عنوان: ماهیت حقوقی شیربها

پیام: شیربها به تملیک زوجه در می آید و قابل استرداد به وسیله زوج نیست.

شماره دادنامه قطعی :
9209970220201301
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/08/08
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خانم ط.الف. به طرفیت آقای م.ح. به خواسته استرداد عین اقلام جهیزیه مطابق لیست پیوستی با توجه به دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه به دلالت اوراق پرونده علقه زوجیت فی مابین طرفین محرز و مسلم بوده و حسب لیست مستند دعوی که خوانده اثاثیه مورد ادعا را از خواهان تحویل گرفته و خوانده دفاع و ایراد مؤثری در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیل و مدرکی بر بطلان دعوی نیز ارائه و ابراز نداشته و چون ید زوج بر اجناس جهیزیه زوجه امانی تلقی می شود و زوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک داد و با عنایت به اینکه خواهان با طرح دادخواست از اذن خود رجوع کرده و عدم رضایت خود بر استمرار ید زوج بر اقلام جهیزیه را اعلام نموده است و امین مکلف است درصورت مطالبه مستودع عین اموال امانی را در وضعیت موجود به وی مسترد دارد بنابراین موجبی برای ادامه تصرفات خوانده وجود ندارد و دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 619 و 620 و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به محکومیت خوانده به رد عین اقلام جهیزیه در وضع فعلی و به شرح لیست مندرج در پرونده به جز یخچال و تلویزیون در حق خواهان و پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلان می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 284 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حمیدی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی 1 ـ خانم ط.الف. 2 ـ م.ح. از دادنامه شماره 920306 مورخ 5/3/92 شعبه محترم 284 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه خانم ط.الف. به طرفیت آقای م.ح. به خواسته استرداد جهیزیه در پرونده کلاسه 91/284/1263 حکم به استرداد جهیزیه به شرح دادنامه تصدیر ولی یک دستگاه یخچال و تلویزیون با مشخصات مندرج در پرونده از اقلام جهیزیه مستثنی گردیده، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین مربــوط به رسیدگی نخستین و لوایح تقدیمی تجدیدنظری دادنامه فوق الذکر مستلزم اصلاح را داشته به این دلیل که تلویزیون و یخچال چون شیربها تعریف گردیده متعلق به زوج است درصورتی که شیربها را نمی توان از زوجه مسترد نمود لذا دادگاه با رعایت ماده 351 از قانون آیین دادرسی مــدنی دادنامه تجدیدنظرخــواسته را با اصــلاح یاد شده در استناد به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض معترضین تأیید می نماید. این رأی به موجب ماده 365 از قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.
رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سیفی ـ موتمن