عنوان: مصادیق نفقه اولاد نفقه

پیام: هزینه دانشگاه فرزند از مصادیق نفقه وی نیست.


مستندات: ماده 1204 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9309970223001381
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/08/27
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم الف.الف. فرزند ع. به‬طرفیت خوانده آقای ع.ز. فرزند ع. (خوانده در مورخ 8/9/85 نام‬خانوادگی خود را از الف. به ز. تغییر داد) به خواسته مطالبه نفقه فرزند با احتساب خسارت دادرسی، بدین شرح که خواهان بیان داشت فرزند خوانده دعوی است و 22 سال سن دارم و نزد مادرم زندگی می کنم برای تحصیل در دانشگاه احتیاج به تأمین هزینه دارم هزینه دانشگاه من را به عنوان نفقه باید خوانده پرداخت کند. خوانده دعوی در جلسه دادرسی نزد این دادگاه حاضر شد و طی دفاع بیان داشت توانایی مالی پرداخت هزینه دانشگاه خواهان را ندارم. این دادگاه با توجه به ماده 1204 قانون مدنی نفقه اقارب را معین نمود که عبارتند از مسکن، البسه، غذا و اثاث‬البیت به‬قدر رفع حاجت می باشد. تأمین هزینه تحصیل در دانشگاه جزء نفقه اقارب نمی باشد. فلذا دعوی خواهان را وارد ندانسته به استناد ماده 1204 قانون مدنی حکم به بی‬حقی خواهان صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران از ناحیه طرفین می باشد.
رئیس شعبه 251 دادگاه عمومی خانواده تهران – حاجی ‬آقازاده

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.الف. به طرفیت آقای ع.ز. نسبت به دادنامه شماره 1223-8/7/93 صادره از شعبه 251 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه نفقه حکم بر بی‬حقی وی صادر شده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
بیگدلی – ارژنگی