عنوان: مرجع رسیدگی به درخواست تغییر نام‌خانوادگی

پیام: رسیدگی به درخواست تغییر نام خانوادگی در صلاحیت سازمان ثبت احوال می باشد.


مستندات: ماده 40 قانون ثبت احوال

شماره دادنامه قطعی :
9209970908900112
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/03/05
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

شعبه 15 دادگاه عمومی اصفهان در خصوص دعوی مطروحه از سوی خانم ف.ص. به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته تغییر نام خانوادگی از س. به ص. با استناد به ماده 40 قانون ثبت احوال که تغییر نام خانوادگی را در صلاحیت سازمان ثبت احوال دانسته یا صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی مرجع مذکور پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده و توسط دفتر ثبت و تکمیل گردیده و اینک تحت نظر است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شعبه 15 دادگاه عمومی اصفهان که در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت اداره ثبت احوال و به خواسته تغییر نام خانوادگی از س. به ص. صادر گردیده توجهاً به ماده 40 قانون ثبت احوال صحیح و مطابق موازین بوده و لذا ضمن تأیید آن بدین وسیله حل اختلاف می گردد و پرونده از طریق دادگاه صادرکننده قرار به مرجع ذی ربط ارسال می شود.
رئیس شعبه 5 دیوان عالی کشورـ مستشار
معینی ـ جلیلی تقویان