عنوان: مرجع رسیدگی به دعوای الزام به صدور گواهی وفات

پیام: رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور گواهی وفات در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.


مستندات: اصل ۱۷۳ قانون اساسی ـ بندهای الف و ب بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ۸۵ ـ ماده ۴ قانون ثبت احوال

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۴۱۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۶/۱۶
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم م.غ. با وکالت س.خ. به طرفیت الف. به خواسته الزام به صدور گواهی و خلاصه فوت پدر شاکیه ( خواهان )، در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و طی دادنامه ۰۰۲۶۰۳۷۵۰ مورخ ۱/۱۱/۹۱ به استناد ماده ۴ قانون ثبت احوال و ….. قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی مشهد ( محل اقامت خواهان ) صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته اند و متعاقباً شعبه ۳۰ دادگاه عمومی مشهد نیز در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و به موجب دادنامه ۰۰۰۵۰۰۳۳۱ مورخ ۱۲/۳/۹۲ و با این استدلال که ثبت واقعه وفات و صدور گواهی مرگ از وظایف سازمانی (ذاتی) ثبت احوال می باشد و شکایت از وظایف و اقدامات و تصمیمات اشخاص با عنایت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و بندهای الف و ب بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ با دیوان عدالت اداری است با نفی صلاحیت آن دادگاه، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است .

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به موضوع خواسته و وظیفه ذاتی سازمان ثبت احوال در ثبت واقعه وفات و صدور گواهی فوت، قرار صادره از شعبه ۳۰ دادگاه عمومی مشهد موجه تشخیص و تأیید می شود و با نقض دادنامه صادره از شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری پرونده جهت اقدام قانونی به آن دیوان ارسال و بدین نحو حل اختلاف به عمل می آید .
مستشاران شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور
احمدی ـ شمس