عنوان: مطالبه قیمت جهیزیه مستهلک شده

پیام: در صورتی که جهیزیه در اثراستفاده متعارف زوجین مستهلک شده باشد ، زوج تکلیفی به رد قیمت آن ندارد.

شماره دادنامه قطعی :
9309970224701249
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/07/27
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم الف.م. به‬ طرفیت آقای ف.ب. به خواسته استرداد جهیزیه می‌باشد دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع و اظهارات و مدافعات طرفین و بررسی محتویات پرونده و با مداقه در آن، نظر به اینکه خوانده در مقام دفاع از دعوی مطروحه اظهار داشته است که کلیه اقلام موجود در لیست جهیزیه به مرور زمان و در اثر استفاده مشترک مستهلک و یا توسط خواهان از منزل خارج شده است و آثاری از لیست جهیزیه در حال حاضر موجود نمی‌باشد و خواهان نیز در جلسه دادرسی از بین رفتن عین جهیزیه و عدم موجود آن را تأیید نموده است علی‬هذا نظر به اینکه خواهان هیچ‬گونه دلیلی مبنی بر تعدی و تفریط خوانده در خصوص اموال (جهیزیه) به دادگاه ارائه و تقدیم ننموده است و از سوی دیگر عرفاً نیز اموالی که در لیست جهیزیه درج شده به مرور زمان و در اثر استفاده مشترک زوجین در طول مدت سی سال زندگی امکان مستهلک شدن آن بعید به نظر نمی‌رسد علی‬هذا دادگاه دعوی خواهان را بنا به مراتب فوق غیر واجد تشخیص داده و با استناد به ماده 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی‬حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری است وظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 267 دادگاه عمومی خانواده  تهران – ملکی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.م. به‬ طرفیت همسرش آقای ف.ب. دایر بر استرداد جهیزیه که به‬موجب دادنامه شماره 501- 17/4/93 صادره از شعبه 267 دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به رد دعوی صادر شده است شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر با تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات زوجین و بررسی مدارک و دلایل تجدیدنظر‬خواهی زوجه را وارد می‌داند زیرا به‬موجب لیست تقدیمی پیوست پرونده که مورد امضاء و تسجیل زوج قرار گرفته است زوجه اقلامی را به‬عنوان جهیزیه به منزل همسرش برده است و با انتقال دادن آن اموال به منزل همسرش اذن انتفاع و بهره‬برداری از آن را در طول زندگی مشترک به زوج می‌دهد ضمن اینکه خودش از آن اموال بهره می‌برده ادعای زوج دایر بر اینکه قسمتی از اموال را زوجه با خودش برده است با توجه به انکار زوجه متکی به دلیلی نمی‌باشد و از آن‬جا که زوجه با تقدیم دادخواست در خواست استرداد جهیزیه را نموده است این دادگاه ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به استرداد جهیزیه مطابق لیست پیوست به تجدیدنظر‬خواه صادر و اعلام می‌دارد بدیهی است با فرض اینکه اموالی را که طرفین اذن در انتفاع دهند در صورتی‬که خارج از حدود اذن اقدام کنند و اموال را نفروخته ویا عمداً از بین نبرده است در حدود عرفاً از آن استفاده شده و مستهلک گردیده است زوج تکلیفی به رد قیمت آن ندارد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
معنوی – مدنی کرمانی