مواد ۱ الی ۱۱ (کل قانون)
۱۱۶ تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین راجع به اصول و هدف‌های برنامه عمرانی چهارم مصوب ۰۸/۰۵/۱۳۴۷ ردیف ۳ جدول ۱ و ردیف ۳ جدول الف۱ فصل ۱، ردیف ۲ جدول ۱ و ردیف ۲ جدول ۸ فصل ۲ قسمت ۳ بخش ۸ فصل دوم، قسمت ۵ بخش ۱۲ جدول ۴ فصل دوم، جدول ۲، بند ۱۰ قسمت ۴ فصل سوم‌، بخش ب قسمت ۵ فصل ۳، جدول شماره ۶ بخش پ قسمت ۵ فصل سوم، بندهای ۱ الی ۳ قسمت ۱ فصل ششم، بند ۴ قسمت ۲ فصل ششم، جزءهای ۲ و ۵ جدول شماره ۱ قسمت سوم فصل ششم، بندهای ۱، ۲و ۴ جدول شماره ۲ قسمت سوم فصل ششم، بند ۷ قسمت چهر فصل ششم، جزء الف بند ۸ و بند ۹ و جزء الف و ب بند ۱۰و بندهای ۱۱ الی ۱۴ قسمت ۵ فصل ششم، بند ۱۵ قسمت ۶ فصل ششم، جزء‌های ۲، ۵ و ۸ جدول قسمت ۶ فصل ششم، بند‌های ۱ و ۷ قسمت ۱ فصل دهم، جزء ۷جدول قسمت ۴ فصل دهم، بند ۲۴ قسمت سوم فصل پانزده، قسمت ۲ فصل ۱۹، قسمت ۳ فصل بیستم
۱۱۷ قانون تشکیل هیئت امنای دانشکده صنعتی تهران مصوب ۳۰/۰۸/۱۳۴۷ جزء ۵ و ۱۱ تبصره ۱ ماده‌واحده
۱۱۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۴۷ ردیف ۳۳۷ جدول ضمیمه
۱۱۹ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۰/۰۱/۱۳۴۸ تبصره ۴ موضوع بند ۲ ماده‌واحده
۱۲۰ قانون تشکیل اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۴۸ ماده‌واحده
۱۲۱ آیین­نامه اجرائی تبصره یک ماده‌واحده قانون تشکیل اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۴۹  

مواد ۱ الی ۱۵ (کل قانون)

۱۲۲ ‌قانون تغییر اعتبارات فصول و بندهای قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۰۳/۰۳/۱۳۵۰ پیوست ۲ فصل دوم، پیوست شماره ۴  بندهای ۲ و ۵ و۸‌ ، پیوست شماره۸  بند ۷
۱۲۳ تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به­ دولت جناب آقای امیر عباس هویدا نخست وزیر مصوب ۰۱/۰۷/۱۳۵۰ اصل سوم
۱۲۴ قانون ادغام وزراتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی مصوب ۰۸/۰۹/۱۳۵۰ ماده‌واحده
۱۲۵ منتفی بودن تصویبنامه شماره ۲۳۴۴۰ ـ مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۴۰ هیأت وزیران راجع بنحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنیسین‌ها مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۳۸ مصوب ۰۸/۰۹/۱۳۵۰ ماده ۲
۱۲۶ قانون افزایش اعتبارات برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب  ۲۵/۱۲/۱۳۵۰ جدول ۳ فصل دوم بندهای (۲، ۵ و ۸)‌، جدول ۳ فصل ششم بند ۷
۱۲۷ قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۰ مواد ۵ و  ۷
۱۲۸ قانون اصلاح جداول اعتبارات سنواتی و سایر جداول پیوست برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۰۷/۰۴/۱۳۵۱ جدول ۳ فصل دوم بندهای (۲، ۵، ۸) و جدول فصل ششم بند ۷
۱۲۹ اساسنامه شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۵۱ مواد ۱ الی ۲۰ (کل قانون)
۱۳۰ قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم مصوب ۰۵/۱۲/۱۳۵۱ ضمیمه جدول ۴
۱۳۱ بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۱ تبصره­های ۲۴، ۲۶  و ۲۸
۱۳۲ اساسنامه شرکت ملی صنایع فولاد ایران مصوب ۳۰/۰۲/۱۳۵۲ مواد ۱ الی ۲۱ (کل قانون)
