عنوان: مصادیق عدم تعلق اجرت‌المثل ایام زوجیت به زوجه

پیام: طبخ غذا، اداره منزل و اموری از این قبیل برای تشیید مبانی خانواده لازم و ضروری است و زوجه از این حیث مستحق دریافت اجرت المثل نیست.

شماره دادنامه قطعی :
9209970221100516
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/04/02
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

ادعای خانم و.ش. به طرفیت آقای س.ز. در مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک از سال 79 موجه و وارد نیست زیرا اولاً ـ مشارالیه در دادخواست تقدیمی و جلسات دادرسی اعلام نکرده که چه اموری که اجرت المثل به آنها تعلق می گردد برای زوج و با دستور وی انجام داده است. ثانیاً ـ چنانچه ایشان اموری را که در حیطه وظایفش برای زوج انجام داده به نظر می رسد که قصد تبرع داشته و اموری که کارشناسی برای آنها اجرت المثل تعیین نموده از اموری موضوع تبصره ماده 336 قانون مدنی و بند الف از تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نیست تا اجرت المثل تعلق بگیرد. ثالثاً ـ طبخ غذا، اداره منزل و اموری از این قبیل برای تشیید مبانی خانواده لازم و ضروری است و زوجه از این حیث مستحق دریافت اجرت المثل نیست از همین رو دادگاه با استناد به ماده 1257 قانون مدنی به لحاظ فقد ادله حکم به ابطال ادعا صادر می نماید. رأی صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ امیرخانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم و.ش. به طرفیت آقای س.ز. نسبت به دادنامه شماره 1670 مورخ 30/9/91 اصداری از شعبه 7 دادگاه حقوقی (خانواده) اسلامشهر که به موجب آن درخصوص دعوی زوجه به خواسته اجرت المثل ایام زندگی زناشویی حکم بر بطلان دعوی صادر شده است نظر به این که دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادرگردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علیمحمدی