عنوان: مصادیق عسر و حرج زوجه

پیام: با توجه به اینکه محکومیت کیفری زوج در دعوای ضرب و جرح و توهین نسبت به زوجه مصداق عسر و حرج است بنابراین زوجه به استناد آن می تواند درخواست طلاق نماید.


مستندات: مواد 1129 و 1130 قانون مدنی ـ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام

شماره دادنامه قطعی :
9209970224500554
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/04/12
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست م.ج. با وکالت م.چ. به طرفیت م.ع. با وکالت 1ـ م.ی. 2ـ الف.ی. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق به جهت عسر و حرج ناشی از ترک انفاق و کتک کاری، دادگاه با توجه به تصویر مصدق سند رسمی ازدواج و سایر محتویات پرونده، رابطه دائم زوجیت بین طرفین را محرز کرده و بدوا ایشان را به سازش دعوت کرده لیکن به دلیل عدم سازش موضوع به داوری ارجاع و لیکن داوران نیز در اصلاح ذات البین توفیقی نداشته و گزارش خود را به دادگاه تقدیم ننموده اند علی هذا با توجه به مراتب و با عنایت به دادنامه شماره 210 صادره از شورای حل اختلاف که برابر آن خوانده به پرداخت نفقه محکوم شده و رأی شماره 3051 شعبه 23 دادگاه محترم تجدیدنظر که خوانده را به خاطر ایراد ضرب و جرح به پرداخت دیه محکوم کرده و دادگاه 497 همان دادگاه خوانده را به خاطر توهین محکوم کرده و خوانده نیز دفاع خاصی معمول نداشته است زوجه هم تعداد 34 سکه از مهریه را در قبال طلاق بذل کرده اند لذا عسر و حرج زوجه به جهت ترک انفاق و ایراد ضرب و جرح و توهین که مصداق سوء رفتار زوج است برای دادگاه محرز می باشد لذا مستندا به مواد 1129 و 1130 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می دارد زوجه پس از قطعیت رأی دادگاه می تواند با مراجعه به احد از دفاتر رسمی طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق از نوع خلع و بائن اقدام نماید احراز شرایط شرعی صیغه طلاق با سردفتر می باشد و در خصوص حقوق مالی زوجه دادگاه به شرح ذیل مبادرت به أخذ تصمیم می نماید زوجه تعداد 34 سکه را بذل کرده و مابقی آن بر ذمه زوج می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 272 دادگاه خانواده دو تهران ـ بیات

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقایان م. و الف.ی. به طرفیت خانم م.ج. با وکالت آقای م.چ. نسبت به دادنامه شماره 201713 مورخه 28/11/1391 مربوط به پرونده 910948 شعبه محترم 272 دادگاه خانواده دو تهران که به موجب آن گواهی عدم امکان سازش با خواسته زوجه صادر شده است موجه تشخیص داده نمی شود زیرا از سوی معترض دلیلی که نقض یا بی اعتباری دادنامه بدوی را ایجاب نماید ابراز نشده است از محتویات پرونده، دادنامه ها و مستندات موجود و اظهارات زوجین در مراحل مختلف رسیدگی نیز چنین امری احراز نمی شود همچنین عسر و حرج زوجه به اثبات رسیده است و زوجه در قبال طلاق تعداد سی و چهار سکه تمام بهار آزادی از مهریه را به همسر خود بذل نموده جهیزیه را در اختیار دارد و نسبت به نفقه معوقه حسب اظهارات خود بعداً اقدام خواهد کرد و نسبت به اجرت المثل نیز قبلا” اقدام نموده است. زوجین فرزند مشترک ندارند بنابراین رأی بدوی مطابق با موازین قانونی تشخیص داده می شود، با استناد به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقـلاب در امــور مـدنی مصوب 21/1/79 شمسی و با لحاظ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/1/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ضمن رد درخواست تجدیدنظر تأیید می شود. این رأی حضوری است و با توجه به ماده 397 و 368 قانون آیین دادرسی یاد شده ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل فرجام خواهی در مرجع محترم دیوان عالی کشور خواهد بود، زوجه نیز مکلف به رعایت سه طهر مواقعه و ارائه گواهی راجع به عدم بارداری خواهد بود.
رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ نحوی