۱۳۳ خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور مصوب ۰۷/۰۳/۱۳۵۲ جزء ۳ ـ ۲ بند ۲ فصل اول، جدول ۲ جزء۱ـ ۱ بند ۱ فصل دوم، جدول ۳ جزء ۱ـ ۱ بند ۱ فصل دوم، بند ۷ جدول ۷ جزء۲ ـ ۲ بند ۲ فصل دوم، جزء ۲ ـ ۵ بند ۵ فصل سوم، جدول ۶ بند ۵ فصل سوم، جدول ۷ بند ۶ فصل سوم، بند ۲ فصل چهارم، ردیف ۴ جدول ۲ بند ۳ فصل چهارم، مقدمه و جدول ۱ و پاورقی جدول ۱ و جداول  ۲ الی ۴ مقدمه فصل ششم، جزء ب بند ۱ فصل ششم، بند پ و ث و چ جزء ۲ ـ ۱ بند ۲ فصل نهم، جزء ۵ ـ ۲ بند ۲ فصل نهم، جزء
۶ ـ ۳ بند ۳ فصل نهم، جزء
۷ ـ ۳بند ۳ فصل نهم، بند ۴ جدول ۱   و پاورقی و جداول ۲ تا ۴ فصل نهم، بندهای ۱ الی ۴ فصل دهم و جدول بندهای ۱ تا ۳ فصل دهم، جزء ۱ـ ۳ الی ۵ ـ ۳ و ۸ ـ ۳ بند ۳ فصل چهاردهم،  جدول ۳ بند ۴ فصل چهاردهم، جدول ۴ بند ۴ فصل چهاردهم، بند ۳ فصل ۲۶
۱۳۴ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۰۷/۱۱/۱۳۵۲ تبصره ­ ۲۵
۱۳۵ قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۵۳ مواد ۱ الی ۴ (کل قانون)
۱۳۶ قانون تشکیل سازمان صنایع کوچک ایران مصوب ۱۴/۰۲/۱۳۵۴ مواد ۱ و ۵
۱۳۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۰۳/۰۴/۱۳۵۴ ماده ۱۶
۱۳۸ اساسنامه مرکز بررسی قیمتها مصوب ۱۲/۰۴/۱۳۵۴ بند الف ماده ۳ و بندهای ۴ و ۹ ماده ۵
۱۳۹ برنامه پنجم عمرانی کشور (تجدید نظر شده) ۱۳۵۶ ـ ۱۳۵۲ مصوب ۲۷/۰۲/۱۳۵۴ مقدمه قانون، بند ب هدف­های کمکی ،ردیف ۲ بند ج ‌سیاست­ها و خط مشی‌های خاص، ردیف ۵ بند پ ‌سیاست‌ها و راه‌بردها، بند خ ‌سیاست‌ها و خط مشی‌‌های اجرایی، ردیف ۳ بند ت و ردیف ۲ بند چ ‌خط مشی‌های اساسی و سیاست‌های اجرایی، ردیف ۶ توسعه صنایع، بند ج ‌برنامه‌های مشخص، ردیف ۴ توسعه معادن
۱۴۰ تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا (‌نخست‌وزیر) مصوب ۰۳/۰۷/۱۳۵۴ بند ۲ و جزء (۱۷) بند ۹ متن قانون
۱۴۱ قانون بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۵۴ تبصره­های ۵۵ (تبصره بودجه ‌ای دائمی ) و ۳۴
۱۴۲ قانون اجازه استفاده از محل اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی نشده ردیف (۵۰۳۰۰۱) قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۵۵ بند ۲ متن قانون
۱۴۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۷/۰۳/۱۳۵۶ بند الف ماده ۴ و بند ۴ ماده ۱۷
۱۴۴ اعتبار ردیف ۱۴۴۵۰۱ سرمایه‌گذاری ثابت (وزارت صنایع و معادن) مصوب ۰۳/۰۵/۱۳۵۶ متن قانون
۱۴۵ اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت برنامه عمرانی پنجم کشور (تجدیدنظرشده) برحسب فصل ـ برنامه۳۰/۳/۲۵۳۶ مصوب ۰۳/۰۵/۱۳۵۶ جدول ضمیمه
۱۴۶ تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار نخست وزیر متخذه  مصوب ۳۰/۰۶/۱۳۵۶ جزء ۷ بند ۱ و بند ۹  (وزیر صنایع و معادن) متن قانون
۱۴۷ قانون اضافه اعتبارات سال ۲۵۳۵ کل کشور مصوب ۲۴/۰۸/۱۳۵۶ جدول فهرست اضافه اعتبارات مصوب هیئت وزیران بر حسب دستگاه یا ردیف و برنامه از محل درآمد عمومی
۱۴۸ اساسنامه سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان مصوب ۳۰/۰۲/۱۳۵۷ بندهای ۵ و ۷ ماده ۲۰
۱۴۹ آیین‌نامه ترتیب انتخاب ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳/۱۱/۲۵۳۵ شاهنشاهی مصوب ۲۴/۰۵/۱۳۵۷ مواد ۱ و ۲
