عنوان: لوازم وکالت در طلاق

پیام: اعطای وکالت جهت طلاق به زوجه، شامل اعطای وکالت جهت انجام مقدمات آن و اخذ گواهی عدم امکان سازش نیز می شود.

شماره دادنامه قطعی :
9309970221101073
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/06/31
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. با وکالت آقای م.هـ. به طرفیت خانم م.ز. نسبت به دادنامه شماره 1401-21/9/91 اصداری از شعبه 264 دادگاه حقوقی (خانواده) که به موجب آن و حسب دادخواست زوجه وکالت زوج و وکیل مع الواسطه زوج گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق به صورت توافقی صادر گردیده است اعتراض وارد نیست زیرا اولاً اذن در شی اذن در مقدمات را نیز شامل می شود و زوجه به موجب وکالت نامه ای که زوج به زوجه داده و امضاء وی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در پرتوریا گواهی گردیده است. وکالت در طلاق با هر نوع طلاق و هرگونه صلح و سازش در حقوق زوجه …… داده که برای طلاق قانون مقدماتی وضع نموده است که به منظور اجرای وکالت نامه این مقدمات نیز باید انجام شود و زوجه نیز به موجب همین وکالت نامه موفق به اخذ گواهی عدم امکان سازش شده است ثانیاً در خصوص اینکه زوج پس از مراجعت به ایران چند روزی در منزل زوجه در معیت فرزندان بوده است دلی در جهت غیرقانونی بودن طلاق تلقی نمیشود. ثالثاً پرونده ای که تجدیدنظرخواه مدعی است به عنوان کلاهبرداری از زوجه و پدرش (آقای الف.ز.) شکایت نموده است. وفق مفاد پرونده مورد شکایت در خصوص اتهامات متهمان قرار منع تعقیب صادر و در شعبه 1080 دادگاه جزائی به موجب دادنامه شماره 900- 13/5/92 تأیید گردیده است و حکایت از اقدامات قانونی زوجه بوده است علی هذا نظر به اینکه دادنامه صادره (معترض عنه) با رعایت مقررات قانونی تصدیر گردیده و دلیل موجه و قانونی در جهت نقض آن ارائه نشده است دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه تأیید می گردد این رأی ظرف 20 روز پس از ابلاغ فرجام پذیر در دیوان عالی کشور است .
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علیمحمدی