عنوان: مرجع رسیدگی به دعوای الزام به صدور گواهی وفات

پیام: رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور گواهی وفات در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.


مستندات: اصل 173 قانون اساسی ـ بندهای الف و ب بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری 85 ـ ماده 4 قانون ثبت احوال

شماره دادنامه قطعی :
9209970907800416
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/06/16
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

شعبه 26 دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم م.غ. با وکالت س.خ. به طرفیت الف. به خواسته الزام به صدور گواهی و خلاصه فوت پدر شاکیه ( خواهان )، در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و طی دادنامه 002603750 مورخ 1/11/91 به استناد ماده 4 قانون ثبت احوال و ….. قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی مشهد ( محل اقامت خواهان ) صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته اند و متعاقباً شعبه 30 دادگاه عمومی مشهد نیز در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و به موجب دادنامه 000500331 مورخ 12/3/92 و با این استدلال که ثبت واقعه وفات و صدور گواهی مرگ از وظایف سازمانی (ذاتی) ثبت احوال می باشد و شکایت از وظایف و اقدامات و تصمیمات اشخاص با عنایت به اصل 173 قانون اساسی و بندهای الف و ب بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 با دیوان عدالت اداری است با نفی صلاحیت آن دادگاه، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه 26 دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است .

مطلب مرتبط :  شرط تجویز ازدواج مجدد

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به موضوع خواسته و وظیفه ذاتی سازمان ثبت احوال در ثبت واقعه وفات و صدور گواهی فوت، قرار صادره از شعبه 30 دادگاه عمومی مشهد موجه تشخیص و تأیید می شود و با نقض دادنامه صادره از شعبه 26 دیوان عدالت اداری پرونده جهت اقدام قانونی به آن دیوان ارسال و بدین نحو حل اختلاف به عمل می آید .
مستشاران شعبه 18 دیوان عالی کشور
احمدی ـ شمس