۱۵۰ تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب تیمسار ارتشبد غلامرضا ازهاری نخست وزیر مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۵۷ پیوست
۱۵۱ اصلاح بودجه سال ۱۳۵۷ وزارت صنایع و معادن
مصوب  ۰۵/۰۹/۱۳۵۷
بند الف و ب متن قانون
۱۵۲ قانون اضافه اعتبارات سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۱۲/۰۹/۱۳۵۷ جدول ۱و ۲
۱۵۳ لایحه قانونی انتخاب هیأت­های رئیسه اطاق بازرگانی و صنایع و معادن و اطاق اصناف مصوب ۱۸/۰۲/۱۳۵۸ ماده‌واحده
۱۵۴ لایحه قانونی انتزاع سازمان نقشه­برداری از وزارت دفاع ملی و الحاق آن به سازمان برنامه و بودجه مصوب  ۲۴/۰۳/۱۳۵۸ بندهای ۳، ۴ و ۵ ماده­واحده
۱۵۵ لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۵۸ ماده ۱ و تبصره‌های آن و ماده ۷
۱۵۶ لایحه قانونی اصلاح بند ب ماده ۲ قانون معادن مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۶ مصوب ۱۸/۰۵/۱۳۵۸ ماده­واحده
۱۵۷ لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۰۳/۰۷/۱۳۵۸ بند ۸ ماده ۱۰
۱۵۸ لایحه قانونی اصلاح بند ب ماده ۲ قانون معادن مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۶ مصوب ۰۶/۰۹/۱۳۵۸ ماده‌واحده
۱۵۹ آیین‌نامه اجرایی طرح اشتغال فارغ­التحصیلان بیکار مصوب ۰۸/۱۰/۱۳۵۸ بند ۸ ماده ۵، بند الف ماده ۱۵ و بند ۶ ماده ۲۴
۱۶۰ قانون تسهیلات مالی برای کارآیی بیشتر واحدهای صنعتی مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۰۹/۱۰/۱۳۵۸ بندهای ۱، ۲ و ۸ ماده‌واحده
۱۶۱ لایحه قانونی راجع به واگذاری کلیه وظائف واختیارات شورایعالی ومدیر عامل سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران به هیئت عامل مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۵۸ ماده‌واحده
۱۶۲ لایحه قانونی راجع به عدم صدور اجازه بهره‌برداری از معادن و تمدید مدت آنها تا تصویب قانون جدید معادن مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۵۸ ماده‌واحده
۱۶۳ لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۱۳ قانون معادن مصوب سال ۱۳۳۶ بمنظور معافیت شرکتها و مؤسسات دولتی از پرداخت حقوق دولتی و بهره مالکانه و یا حق‌الارض معادن تا پایان سال۱۳۵۸ مصوب۲۹/۱۱/۱۳۵۸ ماده‌واحده
۱۶۴ لایحه قانونی راجع به امور مدیریت و عزل و نصب مدیران کارخانه‌ها و معادن مصوب ۰۷/۱۲/۱۳۵۸ ماده‌واحده
۱۶۵ لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی راجع به عدم صدور اجازه بهره‌برداری از معادن و تمدید مدت آنها تا تصویب قانون جدید معادن مصوب ۲۷/۰۱/۱۳۵۹ ماده‌واحده
۱۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ مصوب ۳۰/۰۲/۱۳۵۹ تبصره ۸، بندهای الف، ب، پ تبصره ۳۳ ماده‌واحده
۱۶۷ لایحه قانونی الحاقی به اساسنامه شرکت ملی صنایع فولاد ایران  مصوب ۳۱/۰۲/۱۳۵۹ بندهای ۱ و ۲
۱۶۸ لایحه قانونی راجع به واگذاری کلیه تجهیزات و تأسیسات و اسکله و انبارهای مربوط به تخلیه و بارگیری سنگ آهن واقع در بندر خمینی به شرکت ملی فولاد ایران مصوب ۰۳/۰۳/۱۳۵۹ تبصره ماده‌واحده
۱۶۹ لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک قانون تشکیل اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران  مصوب ۱۷/۰۳/۱۳۵۹ ماده‌واحده
