عنوان: مصداق بزه ترک انفاق

پیام: عدم تمکین مساوی است با عدم وقوع بزه ترک انفاق


مستندات: ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری – ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۵۶۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۱/۳۰
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای س. فرزند ف. ۲۶ ساله دایر بر ترک نفقه موضوع شکوائیه آقای س. به وکالت از خانم س.ر. نظر به دفاعیات متهم از جمله ۱- پرداخت دو ماه نفقه و ارائه فیش پرداختی به دادگاه ۲- محل سکونت مشترک من و شاکیه در ملکیت همسرم می باشد و خودش گفته از خانه من بیرون برو و من هم رفتم و اظهارات شاکیه که بیان داشته حضور من در محلی که متهم تهیه کند مشروط به شرایطی است فلذا مفهوم این جمله یعنی عدم تمکین و عدم تمکین مساوی است با ترک نفقه فلذا دادگاه وقوع بزه را محرز تشخیص نداده مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت متهم در این خصوص صادر و اعلام می نمایم، رأی صادره حضوری است ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۷۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. نسبت به دادنامه ۱۳۳۳ مورخه ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۱۷۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده از اتهام ترک نفقه نسبت به تجدیدنظرخواه به شرح دادنامه تبرئه گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه وخللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبورگردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی در امور کیفری نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ عظیمی