عنوان: لزوم تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق

پیام: در رسیدگی به دعوی طلاق، قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش، نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف می گردد.

شماره دادنامه قطعی :
9309970910000473
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/06/22
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

آقای م.م. فرزند م. 26 ساله دادخواستی بطرفیت خانم س.ی. فرزند م. 24 ساله خانه دار، بخواسته گواهی عدم امکان سازش برای طلاق تقدیم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قائن شعبه دوم نموده و دادگاه با توجه به اینکه تلاش داوران مؤثر در صلح و سازش نبوده و وکیل خوانده در صورت طلاق خواستار تمام حقوق مالی خود شده، لهذا دادگاه در دادنامه شماره 0001163- 16/2/93 گواهی عدم امکان سازش را صادر و اینکه زوج می تواند به یکی از دفاتر طلاق رجوع نماید و پس از پرداخت حقوق مالی زوجه وی را مطلقه کند و حقوق زوجه مهریه و جهیزیه زوجه و 15 میلیون ریال نحله و اجرت کار زوجه در مدت زندگی مشترک در خانه زوج انجام داده و نفقه ایام عده (که همه در رأی آمده) و نوع طلاق رجعی است و رأی صادره مورد اعتراض خوانده (زوجه ) قرار گرفته و درخواست فرجام خواهی نموده است و پرونده به این شعبه از دیوان عالی کشور ارسال شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

باتوجه به اینکه زوجه حقوق مالی خویش را مطالبه نموده و دادگاه نسبت به تعیین نفقه زوجه تا تاریخ اجرای صیغه طلاق اظهارنظر و تعیین تکلیف ننموده است و از سوی دیگر نسبت به موضوع تنصیف دارایی نیز بررسی و اظهارنظر نکرده است، دادرسی ناقص تشخیص، دادنامه فرجام خواسته شماره 001163-16/2/93 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی قائن، مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند (الف) ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی نقض، رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع می گردد.
رئیس شعبه 27 دیوان عالی کشور ـ مستشار
فاضل ـ رزاقی