۱۷۰ لایحه قانونی راجع به اجازه انتخابات تعدادی از اعضای هیأت نمایندگی اطاقهای بازرگانی و صنایع و معادن به وزراء بازرگانی و صنایع و معادن مصوب ۲۱/۰۴/۱۳۵۹ ماده‌واحده و تبصره­ آن
۱۷۱ لایحه قانونی راجع به نحوه بهره‌برداری از معادن کشور مصوب ۲۲/۰۴/۱۳۵۹ ماده‌واحده
۱۷۲ اصلاحیه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی انتزاع سازمان نقشه‌برداری کشور از وزارت دفاع ملی و الحاق آن به سازمان برنامه  و بودجه مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۵۹ تبصره ۳ و تبصره ۴ ماده­واحده
۱۷۳ لایحه بودجه سال ۱۳۶۰ مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۶۰ بند ب تبصره ۲،  بندهای الف و ب تبصره ۳، بند پ تبصره ۳، تبصره­های ۴۶ ، ۴۷ و تبصره ۶۷ (تبصره بودجه‌ای دائمی) ماده­واحده
۱۷۴ قانون تشکیل گروه صنایع وزارت دفاع ملی مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۶۰ تبصره ۱ ماده­واحده
۱۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۶۰ بند الف تبصره ۲، بند الف تبصره ۳،  بند پ تبصره ۲۱، تبصره­های ۵۴ ، ۵۵ و تبصره ۷۴ (تبصره بودجه‌ای دائمی) ماده‌واحده
۱۷۶ قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۶۱ تبصره ۴ ماده ۲
۱۷۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۱ مصوب ۲۷/۰۸/۱۳۶۱ جدول ۱ شماره طبقه (۱۰۳۵۰۰)
۱۷۸ قانون ایجاد تسهیلات در مقررات مالی اجرای طرح عمرانی کارخانه فولادسازی مبارکه مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۶۱ ماده‌واحده و تبصره ‌های ۱ الی ۳
۱۷۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۶۱ بند الف تبصره ۲، بندهای (الف) و (ب) تبصره ۳، بند پ تبصره ۲۷ ماده‌واحده
۱۸۰ قانون انتقال حق بیمه آن دسته از کارگران مشمول قانون کار که تحت پوشش آیین‌نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران ‌قرار می‌گیرند و تبدیل وضع خدمتی می‌یابند مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۶۲ ماده‌واحده و تبصره‌های آن
۱۸۱ قانون تصدی وزارتخانه‌های بی‌وزیر مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۶۲ ماده‌واحده
۱۸۲ قانون تمدید قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۶۲ ماده‌واحده و تبصره آن
۱۸۳ قانون تمدید قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب ۰۶/۱۱/۱۳۶۲ ماده‌واحده
۱۸۴ ‌قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۳۰/۱۲/۱۳۶۲ بند الف تبصره ۳، بند ج تبصره ۲۰‌، تبصره ۳۵ ، بند ۴ تبصره ۴۷ و تبصره ۷۱ (تبصره بودجه‌ای دائمی) ماده‌واحده
۱۸۵ قانون راجع به تفویض وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سابق در جلسات شوراها، هیأت­ها و مجامع مختلف به وزراء صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۶۳ بندهای ۱ تا ۱۷ و تبصره آن (کل قانون)
۱۸۶ قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات  مصوب ۰۵/۰۳/۱۳۶۳ مواد ۱ الی ۳ (کل قانون)
۱۸۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور  مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۶۳ بند الف تبصره ۳، بند ج تبصره ۱۸،  بند ج تبصره ۱۹، بند الف تبصره ۳۲ ، تبصره ۳۳ و بند ۴ تبصره ۴۷ (تبصره بودجه‌ای دائمی)
