عنوان: مزاحمت تلفنی زوج علیه زوجه یا برعکس

پیام: ارسال پیامک و تماس تلفنی از سوی زوج به هیچ وجه دلالتی بر مزاحمت تلفنی ندارد.

شماره دادنامه قطعی :
9109970220901356
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/11/30
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف. دایر بر مزاحمت تلفنی و توهین موضوع کیفرخواست شماره 1114 مورخ 15/5/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. توجهاً به شکایت شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات ایشان منعکس در صـــورت جلسه تحقیق و دادرسی،گزارش مأمورین انتظامی، تحقیقات معموله، ملاحظه پرینت متن پیامک های ارسالی از سوی متهم برای شاکیه که دلالت بر تعدد ارسال پیامک دارد، ملاحظه دو برگ نوشته عادی منتسب به متهم که دلالت بر بکار بردن لفظ توهین آمیز دارد و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و توجهاً به احضار متهم از طریق نشانی اعلامی و عدم حضور وی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و همچنین عدم اقدام به معرفی وکیل در جهت دفاع از اتهام انتسابی و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه های انتسابی به مشارٌالیه محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 608 و 641 قانون مجازات اسلامی، نام برده را ازحیث ارتکاب بزه توهین به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت و از حیث ارتکاب بزه مزاحمت تلفنی نیز به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری محکوم می نماید. در خصوص اتهام دیگر مشارٌالیه دایر بر تهدید نظر به محتویات پرونده و عنایت به اینکه شاکیه دلیل و بینه ای در این خصوص اقامه ننموده و متن پیامک های ارسالی نیز دلالتی بر تهدید ندارد و لذا بنا به مراتب و به لحاظ فقد دلیل اثباتی، مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارٌالیه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شبعه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران- زالی بوئینی
در خصوص واخواهی آقای الف. فرزند ع. با وکالت آقای ص. نسبت به دادنامه شماره 9109970000800761 مورخه 15/7/91 این دادگاه که به موجب آن واخواه از حیث ارتکاب بزه توهین به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت و از حیث ارتکاب بزه مزاحمت تلفنی نیز به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری محکومیت حاصل نموده، نظر به اینکه مشارٌالیه نسبت به اتهام توهین، ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید ارائه و ابراز نداشته، لذا ضمن رد واخواهی مطروحه مستنداً به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه معترضٌ عنه در این قسمت عیناً تأیید می گردد. ولکن راجع به اتهام مزاحمت تلفنی، نظر به مستند ابرازی از سوی وی و وکیل ایشان که دلالت بر برقراری علقه زوجیت منقطع بین وی و واخوانده دارد و این امر از سوی واخوانده در دادسرا و مرحله اولیه رسیدگی این محکمه مورد کتمان قرار گرفته بوده و هر چند پیامک های ارسالی نیز متعدد می باشد ولیکن با توجه به وجود علقه زوجیت، به هیچ وجه دلالتی بر مزاحمت ندارد. لذا بنا به مراتب، مستنداً به بند الف ماده 177 و ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با پذیرش اعتراض معترض نسبت به این قسمت از دادنامه، به لحاظ عدم احراز وقوع بزه، ضمن فسخ دادنامه معترضٌ عنه در این بخش، حکم بر برائت مشارٌالیه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران- زالی بوئینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. نسبت به دادنامه شماره1054 مورخ21/9/91 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ناظر به دادنامه غیابی 761 مورخ 15/7/91 که حسب آن الف.ق. از بابت اتهام توهین به یک میلیون ریال جزای نقدی و از بابت اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی برائت حاصل نموده اند با عنایت به اینکه دادنامه مذکور از حیث رسیدگی، رعایت تشریفات دادرسی و تطبیق موضوع با مقررات وفق موازین قانونی صادر شده است و تجدیدنظرخواهی واصله نیز با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد ضمن رد تجدیدنظرخواهی واصله وفق بند الف ماده 257 قانون مذکور دادنامه بدوی صادره تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
 موسوی- صابری زفرقندی
مطلب مرتبط :  ماهیت بزه ترک انفاق