عنوان: لزوم تمکین زوجه

پیام: تحقق جرم ترک انفاق منوط به تمکین زوجه است.


مستندات: ماده 642 قانون مجازات اسلامی 1375 ـ ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

شماره دادنامه قطعی :
9209970222300062
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/01/28
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ز. به وکالت از آقای م.ز. نسبت به دادنامه شماره 1119-91 مورخ 30/10/91 در پرونده کلاسه 910779 شعبه 1171دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ز. به اتهام ترک انفاق موضوع شکایت خانم الف.ن. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و مستندات ابرازی و توجهاً به اینکه تحقق جرم ترک انفاق منوط به تمکین زوجه است و عنایتاً به اینکه رکن موصوف با توجه به صدور حکم تمکین به شماره 264-91 مورخ 19/2/91 شعبه دهم دادگاه عمومی جزایی اردبیل که طی دادنامه شماره 295-91 مورخ 25/3/91 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل قطعیت یافته است، منتفی و مفقود می باشد لهذا دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده 177 این قانون، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر برائت موکل تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی صدرالذکر صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
منصوری ـ جعفری شهنی

مطلب مرتبط :   مزاحمت تلفنی زوج علیه زوجه یا برعکس