عنوان: ماهیت تصرف زوج در جهیزیه

پیام: جهیزیه ای که زوجه به منزل زوج می برد، به عنوان عاریه بوده و او صرفاً اختیار در تصرف داشته و با عدول از اجازه تصرف توسط زوجه (معیر)، مستعیر (زوج) با ید آن را مسترد نماید.

شماره دادنامه قطعی :
9309970221100106
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/01/30
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.ن. فرزند ب. با وکالت آقای م. به طرفیت آقای ر.ع. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد جهیزیه به شرح لیست پیوستی با توجه به متن دادخواست تقدیمی و ضمایم و ملاحظه سند نکاحیه شماره ترتیب 14323 دفتر ازدواج شماره . . . حوزه شهرری، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین، رابطه زوجیت فی مابین طرفین محرز و مسلم است و ملاحظه صورت جهیزیه پیوستی و با توجه به سائر قرائن و شواهد موجود در پرونده و اثبات ید خوانده به عنوان عاریه بر اموال جهیزیه محرز است و با درخواست خواهان، خوانده باید آن را مسترد نمایند خوانده دلیلی بر استرداد یا بخشش یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند لذا با استحصاب و منع سابق (اشتغال ذمه خوانده) و عدم استرداد جهیزیه محرز است ازآنجاکه جهیزیه برده شده به منزل خوانده به عنوان عاریه بوده و خوانده صرفاً تأخیر در تصرف داشته و با عدول از اجازه تصرف و درخواست صاحب آن، مستعیر با ید آن را مسترد نماید. خواسته خواهان ثابت تشخیص و با استناد به مواد 635 و 637 و 640 و 641 قانون مدنی، و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد جهیزیه به شرح صورت جهیزیه به انضمام خسارات دادرسی صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد
رئیس شعبه 236 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جاویدی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. به طرفیت خانم م.ن. نسبت به دادنامه شماره 1699 – 14/10/92 اصداری از شعبه 236 دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن زوج محکوم به استرداد جهیزیه زوجه گردیده است اعتراض وارد نیست زیرا جهیزیه به موجب قرار تأمین صادره تأمین شده است و تنها اعتراض زوج نسبت به دو قلم از اقلام جهیزیه بوده که در ارتباط با یک دستگاه ماکروویو مبلغ هفتادوپنج میلیون و پانصد هزار تومان بابت ضمانت وام قیدشده است که در خصوص ضمانت وام اعتراض وارد است و ضمانت وام جزء جهیزیه محسوب نمی شود زوجه می تواند با تقدیم دادخواست جداگانه و اثبات آن مطالبه نماید و زوج در خصوص ماکروویو فاکتور مبنی بر خرید ارائه نداده است فلذا نظر به اینکه حکم صادره با رعایت مقررات قانونی تصدیر گردیده ضمن ردّ اعتراض دادگاه مستنداً به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن حذف مبلغ هفتادوپنج میلیون و پانصد هزار ریال از بابت پیش قسط وام بقیه اقلام لازمه تأیید می گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علی محمدی