این قانون مستندا به ماده 7 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱نسخ شده است.

ماده واحده – هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا‌فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادن عضوی از اعضاء بشود به حبس مجرد از ۲‌سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

‌مجازات شروع پاشیدن اسید به اشخاص حبس مجرد از دو سال تا پنج سال است.

‌در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی بیش از یک درجه تخفیف جائز نیست.

‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه نوزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت

‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۱۲.۱۶ به تصویب مجلس سنا رسیده است.