عنوان: مرجع رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت‌احوال به صدور شناسنامه

پیام: رسیدگی به تقاضای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه، در فرض امتناع ثبت احوال از صدور شناسنامه، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.


مستندات: ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه قطعی :
9209970907800623
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/07
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

اوراق پرونده حکایت دارد که الف.الف. دادخواستی به طرفیت ثبت احوال خراسان رضوی به خواسته ثبت ولادت و صدور شناسنامه به دادگستری ساری تقدیم داشته که به شعبه 6 دادگاه ارجاع گردید. دادگاه حکم به نفع خواهان صادر کرده است ولی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر مازندران پس از بررسی به شرح دادنامه شماره 000931 مورخ 18/10/91 رسیدگی به موضوع را به استناد ماده 13 قانون دیوان عدالت در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است. بنا به مراتب از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را به مرجع یادشده ارسال کرده است. درنتیجه شعبه 26 دیوان عدالت نیز به استدلال اینکه اختلاف در اسناد سجلی باید در دادگاه رسیدگی شود و در هر مورد تردید باشد باید به اصل قانون صلاحیت عام مراجعه کرد از خود نفی صلاحیت نموده و رسیدگی به پرونده را در صلاحیت دادگاه ساری دانسته است. چون در پرونده اختلاف در صلاحیت حادث شده جهت تعیین مرجع صالح و حل اختلاف، آن را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع گردید.
هیأت شعبه تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و اوراق پرونده، مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به ماهیت دعوی و امتناع ثبت احوال از صدور شناسنامه که از وظایف اولیه ثبت است تردیدی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد. بنابراین قرار صادره از دیوان عدالت نقض و با تعیین صلاحیت وی اختلاف حل و پرونده اعاده می گردد.
رئیس شعبه 18 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
احمدی ـ عمرانی