عنوان: مرجع رسیدگی به دعوای تغییر نام خانوادگی اتباع خارجی

پیام: صلاحیت اداره ثبت احوال در تغییر نام خانوادگی ناظر به اتباع ایرانی و در واقع شناسنامه افراد است که توسط سازمان ثبت احوال صادر می گردد بنابراین اگر کارت شناسائی ( اقامت موقت ) توسط اداره کل امور اتباع بیگانه و مهاجرین خارجی وزارت کشور صادر شده باشد، تغییر نام خانوادگی در صلاحیت عام محاکم حقوقی دادگستری است.


مستندات: ماده ۴۰ قانون ثبت احوال

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۲۳۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۴/۲۲
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد طیّ دادنامه شماره ۴۰۰۰۶۶ ـ ۳۱/۱/۹۲ درخصوص دعوی خواهان به طرفیت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی دایر به تغییر نام خانوادگی از ب. به ک. در کارت شناسایی خواهان با استناد به ماده ۴۰ قانون ثبت احوال که رسیدگی به ادعای خواهان را در صلاحیت سازمان ثبت احوال کشور دانسته با صدور قرار عدم صلاحیت خود به اعتبار سازمان مذکور (ثبت احوال ساوجبلاغ) پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی ارسال نموده که پرونده به این شعبه ارجاع شده و پس از ثبت و تکمیل آن توسط دفتر اینک تحت نظر است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی هشتگرد که درخصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان مبنی بر تغییر نام خانوادگی وی از ب.به ک. در کارت شناسایی مشارٌالیه که به اعتبار رسیدگی اداره ثبت احوال ساوجبلاغ صادرشده است صحیح و موجه به نظر نمی رسد. زیرا ماده ۴۰ قانون ثبت احوال که تغییر نام خانوادگی را با تصویب سازمان ثبت احوال دانسته ناظر به اتباع ایران و در واقع شناسنامه افراد است که توسط سازمان ثبت احوال صادر می گردد و لاجرم تغییر نام خانوادگی افراد در شناسنامه نیز با توجه به ماده ۴۰ قانون مذکور در صلاحیت مرجع صادرکننده شناسنامه است اما در مانحن فیه خواسته خواهان تغییر نام خانوادگی وی در کارت شناسایی (اقامت موقت) می باشد که مرجع صدور آن اداره کل امور اتباع بیگانه و مهاجرین خارجی وزارت کشور است لذا خواسته خواهان از شمول ماده ۴۰ قانون مرقوم منصرف بوده و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری در صلاحیت دادگاه های عمومی است به این ترتیب قرار عدم صلاحیت صادره قابل تأیید نیست و با عدم تأیید آن پرونده را جهت ادامه رسیدگی به همان دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می نماید.
رئیس شعبه ۵ دیوان عالی کشور ـ مستشار
معینی ـ جلیلی تقویان