۱۸۸ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۴ مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۶۴ تبصره ۱ ماده ۲ و مواد ۱۳، ۱۹، بند ب ماده ۲۳ و ماده ۲۸
۱۸۹ قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین مصوب ۰۹/۰۳/۱۳۶۴ ماده ۱ و تبصره ۲ آن و ماده ۳
۱۹۰ قانون بودجه ارزی سال ۱۳۶۴ کل کشور مصوب ۰۲/۰۷/۱۳۶۴ بند۱۰ تبصره ۳ و تبصره ۱۶ماده‌واحده
۱۹۱ لایحه بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۶۴ جزء الف بند ۲ تبصره ۹، بند الف  و ب تبصره ۱۴، بند ج تبصره  ۱۸، بند الف تبصره‌ ۲۶، بند ک تبصره ۲۹
۱۹۲ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۵ مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۴ تبصره ۱ ماده ۲، مواد ۱۴ و ۱۹
۱۹۳ قانون اصلاح ماده ۷ آیین‌نامه اجرائی تبصره یک قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ۲۶/۰۴/۱۳۶۵ ماده‌واحده
۱۹۴ قانون اصلاح تاریخ اتمام طرح کارخانه فولادسازی مبارکه در قانون ایجاد تسهیلات در مقررات مالی اجرای طرح مزبور مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۶۵ ماده‌واحده
۱۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ بندهای (الف) و (ج) تبصره ۱۲‌، جزء۳۳ بند الف تبصره ۱۵، بند ج تبصره ۱۸‌، بند ج تبصره۴۰ ماده‌واحده
۱۹۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۶ بندهای ۱ و ۳ تبصره ۱۲، جزءهای ۳۵، ۴۴ بند الف تبصره ۱۵ و بند ج تبصره ۱۸ ماده‌واحده
۱۹۷ قانون  بودجه  سال  ۱۳۶۸ کل ‌کشور مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ بندهای ۱ ،۲ ،۱۲ و ۱۵ تبصره ۳، بندهای ۱، ۳‌، ۱۸، ۲۴ تبصره ۱۲، جزء ۱۵ بند الف تبصره ۱۵، جزء ۲۱ بند ب تبصره ۱۵، جزء ۱۲ بند ج تبصره ۱۵، بند ج تبصره ۱۸ ماده‌واحده
۱۹۸ ‌قانون برنامه اول توسعه اقتصادی‌، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۸ تبصره‌‌های ۷، ۲۷‌، بندهای ج، ی تبصره ۲۹ ماده‌واحده، بند ۴ مبحث ب، جزء‌های ۱ و ۲ بند ۲ مبحث ج، جزء ۳ بند ۳ مبحث ج، جزء۱ بند ۵ مبحث ج، جزء ۶ بند ۶ مبحث ج
۱۹۹ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۶۸ مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۶۸ جدول ۱ ردیف  ۴۰۴۰۶۲۱۳
۲۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۹کل کشور مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۸ بندهای ۱۲ و ۱۹ تبصره ۲۹ ماده‌واحده
۲۰۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۰/۰۸/۱۳۶۹ مواد ۵۴ الی ۵۸ و ۶۵
۲۰۲ قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور مصوب ۲۷/۰۹/۱۳۶۹ بند ب تبصره ۹ و جدول شماره ۲ (ردیف تجهیز معدن سنگ آهن گل گهر)
۲۰۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل  کشور مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۹ بندهای ۹ و ۱۵ تبصره ۲۹ و جزء الف بند ۳۰ ماده‌واحده
۲۰۴ قانون اصلاح بند ب تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۷۰ تبصره ۳ ماده‌واحده
۲۰۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۷۰ جزء ۴ بند الف تبصره ۶‌، بندهای ۱‌، ۱۲‌، ۲۲ و ۲۸ تبصره ۲۹‌، تبصره ۴۲
