عنوان: مصادیق عسروحرج زوجه

پیام: چنانچه متعاقب درخواست طلاق توافقی، زوج با فریب و تقلب، همسر خود را راضی به بذل حقوق مالی خود در عوض رجوع نکردن به وی در طلاق رجعی نماید و سپس در جهت ثبت طلاق اقدام نکند، موضوع از مصادیق عسروحرج است و زوجه می تواند درخواست طلاق کند.


مستندات: ماده 1130 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970221101046
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/06/31
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی ک.س. فرزند الف. با وکالت س.ک. به طرفیت م.م.ی هـ . فرزند الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) با توجه به رونوشت مصدق نکاح نامه وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین محرز است در مورد خواسته وکیل خواهان اظهار داشته است زوجین به جهت مشکلات موجود جهت طلاق توافقی به دادگاه مراجعه درنهایت بعد از صدور رأی قطعی به دفترخانه شماره …. مراجعه زوج طی ترفندی از زوجه خواسته تا در جهت اطمینان نسبت به زوج و عدم رجوع از بذل در ایام عده کل حقوق قانونی خود را به زوج بذل نماید با مراجعه به دفترخانه بذل تمامی حقوق از سوی زوجه، زوج جهت اجرای حکم به دفترخانه مراجعه نکرد از آن تاریخ نیز بلاتکلیف بدون حق وحقوق قانونی رها کرده است لذا تقاضای صدور حکم طلاق، جهت عسروحرج شدید است خوانده در مقام دفاع اظهار داشته زوجه در عسروحرج نیست ایشان تمام حقوق قانونی خود را بخشیده است حاضر به طلاق نیستم توجهاً به دلایل ذیل 1 ـ تلاش دادگاه و داوران جهت ایجاد صلح و سازش و اصلاح ذات البین مؤثر واقع نشد زوجه همچنان اصرار به طلاق دارد 2 ـ زوجه به بذل حقوق مالی خود به موجب طلاق توافقی حاضر به طلاق گردیده است زوج نیز به جهت بذل حقوق مالی از سوی زوجه حاضر به طلاق شده است 3 ـ حسب محتویات پرونده اظهارات طرفین شهادت سردفتر دفترخانه بخشش حقوق مالی با فریب زوجه و متقلبانه اخذ شده است 4 ـ یکی از ارکان اساسی زندگی مشترک صداقت زوجین نسبت به یکدیگر است اقدام زوج در فریب زوجه نشان از عدم صداقت وی و اذیت و آزار زوجه دارد 5 ـ در زندگی مشترک حقوق مالی که به موجب قانون برای زوجه در نظر گرفته شده است پشتوانه زندگی وی محسوب می گردد و زوج با گرفتن این پشتوانه آن هم بدون رضایت زوجه را در تنگنا و عسروحرج قرار داده است بنابراین دادگاه به جهت قرار گرفتن زوجه در عسروحرج شدید و غیرقابل تحمل دعوی وی را وارد تشخیص استناداً به ذیل تبصره الحاقی 29/4/81 مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 1130 قانون مدنی حکم به طلاق زوجه صادر می نماید با رعایت ماده 1169 قانون مذکور حضانت فرزند مشترک را به زوجه واگذار می نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 2 دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان قدس ـ ترکی

مطلب مرتبط :  مصادیق عسروحرج زوجه

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م.ی.هـ . طرفیت خانم ک.س. نسبت به دادنامه شماره820 مورخ 5/5/92 اصداری از شعبه 2 دادگاه حقوقی(خانواده) قدس که به موجب آن و حسب دادخواست زوجه گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نام برده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379نمی باشد درنتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض، حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علی محمدی