عنوان: مدت ملاقات فرزند مشترک

پیام: تعیین وقت ملاقات فرزند مشترک تحت حضانت یکی از والدین، به مدت بیش از ۲۴ ساعت در هفته به جهت مغایرت با مصلحت طفل و اخلال در آسایش و برنامه تحصیلی وی موجه نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۷۰۲۲۳۰۰۰۷۲۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۵/۰۶
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

دادخواست خانم ن.الف. فرزند م.، با وکالت ع.م. به طرفیت آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت خانم ش.ق.، به خواسته ملآقات فرزند مشترک پسر ۷ ساله به نام ع. به مدت ۷۲ ساعت در هفته؛ دادگاه باعنایت به موضوع دعوی، پس از ملاحظه مستندات ابرازی خواهان، از جمله سند رسمی ازدواج و اسناد سجلی ۴۹۵۷ به شماره ترتیب مورخ ۱۴/۴/۸۹، جملگی حکایت از وجود علقه زوجیت دائم متداعبین و وجود رابطه اولیاء بودن ایشان نسبت به فرزند موصوف داشته. با توجه به احراز رابطه ولادت و بنوت طفل موصوف با خواهان که حسب تکالیف شرعی و حقوق ذاتی والدین نسبت به فرزندان خود که برای هرکدام از آنان وظایف و متقابلاً حقوقی درنظر گرفته شده است، لذا اعمال حقوق مزبور به لحاظ نیاز عاطفی و روحی والدین و فرزندان برای ملآقات، اقتضای برآورده شدن خواسته مطروح بوده که اجابت درخواست مذکور، ضروری تشخیص و به استناد ماده ۱۱۷۴ قانونی مدنی و بند ۴ ماده ۱۹ و ۲۰ قانون حمایت خانواده، حکم بر ملاقات خواهان با فرزندش به نام ع.ر. به مدت چهل و هشت ساعت از عصر چهارشنبه تا عصر جمعه، عندالزوم تحت نظارت کلانتری محل صادر می گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۲۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یگانه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. به طرفیت خانم ن.الف. نسبت به دادنامه شماره ۲۶ ـ ۲۸/۲/۹۲ صادره از شعبه ۲۸۷ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن برای تجدیدنظرخوانده در هفته به مدت ۴۸ ساعت وقت ملاقات با فرزند مشترک تعیین شده است، وارد و موجه است و مدت زمان تعیین شده متناسب نیست و مغایر با مصلحت طفل و مخل آسایش او و تجدیدنظرخواه می باشد و ممکن است در برنامه های تحصیلی طفل نیز خلل ایجاد نماید؛ لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی تجدیدنظرخواسته در مورد مدت زمان ملاقات نقض می گردد و برای نام برده در هفته به مدت ۲۴ ساعت از ساعت ۱۷ روز پنجشنبه تا ساعت ۱۷ روز جمعه وقت ملاقات تعیین می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ عظیمی