عنوان: مرجع صدور گواهی ثبت ولادت

پیام: در موردی که طفلی از پدر یا والدین خارجی متولد شود، صدور گواهی ولادت توسط اداره ثبت احوال صورت می گیرد، نه بیمارستان.

شماره دادنامه قطعی :
9209970220800070
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/01/31
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست ح.م. با وکالت از خواهان ها 1- ف.الف. 2- ط.ر. به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته الزام خوانده به صدور گواهی ولادت برای فرزندان خواهان ها به اسامی الف. و ز. و م. و س. و م. شهرت همگی الف. نظر به اینکه صدور گواهی ولادت از تکالیف و وظایف و اختیارات ادارات ثبت احوال نبوده و ثبت احوال حسب احراز صحت گواهی ولادت صادره از مراکز درمانی و سایر مراجع قانونی دیگر مبادرت به ثبت واقعه تولد و صدور سند سجلی برای اطفال می نماید و طرح دعوی مذکور به طرفیت ثبت احوال قانونی نمی باشد، لهذا مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان به لحاظ عدم قابلیت استماع به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شریفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00842-24/12/89 صادره از شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته الزام خوانده به صدور گواهی ولادت برای فرزندان خواهان ها به اسامی الف. و ز. و م. و س. و م. شهرت همگی الف. اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه و اوراق و محتویات پرونده وارد می باشد زیرا صدور گواهی ولادت بیمارستان برای ولادت های وقوع یافته، در صورتی که پدر طفل خارجی باشد، از وظایف اداره ثبت احوال می باشد و حسب گواهی های شماره 4485/30/25پ -20/7/89 مرکز پزشکی آموزش و درمانی م. و 006305/ب/21/26ب  مورخ -2/7/89 مرکز آموزش درمانی شهید الف. فرزندان خواهان ها در مراکز مذکور متولد شده اند بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده دادنامه اعاده می دهد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ طاهری