عنوان: لزوم تقاضای اجرای حکم تمکین برای اثبات نشوز

پیام: صرف صدور حکم قطعی الزام زوجه به تمکین، برای اثبات نشوز زن کافی نمی باشد بلکه زوج باید نسبت به این حکم درخواست صدور اجراییه نماید تا عملاً هم معلوم گردد زوجه تمکین خواهد نمود یا خیر


مستندات: ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۱۲۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۲/۰۲
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.م. به طرفیت خانم م.ع. به خواسته الزام خوانده به تمکین و انجام وظایف زوجیت با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه زوجین با احراز رابطه زوجیت زوجین عنایتاً به آمادگی زوج به انفاق به همسرش و اینکه زوجه دلیل موجهی بر عدم تمکین از شوهرش به دادگاه ارائه نداشته مستنداً به ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی که مقرر می دارد همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین زوجین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود که یکی از این تکالیف تمکین زوجه است از شوهرش با رعایت ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی دادگاه حکم به لزوم تمکین خانم م.ع. از شوهرش آقای م.م. صادر و اعلام می دارد. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۶۴ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ خدایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.ع. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۴۰۱۶۰۶ـ۳/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۲۶۴ دادگاه عمومی خانواده که بر الزام زوجه به تمکین از همسرش، اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا با استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد این حکم کافی برای اثبات نشوز زن نمی باشد بلکه زوج باید نسبت به این حکم اجراییه صادر نماید تا عملا هم معلوم گردد زوجه تمکین خواهد نمود یا خیر به علاوه اثر این حکم نسبت به آینده است و به گذشته اثری ندارد چنانچه زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه در گذشته است می تواند از دادگاه مطالبه نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
معنوی ـ مدنی