عنوان: مصادیق عسر و حرج زوجه برای صدور حکم طلاق

پیام: چهار سال جدایی زوجین، از موجبات عسر و حرج زوجه است و بذل بخشی از مهریه در قبال طلاق حکایت از تحقق عسر و حرج دارد.

مستندات: مواد 1284و 1145 و 1146و 1130 از قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370

شماره دادنامه قطعی :
9109970224501765
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/10/09
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ر.ع. فرزند غ. متولد 1353 با وکالت آقای ح. الف. فرزند ر. به طرفیت همسرش آقای م.الف. فرزند م. متولد 1350 به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق به علت مفارقت زوجین قریب چهار سال و پرداخت نشدن نفقه وی توسط خوانده با وصف جلب و بازداشت توجهاً به اوراق و محتویات پرونده دادخواست و مدارک استنادی از جمله سند نکاح شماره 3819 مورخ 22/2/73 صادره از دفتر ازدواج شماره 461 حوزه ثبت تهران و محرز بودن علقه زوجیت بین طرفین و تصویر دادنامه ها و اجرائیه های پیوست و سایر قرائن و امارات موجود و اینکه چهار سال مفارقت زوجین از موجبات عسر و حرج خواهان است ضمن اینکه خوانده در جلسه دادگاه دفاع مؤثری نداشته و هیچ گونه دلیل و مدارکی دال بر پرداخت نشدن نفقه زوجه در این مدت ارائه نشده و بذل تعداد یک صد و پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی از مهریه ما فی القباله در قبال طلاق حکایت از صحت ادعای خواهان و عسر و حرج وی دارد و ادامه اختلافات نیز بیش از این به مصلحت زوجین نیست و داوران منتخب نیز توفیق در اصلاح ذات البین نداشته اند و خواسته به نظر دادگاه موجه است. علی هذا، استناداً به مواد 1284، 1145، 1146 و 1130 از قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 گواهی عدم امکان سازش و طلاق مشار الیها را صادر و اعلام می نماید. ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ و قطعیت دادنامه می تواند با بذل یک صد و پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی از کل مهریه مافی القباله شامل 300 عدد سکه تمام بهار آزادی و قبول بذل از طرف زوج و توکیل غیر به اجرای طلاق خلع نوبت اول و ثبت آن اقدام و [پس] از اجرای طلاق به مقدار سه طهر عده نگهدارد. فرزندان مشترک زوجین دو دختر به نام 1 ـ ز. متولد 2/3/77 خارج از حضانت می باشد؛ 2 ـ س. متولد 26/5/82 به لحاظ سنی در حضانت پدر خواهد بود و خوانده حق ملاقات فرزند خود را در هفته 24 ساعت از عصر پنج شنبه لغایت عصر روز جمعه دارد و پس از اتمام سن نه سال قمری در انتخاب والدین مختار است و ادعای بارداری نشده است. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و سپس قابل فرجام می باشد.
رئیس شعبه 233 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ میرزایی

مطلب مرتبط :  درخواست طلاق به استناد عدم‌تأدیه نفقه زوجه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت خانم ر.ع. از دادنامه شماره01464 مورخه 29/8/1391 شعبه محترم233 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به تفارق زوجین از همدیگر در پرونده کلاسه 01088/233/91 صادر گردیده وارد نمی باشد. زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده. لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ عنه را عیناً تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 368 و397 قانون فوق الذکر در مرجع محترم دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است.
رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ نحوی