عنوان: ماهیت بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک

پیام: بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک تحت حضانت، از جرائم غیرقابل گذشت است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۹۹۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۸/۰۵
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم س. دایر بر ممانعت از ملاقات طفل مشترک تحت حضانت موضوع شکایت خانم … به وکالت از آقای الف. و توضیح داده است: به موجب دادنامه و اجرائیه صادره از شعبه ۲۴۲ دادگاه خانواده حضانت طفل بر عهده مشتکی عنها قرارگرفته است و مکلف گردیده که هرماه به مدت هشت ساعت فرزند مشترک را به موکل تحویل دهد که برابر گواهی صادره از مرجع انتظامی از تحویل وی امتناع ورزیده است، علی هذا با عنایت به محتویات پرونده بررسی موضوع و ملاحظه تحقیقات انجام شده اظهارات و مدافعات مشتکی عنها و مدارک و مستندات ارائه شده به ویژه تصاویر گواهی صادره از مرجع انتظامی در سال ۱۳۹۲ که دلالت دارد نامبرده جهت تحویل فرزند تحت حضانت به کلانتری مراجعه نموده است ولیکن شاکی حضور نیافته است و در برخی موارد نیز طفل مذکور از همراهی پدر خود امتناع نموده است و اقدام به گریه و زاری نموده است و در مواردی نیز طفل تحویل وی گردیده است هرچند طبق گواهی صادره از مرجع انتظامی مربوط به سال ۹۰-۹۱ مشتکی عنها جهت تحویل دادن طفل حضور نیافته است و در یک مورد نیز در سال ۹۲ این امر انجام نشده است ولیکن عدم اجرای حکم ناشی از عمد و قصد نبوده است، لذا صرف نظر از تقاضای وکیل شاکی مبنی بر ترک تعقیب که در جرائم عمومی صدور قرار ترک تعقیب برخلاف نقص صریح قانون و بند ب ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشد و این که بزه ممانعت از ملاقات طفل از جرائم غیرقابل گذشت محسوب می گردد زیرا برابر ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرائم می باشد مگر این که در قانون مورد تصریح واقع گردیده که در ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده به قابل گذشت بودن آن تصریح نشده است، لذا به لحاظ عدم تحقق ارکان بزه مضافاً به اصل کلی برائت حکم بر برائت مشارالیها صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صفوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … و خانم … به وکالت از آقای الف. از دادنامه شماره ۹۳۰۲۰۹ مورخ ۳۰/۰۳/۹۳ صادره از شعبه محترم ۱۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام خانم س. دایر به ممانعت از ملاقات طفل مشترک تحت حضانت موضوع شکایت تجدیدنظرخواه حکم برائت صادر گردیده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواه که مدعی هستند درخواست آن ها ترک تعقیب بوده و اتهام اعلامی از جرائم قابل گذشت بوده و دادگاه می بایستی قرار ترک تعقیب صادر می کرده است و هم چنین مدعی هستند دلایل کافی و صدور رأی شایسته قانونی را درخواست کرده اند. نظر به این که درمجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با توجه به استدلال دادگاه محترم بدوی و عدم احصاء جرم اعلامی به عنوان قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی و با توجه به دلایل موجود تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شفیعی خورشیدی ـ موسی پور