تاریخ نظریه : 1396/08/09
شماره نظریه: 1825/96/7
استعلام:
با توجه به اینکه در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 رسیدگی به دعوی اجرت المثل ایام زوجیت در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده شده است و در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در ماده 9 صلاحیت این شوراها در رسیدگی به دعاوی خانواده محدود به دعاوی نفقه مهریه و جهیزیه تا حد نصاب مالی این گونه شوراها مبلغ دویست میلیون ریال گردیده است آیا شوراهای حل اختلاف قادر به رسیدگی و صدور رأی در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت تا سقف مالی مذکور بنا به تنقیح مناط از دعاوی سه گانه مهریه نفقه و جهیزیه خواهند بود یا آنکه رسیدگی شوراهای مزبور صرفا در محدوده نص قانونی خواهد بود؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394) نامی برده نشده است، لذا رسیدگی به آن با هر میزان، وفق بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.