عنوان: مرجع رسیدگی به دعوای اثبات تابعیت ایرانی

پیام: اثبات تابعیت ایرانی منصرف از تردید در تابعیت است بنابراین با توجه به صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به دعاوی، رسیدگی وفق مقررات قانونی با محاکم دادگستری است و نه شورای تأمین شهرستان.


مستندات: ماده ۴۵ قانون ثبت احوال

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۵۲۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۸/۱۱
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت خانم ها ز.ح. و ف.ح. با وکالـت ج.خ. به طـرفیت اداره ثـبت احوال مشـهد به خواسته اثبات تابعیت ایرانی و الزام به صدور شناسنامه در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و طی دادنامه ۰۰۶۰۴۳۳۲ مورخ به استناد مواد ۴ و ۴۵ قانون ثبت احوال و رأی ۶۵۸ـ ۲۱/۱/۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی مشهد (محل اقامت خواهان ) صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است و متعاقباً شعبه ۹ دادگاه عمومی مشهد در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و به موجب دادنامه ۰۰۹۰۰۲۵۹ مورخ ۲۶/۳/۹۲ به استناد ماده ۴۵ و تبصره آن و مواد ۳ و ۴ قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای تأمین شهرستان مشهد و هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون مزبور صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.
به تاریخ بالا هیأت شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رأی می دهد.

 

 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

موضوع خواسته خواهان ها ، اثبات تابعیت ایرانی است و منصرف از تردید تابعیت موضوع ماده ۴۵ قانون ثبت احوال می باشد. لذا با توجه به صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به دعاوی، رسیدگی وفق مقررات قانونی با محاکم دادگستری است بنا به مراتب با عدم تأیید قرار صادره پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می شود.
رئیس شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور ـ مستشار
احمدی ـ شمس