۲۰۶ قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب ۰۲/۰۲/۱۳۷۱ تبصره ۲ ماده ۱
۲۰۷ قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳) و تغییر درصدهای مذکور در بندهای «الف» و «ج» ماده (۱۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۷۱ بند ۱ قانون
۲۰۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۷۱ بند ب تبصره ۳‌، جزء ۴ بند الف تبصره ۶ و بند ج تبصره ۴۸ ماده‌واحده
۲۰۹ قانون تفسیر بندهای ب، ج تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۷۲ متن قانون
۲۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۷۲ بند ب تبصره ۳ و بند ب تبصره ۶ ماده‌واحده
۲۱۱ قانون ادغام وزارتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین و تشکیل وزارت صنایع مصوب  ۲۲/۰۶/۱۳۷۳ تبصره ۲ ماده‌واحده
۲۱۲ قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۰۹/۱۳۷۳ جزء ۸ بند الف تبصره ۲، بند ب تبصره ۱۵، جزء ۱ و ۲ بند م تبصره ۲۲، جزء ۱ بند الف تبصره ۲۵، بند ب تبصره ۳۵  وجزء ۲ بند الف تبصره ۸۲‌، (بخش دوم بند ۱ـ جزء ۱۴ ـ ردیف ۱۸ ـ شماره ۱۵ ـ زیر جزء۱۴ ـ زیر جزء ۱۸ ـ زیر جزء ۱۸ ـ زیر جزء ۱۲ ـ زیر جزء ۶ ـ زیرجزء ۴) بند ۳ جدول
۲۱۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ ماده ۷۱
۲۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ بند ب تبصره ۳‌، بند ب تبصره ۶ و تبصره ۶۱
۲۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۷۴ جز ۲ بند الف تبصره ۳ و بند ب تبصره ۴۹
۲۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۷۵ جزء۲ بند الف تبصره ۳،  بند ی تبصره ۷، ردیف ۲ ـ ۱ جزء ۱ بند و تبصره ۲۹،  جزء ۴ و ۵ بند و تبصره ۲۹ و بند م تبصره ۲۹ و بند ب تبصره ۴۹ ماده‌واحده
۲۱۷ قانون  بودجه سال ۱۳۷۷ کل  کشور مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۷۶ بند ک تبصره ۲۹ و بند د تبصره ۳۵، بند ب تبصره ۴۳ ماده‌واحده
۲۱۸ قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به‌ ماده (۲۲) قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ بند ۱ ماده‌واحده
۲۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۷۷ بند ج تبصره ۱۰، جزء ۵ و ۱۰ بندهای ل، ک، ر تبصره ۲۹، بندهای ج، د تبصره ۳۵، بندهای ب، د تبصره ۴۳ و جزء ۲ بند الف تبصره ۵۸ ماده‌واحده
۲۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۷۸ بند ج تبصره ۱۰ و بندهای ب، ف،ک و جزء ۵ بند ل تبصره ۲۹ و بند الف و ی  تبصره ۳۵ ماده‌واحده
۲۲۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ جزء ۳ بند هـ ماده ۲، بند ۳ ماده ۲۱، مواد ۵۲، ۵۵، بند د ماده ۶۴، مواد ۶۷، ۶۸، بند ح ماده ۸۳، مواد ۹۷، ۱۱۱، ۱۱۷ و بند ب ماده ۱۸۱
۲۲۲ قانون اصلاح قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مصوب ۱۹/۰۷/۱۳۷۹ بند ج  قسمت ۱ ماده‌واحده
۲۲۳ قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۰۶/۱۰/۱۳۷۹ تبصره ماده ۱۳
۲۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور مصوب ۰۲/۱۲/۱۳۷۹ بند س تبصره ۲‌،  بند ی تبصره ۵، بند و تبصره ۶‌، بند و تبصره ۸‌، بند ج تبصره ۱۰، جزء ۴ بند ل تبصره ۲۹، بند م تبصره ۲۹، بندهای الف، ط تبصره ۳۵ ماده‌واحده
