ماده ۱ – در صورتی که حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌مجموع پرداختی به وراث) در نیروهای مسلح و کلیه ‌دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشمولان قانون تأمین اجتماعی از حداکثر مقرر در ماده ۱۶ قانون یاد شده تجاوز‌ کند، دو سوم مبلغ مازاد علاوه بر حداکثر مزبور به عنوان حقوق بازنشستگی و وظیفه قابل پرداخت است.

تبصره ۱ – در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، معدل حقوق و فوق‌العاده‌ شغل سه سال آخر خدمت آنان و سنوات خدمت مربوط ملاک عمل قرار می‌گیرد.

تبصره ۲ – مفاد این ماده در مورد اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نیز لازم‌الاجرا است و عبارت «‌و در هیچ مورد از ‌بالاترین حقوق بازنشستگی مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری کمتر نخواهد بود.» از قسمت اخیر ماده ۴ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط‌ به پایه حقوق اعضای رسمی هیئت علمی (‌آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی – مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ -‌حذف می‌شود.

ماده ۲ – حقوق بازنشستگی و وظیفه مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری که تا تاریخ اجرای این قانون بازنشسته، ازکارافتاده یا فوت شده‌اند، به‌شرح زیر تعیین می‌شود:

الف – تعیین حقوق مبنا بر اساس جدول حقوق موضوع ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و تعیین فوق‌العاده شغل مربوط با‌ رعایت مقررات جاری و مورد عمل شاغلان دستگاه مربوط.

ب – اعمال سه درصد (۳٪) افزایش حقوق مبنا در ازای هر سال خدمتی که ملاک اعطای پایه یا عناوین مشابه قرار گرفته است به عنوان افزایش سنواتی.

ج – معدل مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل سه سال آخر خدمت که در اجرای بندهای الف و ب بالا تعیین می‌شود، با رعایت قوانین و مقررات ‌مربوط، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی، و وظیفه قرار می‌گیرد و چنانچه حقوق بازنشستگی، وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌مجموع پرداختی ‌به وراث) از حداکثر مقرر در ماده ۱۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تجاوز کند، دو سوم مبلغ مازاد علاوه بر حداکثر مزبور قابل پرداخت ‌است.

تبصره ۱ – حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث دارندگان پایه‌های قضایی که تا تاریخ اجرای این قانون بازنشسته، ازکارافتاده یا‌ فوت شده‌اند، هماهنگ با مشمولان ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و با رعایت مفاد بند ج این ماده تعیین می‌شود.

تبصره ۲ – حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان نیروهای مسلح که تا تاریخ اجرای این قانون بازنشسته، ازکارافتاده یا فوت شده‌اند‌ مطابق با بندهای ۱، ۲ و ۵ ماده ۱۳ اصلاحی قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۱ – و ضریب افزایش سنوات‌ خدمتی سالانه سه درصد (۳٪) محاسبه و پرداخت می‌شود و در صورتی که حقوق آنان از حداکثر مقرر در ماده ۱۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ کارکنان دولت تجاوز کند، دوسوم مبلغ مازاد علاوه بر حداکثر تعیین شده قابل پرداخت است.

تبصره ۳ – حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث اعضای هیئت علمی که تا تاریخ اجرای این ماده بازنشسته، ازکارافتاده یا فوت‌ شده‌اند بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به تعیین حقوق و فوق‌العاده شغل اعضای هیئت علمی شاغل و با رعایت مفاد این قانون تعیین می‌شود.

قانون استفساریه در خصوص تبصره‌های (۱) و (۳) ماده (۲) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب۱۳۷۳

موضوع استفساریه:

ماده واحده – آیا مفاد تبصره‌های (۱) و (۳) ماده (۲) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه – مصوب ۱۳۷۳/۶/۲۳ – ناظر بر افزایش ‌حقوق بازنشستگی و وظیفه قضات و اعضاء هیأت علمی بازنشسته (‌تا پایان سال ۱۳۷۳) براساس ضرایب حقوقی مورد عمل در باره قضات و اعضاء ‌هیأت علمی شاغل می‌باشد یا آنکه صرفاً حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان را در ابتدای سال ۱۳۷۴ تعیین می‌نماید و شامل افزایش‌های آتی نمی‌گردد؟

نظر مجلس:

