عنوان: مصداق بزه ترک انفاق

پیام: عدم تمکین مساوی است با عدم وقوع بزه ترک انفاق


مستندات: ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری – ماده 642 قانون مجازات اسلامی 1375

شماره دادنامه قطعی :
9109970223101569
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/11/30
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای س. فرزند ف. 26 ساله دایر بر ترک نفقه موضوع شکوائیه آقای س. به وکالت از خانم س.ر. نظر به دفاعیات متهم از جمله 1- پرداخت دو ماه نفقه و ارائه فیش پرداختی به دادگاه 2- محل سکونت مشترک من و شاکیه در ملکیت همسرم می باشد و خودش گفته از خانه من بیرون برو و من هم رفتم و اظهارات شاکیه که بیان داشته حضور من در محلی که متهم تهیه کند مشروط به شرایطی است فلذا مفهوم این جمله یعنی عدم تمکین و عدم تمکین مساوی است با ترک نفقه فلذا دادگاه وقوع بزه را محرز تشخیص نداده مستنداً به بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت متهم در این خصوص صادر و اعلام می نمایم، رأی صادره حضوری است ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1179 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. نسبت به دادنامه 1333 مورخه 12/10/1391 صادره از شعبه 1179 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده از اتهام ترک نفقه نسبت به تجدیدنظرخواه به شرح دادنامه تبرئه گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه وخللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبورگردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی در امور کیفری نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ عظیمی
مطلب مرتبط :  رد تقاضای طلاق به علت عدم پرداخت نفقه در مقابل اعمال حق حبس زوجه