شماره نظریه : 7/99/1228

تاریخ نظریه : 1399/09/18

استعلام:

مدت اعتبار رأی صادره از دادگاه موضوع احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق چه مدت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در موردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت متقاضی طلاق است، متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و این نوع درخواست در واقع اعمال حق زوجه است که با وکالت زوجه اعمال می‌شود لذا دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، گواهی عدم امکان سازش نیز صادر می‌کند و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش در فرض، سؤال همان است که در ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 معین شده است.