۲۲۵ قانون استفساریه ماده (۹۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و بند (ط) تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۸۰ متن قانون
۲۲۶ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مواد ۴۰ و ۶۳
۲۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۸۰ بند ن تبصره ۱، جزء ۳ بند ط تبصره ۱، جزء۲ بند ب تبصره ۴، بندهای س‌، ف  تبصره ۵، بند الف تبصره ۸ بند د تبصره ۱۱، تبصره ۱۹، بند ح تبصره ۲۱ ماده‌واحده
۲۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ بند د تبصره ۱، بند پ تبصره ۴، بند ث تبصره ۸، بند الف تبصره ۱۲،  تبصره ۱۹ و بند ز آن، بندهای م، س تبصره ۲۱ ماده‌واحده
۲۲۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۸۱ بند ۵ ماده‌واحده
۲۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۰۵/۱۳۸۲ ماده ۱۵
۲۳۱ قانون  بودجه  سال  ۱۳۸۳ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۲ بند خ تبصره ۱، بند پ تبصره ۴، بند ث تبصره ۸،  بند الف تبصره ۱۲، بندهای ز، ت‌، ذ تبصره ۱۹ و بندهای م، س تبصره ۲۱ ماده‌واحده
۲۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۰۶/۱۳۸۳ بند د ماده ۱، بند و ماده ۱۰،  مواد ۱۱، ۲۱، ۲۴، ۲۶،  بند د ماده ۳۳، بند و ماده ۳۴‌، بند الف ماده ۶۲، ماده ۱۶۰، جدول شماره ۲ شاخص‌های کلان و جدول

شماره ۱ و ۲ تولید ناخالص داخلی ضمیمه

۲۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۸۳ جزء ۱ و ۲ بند ب تبصره ۱، بند چ تبصره ۲،
تبصره ۴، بند ث تبصره ۱۱ و بند ۳ تبصره ۱۳
ماده‌واحده
۲۳۴ قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور مصوب ۰۴/۱۱/۱۳۸۴ پیوست ۹ جدول شماره ۲
۲۳۵ قانون بودجه ۱۳۸۵ کل کشور مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۸۴ بند ۷، جزء الف بند ۱۱، بند ۱۶ تبصره ۲، بندهای الف و ج  تبصره ۴ و بند د تبصره ۸
۲۳۶ قانون اصلاح جداول شماره (۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۸۵ جزء ۹ بند ب ماده‌واحده
۲۳۷ قانون استفساریه ماده (۱۰۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (۲۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۳/۱۱/۱۳۸۵ متن قانون
۲۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۵ جزءهای ۱ بند “هـ” و ۱ بند “ط” تبصره ۲، جزء ۵ بند الف تبصره ۴، بند ب تبصره ۸، جزء ۲ بند و تبصره ۹ و بند ز تبصره ۱۳
۲۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۸۶ بند ۳۳ و ۳۸ ماده‌واحده
۲۴۰ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۲۵/۰۸/۱۳۸۷ بندهای الف، ب، ج، و ماده ۱۰
۲۴۱ اصلاحیه مصوبه مورخه ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۲۵/۰۸/۱۳۸۷ متن قانون
۲۴۲ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۸۷ جزء ۵ بند هـ ماده‌واحده
۲۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ بند ۵۴ ماده‌واحده و بند ۱۳۰۴۰۳ جدول
۲۴۴ قانون اصلاح ماده‌واحده و ردیف‌های قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۰۶/۰۵/۱۳۸۸ ردیف ۴ و ۵، ۶۳ الی ۷۲‌، ۱۸۱ الی ۱۹۵، ۲۹۱