‌تبصره‌های (۱) و (۳) ماده (۲) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳/۶/۲۳ ناظر بر آن دسته از قضات و اعضاء هیأت علمی‌است که تا تاریخ ۱۳۷۴/۱/۱ بازنشسته، از کار افتاده و یا فوت شده‌اند و صرفاً جهت تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی و وظیفه وراث ‌آنان در تاریخ ۱۳۷۴/۱/۱ به تصویب رسیده و شامل افزایش‌های آتی آنان نمی‌گردد و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی و وظیفه وراث ‌آنان بعد از تاریخ ۱۳۷۴/۱/۱ تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰/۴/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی

تبصره ۴ – حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمانی که در طول سال ۱۳۷۴ بازنشسته، از کار افتاده و فوت شده یا می‌شوند همانند مستخدمان ‌مشمول قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه و آیین‌ نامه‌های اجرایی آن با ضریب یکصد و بیست (۱۲۰) ریال محاسبه و پرداخت‌می‌شود.

تبصره ۵ – حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمانی که از تاریخ ۱۳۷۵/۱/۱ به بعد بازنشسته، از کار افتاده و فوت می‌شوند، به استثنای افزایش‌ سنواتی، بر مبنای ضریب حقوق مورد عمل در سه سال آخر خدمت مستخدم که در هر حال از یکصد و بیست (۱۲۰) ریال کمتر نخواهد بود محاسبه و‌ پرداخت می‌شود و در صورت افزایش ضریب، ضریبهای بعدی اعمال می‌شود.

تبصره ۶ – حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیأت علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت می‌شود.

تبصره ۷ – افزایش سنواتی مستخدمانی که در فاصله اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا زمان اجرای این قانون بازنشسته شده‌اند ‌به همان میزان در تطبیق با مقررات این قانون محاسبه می‌شود.

تبصره ۸ – حقوق بازنشستگی کارکنان نیروهای مسلح بر مبنای معدل مجموع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و مزایای شغل سه سال آخر خدمت‌ آنان که حداکثر از معدل سه سال آخر مجموع حقوق و مزایای کارکنان استخدام کشوری بیست درصد (۲۰٪) اضافه‌تر است محاسبه و پرداخت می‌شود.

در صورتی که کارکنان یاد شده قبل از۳۰ سال خدمت بازنشسته شوند، پس از اعمال ترتیب فوق نتیجه در یک سی‌ام سنوات خدمت قابل قبول آنان ضرب می‌شود ( در هر صورت سنوات مزبور حداقل پانزده سال تمام محسوب می‌شود) و به میزان حقوق وظیفه و مستمری‌بگیران در قوانین نیروهای مسلح عبارت «‌مزایای شغل» اضافه می‌شود. از تاریخ اجرای این قانون کسور حقوق بازنشستگی به میزان ده درصد (۱۰٪) مجموع حقوق و مزایای‌ شغل ماهانه است.

ماده ۳ – آن دسته از دستگاههای دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص و صندوق بازنشستگی جداگانه هستند و قانون نظام هماهنگ پرداخت ‌کارکنان دولت در آن دستگاهها به اجراء درآمده است، مشمول مفاد ماده ۲ این قانون هستند.

تبصره – اجرای مفاد ماده ۲ این قانون در مورد آن دسته از مستخدمان ثابت شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی – مصوب۱۳۵۲/۳/۵ – که تابع قانون تأمین اجتماعی هستند و مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی کلی یا مجموع مستمری بازماندگان آنان از سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شود، همچنین مستخدمان رسمی سازمان تأمین اجتماعی با رعایت قانون تأمین اجتماعی و پیشنهاد سازمان مزبور به تصویب‌ هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۴ – حداقل حقوق بازنشستگی، وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌مجموع پرداختی به وراث) مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام‌ کشوری و مستخدمانی که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول قانون مزبور و مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند، همچنین مستخدمان‌ ثابت شهرداری‌ها و نیروهای مسلح و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مستمری‌بگیرانی که از محل اعتبار‌شرکتهای دولتی مستمری دریافت می‌کنند، همواره برابر با حداقل حقوق و مزایای مقرر برای مستخدمان شاغل است.

ماده ۵ – در صورتی که در اجرای این قانون حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و‌ نیروهای مسلح کمتر از دریافتی قبلی شود مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود.

ماده ۶ – تاریخ اجرای ماده ۱ این قانون از ۱۳۷۳/۱/۱ و سایر مواد از ۱۳۷۴/۱/۱ تعیین می‌شود و آیین‌نامه‌های اجرایی آن حسب مورد ظرف ۳ ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور (‌برای کارکنان مشمول این قانون) و وزارت دفاع و پشتیبانی ‌نیروهای مسلح (‌برای نیروهای مسلح) تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۷ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و سوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری