عنوان: ماهیت بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک

پیام: بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک تحت حضانت، از جرائم غیرقابل گذشت است.

شماره دادنامه قطعی :
9309970223900999
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/08/05
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم س. دایر بر ممانعت از ملاقات طفل مشترک تحت حضانت موضوع شکایت خانم … به وکالت از آقای الف. و توضیح داده است: به موجب دادنامه و اجرائیه صادره از شعبه 242 دادگاه خانواده حضانت طفل بر عهده مشتکی عنها قرارگرفته است و مکلف گردیده که هرماه به مدت هشت ساعت فرزند مشترک را به موکل تحویل دهد که برابر گواهی صادره از مرجع انتظامی از تحویل وی امتناع ورزیده است، علی هذا با عنایت به محتویات پرونده بررسی موضوع و ملاحظه تحقیقات انجام شده اظهارات و مدافعات مشتکی عنها و مدارک و مستندات ارائه شده به ویژه تصاویر گواهی صادره از مرجع انتظامی در سال 1392 که دلالت دارد نامبرده جهت تحویل فرزند تحت حضانت به کلانتری مراجعه نموده است ولیکن شاکی حضور نیافته است و در برخی موارد نیز طفل مذکور از همراهی پدر خود امتناع نموده است و اقدام به گریه و زاری نموده است و در مواردی نیز طفل تحویل وی گردیده است هرچند طبق گواهی صادره از مرجع انتظامی مربوط به سال 90-91 مشتکی عنها جهت تحویل دادن طفل حضور نیافته است و در یک مورد نیز در سال 92 این امر انجام نشده است ولیکن عدم اجرای حکم ناشی از عمد و قصد نبوده است، لذا صرف نظر از تقاضای وکیل شاکی مبنی بر ترک تعقیب که در جرائم عمومی صدور قرار ترک تعقیب برخلاف نقص صریح قانون و بند ب ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشد و این که بزه ممانعت از ملاقات طفل از جرائم غیرقابل گذشت محسوب می گردد زیرا برابر ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرائم می باشد مگر این که در قانون مورد تصریح واقع گردیده که در ماده 54 قانون حمایت از خانواده به قابل گذشت بودن آن تصریح نشده است، لذا به لحاظ عدم تحقق ارکان بزه مضافاً به اصل کلی برائت حکم بر برائت مشارالیها صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صفوی

مطلب مرتبط :  کودک آزاری توسط پدر طفل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … و خانم … به وکالت از آقای الف. از دادنامه شماره 930209 مورخ 30/03/93 صادره از شعبه محترم 128 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام خانم س. دایر به ممانعت از ملاقات طفل مشترک تحت حضانت موضوع شکایت تجدیدنظرخواه حکم برائت صادر گردیده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواه که مدعی هستند درخواست آن ها ترک تعقیب بوده و اتهام اعلامی از جرائم قابل گذشت بوده و دادگاه می بایستی قرار ترک تعقیب صادر می کرده است و هم چنین مدعی هستند دلایل کافی و صدور رأی شایسته قانونی را درخواست کرده اند. نظر به این که درمجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با توجه به استدلال دادگاه محترم بدوی و عدم احصاء جرم اعلامی به عنوان قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی و با توجه به دلایل موجود تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شفیعی خورشیدی ـ موسی پور