عنوان: مرجع رسیدگی به دعوای صدور گواهی فوت

پیام: مرجع صلاحیت دار رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور گواهی فوت، دادگاه عمومی حقوقی است، نه دیوان عدالت اداری.

شماره دادنامه قطعی :
9209970908500390
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/08/04
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 26/5/91 خانم ف.ب. دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال ایذه به خواسته صدور حکم بر صدور گواهی فوت مرحوم ع.ش. به دادگستری زرین شهر تسلیم کرده و توضیح داده چون آقای ع.ش. همسر اینجانبه در تاریخ 11/5/70 روبروی کلانتری زرین شهر براثر سانحه تصادف به رحمت ایزدی پیوست نظر به اینکه نامبرده پاسدار بودند ولیکن جهت ابطال شناسنامه و صدور گواهی فوت اقدامی ننمودم حال با توجه به جواز دفن متوفی تقاضای صدور گواهی فوت وی را خواستارم پرونده در دستور کار شعبه چهارم دادگاه عمومی زرین شهر قرارگرفته و مرجع مرقوم طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است و سپس با عدول از تصمیم مذکور ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 1023ـ 21/8/91 خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دیوان عدالت ادای صادر کرده و با وصول پرونده به دیوان عدالت اداری شعبه 26 دیوان عدالت اداری خواسته شاکی را قابل طرح در دیوان عدالت اداری ندانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی زرین شهر صادر نموده مشاوران دیوان عدالت اداری رأی شعبه 26 دیوان را تأیید کرده اند درنتیجه پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرارگرفته است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر و تصمیم شعبه 26 دیوان عدالت اداری در صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی زرین شهر با توجه به خواسته خواهان تأیید می شود و با تشخیص صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی زرین شهر در رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم مقتضی قرار عدم صلاحیت صادره از مرجع مذکور را نقض و حل اختلاف می نماید.
رئیس شعبه 25 دیوان عالی کشورـ مستشار
سعیدی ـ نقیب الحسینی