تاریخ نظریه : 1398/07/16
شماره نظریه: 7/98/1006


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مفاد ماده 34 قانون حمایت خانواده 1391 حکایت از این دارد که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق «سه ماه» از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است و طرفی که گواهی عدم امکان سازش را به دفتر رسمی طلاق تسلیم کرده است، چنان­چه ظرف «سه ماه» از تاریخ تسلیم، در  دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است؛ بنابراین «دو مهلت سه ماهه» در این ماده مقرر شده است. علی­هذا مهلت­های مقرر در این ماده قانونی به منظور ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفتر رسمی طلاق و سپس اقدامات اجرایی لازم برای ثبت طلاق است؛ لذا در صورتی­که هر یک از زوجین حسب مورد در مهلت­های یاد شده نسبت به انجام تکالیف مقرر در ماده 34 قانون حمایت خانواده 1391 اقدام نماید، مهلت مذکور قطع شده و اقدام سردفتر در ثبت طلاق خارج از این مهلت­ها فاقد اشکال قانونی است.