عنوان: قفل کردن درب منزل مشترک و عدم اجازه تردد به زوجه

پیام: اقدام زوج مبنی بر قفل کردن درب منزل مشترک و عدم اجازه تردد به زوجه مصداق بازداشت غیرقانونی است.


مستندات: ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۶۴۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۵/۲۱
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.ص. فرزند م. با وکالت آقای الف.ص.، دایر بر مخفی نمودن مرحومه س.ذ. قبل از فوتش موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه ۲۴/۰۹/۱۳۹۲ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۷ تهران و شکایت اولیای دم مرحومه به ‏نام‏های م.ذ.، متولد ۱۳۰۹ و خانم م.ذ.، متولد ۱۳۲۰ (پدر و مادر متوفیه)؛ دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجهاً به تحقیقات محلی انجام شده و اظهارات گواه بزه ‏انتسابی به متهم را محرز دانسته به ‏استناد ماده ۶۲۱ از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به تحمل پنج سال حبس صادر و اعلام می‏نماید. رأی صادره نسبت ‏به متهم پرونده غیابی بوده و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی به وی قابل واخواهی و رسیدگی در این شعبه و پس ‏از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۵۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری

در خصوص دادنامه شماره ۹۷۰۲۱۱۶۰۰۹۹۱مورخ ۰۸/۱۱/۹۲ نظر به این که در سطرهای ۷ و ۸ اشتباه در اعلام رأی به صورت غیابی صورت گرفته است و مستنداً به ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح ذیل اصلاح می گردد و با عنایت به این که وکیل متهم آقای ح.ص. به نام الف.ص. در جلسه رسیدگی مورخه ۰۵/۱۱/۹۲ با نیم ساعت تأخیر حضور یافته و اظهارات وی اخذ گردیده، لذا رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است. سایر موارد ذکر شده در متن رأی به قوت خود باقی است. رأی صادره در فرجه بیست روزه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بوده و ارائه رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیحی ممنوع می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۵۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.م. به وکالت از آقای ح.ص. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۰۹۹۱  مورخ ۰۸/۱۱/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۵۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام مخفی نمودن مرحومه س.ذ. قبل از فوتش به استناد ماده ۶۲۲ از قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم گردیده که مورد اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه خانم س.م. قرار گرفته و متعاقب آن وکیل تجدیدنظرخوانده در پاسخ آن لایحه تقدیمی که مضبوط در پرونده می باشد؛ با توجه به محتویات پرونده که حکایت از فوت مرحومه ذ. به علت مصرف قرص های برنج داشته و خانواده وی ادعا نموده اند که قبل از فوت همسر وی یعنی تجدیدنظرخواه مرحومه را در منزل با قفل نمودن آن از خارج شدن وی از منزل جلوگیری می کرده است و علت فوت نیز قفل نمودن درب منزل بر روی متوفی بوده که بر اثر مصرف قرص برنج محکوم گردیده، با توجه به گواهی علت فوت بعد از انتقال به علت مصرف قرص برنج مسمومیت بوده یعنی این که متوفی بعد از مصرف قرص توسط محکوم علیه به اورژانس منتقل گردیده و در اورژانس فوت نموده است. فلذا دادگاه با توجه به شهادت شاهد خانم م.م. در صفحه ۲۵ پرونده که اظهار داشته: چون درب بر روی خانم س.ذ. قفل بوده از پشت درب با او صحبت کرده و اقرار متهم به این که درب را به روی متوفی قفل می کرده، فلذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با تغییر عنوان از مخفی نمودن و اعمال ماده ۶۲۱ از قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۲۵۰ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح عنوان اتهامی از مخفی نمودن به بازداشت غیرقانونی و انطباق موضوعی با ماده ۵۸۳ از قانون مجازات اسلامی با توجه به اقرار صریح تجدیدنظرخواه که درب را بر روی متوفی قفل می کرده است با احراز بزه بازداشت غیرقانونی و با رعایت ماده ۵۸۳ از قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره با اصلاح و تغییر عنوان تأیید می گردد. رأی صادره قطعی می باشد.
رئیس شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حیات مقدم ـ مرادی