عنوان: مدت زمان اعتبار گواهی عدم‌امکان‌سازش

پیام: گواهی عدم امکان سازش تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر و لازم الاجرا می باشد.


مستندات: ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391