الی ۳۰۵ و ۳۵۱ جدول پیوست ۱ و ردیف ۱۲ جدول پیوست ۲
۲۴۵ قانون اصلاح ماده (۱۱۷) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۳۶) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۸۸ بندهای ۱ و ۲ ماده‌واحده
۲۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ جزءهای ر، د  بند ۳ ،جزء ر بند ۷، جزءهای د، ح، ل بند ۸، بند  ۱۲ ماده‌واحده
۲۴۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ بند ۴ ماده۷۵، ماده ۷۷، بند ج ماده۱۳۵، ماده۱۵۰، بند الف ماده ۱۵۱، مواد ۱۵۲ الی۱۵۴، ۱۵۷ الی ۱۵۹، ماده ۱۸۸، بند ج ماده۱۹۳، تبصره ۲ ماده ۲۳۱
۲۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۹۰ بند ۲۸، جزء الف بند۴۰، بندهای ۴۴، ۵۸، جزءب بند ۷۸، جزء ب بند ۱۰۷ و بند ۱۲۷ ماده‌واحده
۲۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب ۳۰/۰۲/۱۳۹۱ جزء ۲ بند ۵، جزءهای ۱، ۳ و ۸ بند ۷، بند ۱۶، جزءهای ۲، ۱۲ بند ۲۴، بندهای ۲۹، ۳۳و جزء ۲ بند ۴۳ ماده‌واحده
۲۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشورمصوب ۱۹/۰۳/۱۳۹۲ جزء۲ بند۵‌، بند‌های ۶، ۸، ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۲۰، بند ۳۴، جزء ۱ بندهای ۳۸ و ۵۵ ماده‌واحده
۲۵۱ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۰۶/۱۳۹۲ ماده ۴۴ (موضوع الحاق یک تبصره به ماده ۶۲)
۲۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب ۰۶/۱۲/۱۳۹۲ بندهای الف‌، ر تبصره ۳، بندهای هـ، ز، ن، س‌، ص تبصره ۵‌، بند الف تبصره ۶، بند الف تبصره ۷، جزء ۱ الی ۴ بند الف تبصره ۱۰، بند ب تبصره ۱۰، بند ز تبصره ۱۹، بند و تبصره ۲۱
۲۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ بندهای الف‌، ل، ف تبصره ۳، بندهای ب، ز تبصره۵، بند الف تبصره ۶، بند ج تبصره ۷، بند م تبصره ۹، بندهای الف الی د تبصره۱۰ و بند ط تبصره ۲۰ از ردیف‏های بودجه:  بخش ۳ (شماره ۱۳۰۴۲۳)، بخش۴ (شماره­ های ۱۵۵۰۰۰ ـ ۱
و۱۳ ـ ۱۵۵۰۰۰)، بـخش ۵ (شمـاره­هـای ۸ ۳ ـ ۵۳۰۰۰۰، ۱۲۳ـ۵۳۰۰۰۰)  و بند ۱۶ بخش۹
۲۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ بند الف تبصره ۵، بند الف تبصره ۷، بند د تبصره ۱۴ از ردیف‏های بودجه: جدول بخش چهارم (شماره ۶ ـ ۱۵۵۰۰۰)، پنجم (شمارهای ۱۳۰۴۰۱۱۰۰۶ ـ ۴۰۳۰۱۰۰۱، ۸۲ ـ ۵۳۰۰۰۰ و۱۲۰ ـ ۵۳۰۰۰۰)
۲۵۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ جدول شماره ۱ مربوط به تبصره ۳۵
۲۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ بند الف تبصره ۵‌، بند الف، و تبصره ۷، بند د تبصره ۱۱ از ردیف‏های بودجه: بخش سوم (شماره­ های ۱۳۰۴۰۸، ۱۶۰۱۷۲)‌، بخش چهارم (شماره­ های ۲ـ ۱۱۹۰۰۰، ۲ ـ ۵۳۰۰۰۰، ۶۳ ـ ۵۳۰۰۰۰، ۵۳۰۰۰۰ ـ ۷۷، ۵۳۰۰۰۰ ـ ۸۱)، بخـش پنجم (شماره­ های ۱۵ ـ ۱۰۱۰۰۰، ۲ـ ۵۳۰۰۰۰، ۵۳۰۰۰ ـ۷۶، ۵۳۰۰۰۰ ـ ۸۰، ۵۳۰۰۰۰ ـ ۸۱)، بندهای ۲، ۴، ۴۰ و ۷۹ بخش دوازدهم
۲۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ بند ۲ تبصره ۴، بند ط تبصره ۵، بندهای ل، ص، ن  تبصره ۶، بندهای هـ، ز، ط، تبصره ۷، بند ط تبصره ۹ و  بند الف تبصره ۱۸

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم  دی ­ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف