عنوان: مصادیق عسر و حرج زوجه برای صدور حکم طلاق

پیام: چهار سال جدایی زوجین، از موجبات عسر و حرج زوجه است و بذل بخشی از مهریه در قبال طلاق حکایت از تحقق عسر و حرج دارد.

مستندات: مواد ۱۲۸۴و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶و ۱۱۳۰ از قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۷۶۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۰/۰۹
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ر.ع. فرزند غ. متولد ۱۳۵۳ با وکالت آقای ح. الف. فرزند ر. به طرفیت همسرش آقای م.الف. فرزند م. متولد ۱۳۵۰ به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق به علت مفارقت زوجین قریب چهار سال و پرداخت نشدن نفقه وی توسط خوانده با وصف جلب و بازداشت توجهاً به اوراق و محتویات پرونده دادخواست و مدارک استنادی از جمله سند نکاح شماره ۳۸۱۹ مورخ ۲۲/۲/۷۳ صادره از دفتر ازدواج شماره ۴۶۱ حوزه ثبت تهران و محرز بودن علقه زوجیت بین طرفین و تصویر دادنامه ها و اجرائیه های پیوست و سایر قرائن و امارات موجود و اینکه چهار سال مفارقت زوجین از موجبات عسر و حرج خواهان است ضمن اینکه خوانده در جلسه دادگاه دفاع مؤثری نداشته و هیچ گونه دلیل و مدارکی دال بر پرداخت نشدن نفقه زوجه در این مدت ارائه نشده و بذل تعداد یک صد و پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی از مهریه ما فی القباله در قبال طلاق حکایت از صحت ادعای خواهان و عسر و حرج وی دارد و ادامه اختلافات نیز بیش از این به مصلحت زوجین نیست و داوران منتخب نیز توفیق در اصلاح ذات البین نداشته اند و خواسته به نظر دادگاه موجه است. علی هذا، استناداً به مواد ۱۲۸۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶ و ۱۱۳۰ از قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰ گواهی عدم امکان سازش و طلاق مشار الیها را صادر و اعلام می نماید. ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ و قطعیت دادنامه می تواند با بذل یک صد و پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی از کل مهریه مافی القباله شامل ۳۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی و قبول بذل از طرف زوج و توکیل غیر به اجرای طلاق خلع نوبت اول و ثبت آن اقدام و [پس] از اجرای طلاق به مقدار سه طهر عده نگهدارد. فرزندان مشترک زوجین دو دختر به نام ۱ ـ ز. متولد ۲/۳/۷۷ خارج از حضانت می باشد؛ ۲ ـ س. متولد ۲۶/۵/۸۲ به لحاظ سنی در حضانت پدر خواهد بود و خوانده حق ملاقات فرزند خود را در هفته ۲۴ ساعت از عصر پنج شنبه لغایت عصر روز جمعه دارد و پس از اتمام سن نه سال قمری در انتخاب والدین مختار است و ادعای بارداری نشده است. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و سپس قابل فرجام می باشد.
رئیس شعبه ۲۳۳ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ میرزایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت خانم ر.ع. از دادنامه شماره۰۱۴۶۴ مورخه ۲۹/۸/۱۳۹۱ شعبه محترم۲۳۳ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به تفارق زوجین از همدیگر در پرونده کلاسه ۰۱۰۸۸/۲۳۳/۹۱ صادر گردیده وارد نمی باشد. زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده. لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ عنه را عیناً تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۸ و۳۹۷ قانون فوق الذکر در مرجع محترم دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است.
رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ نحوی