عنوان: مطالبه نفقه از جد پدری

پیام: نفقه اولاد پس از فوت پدر بر عهده جد پدری است و تا زمانی که پدر زنده است ولو اینکه در زندان باشد جد پدری مسئولیتی ندارد.


مستندات: ماده 1199 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9309970220200654
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/04/17
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم س.م. فرزند م. از طرف دخترش الف.ب. متولد 16/2/1389 به طرفیت آقای الف.ب. فرزند ه. و جد پدری طفل به خواسته مطالبه نفقه با این توضیح که خواهان مدعی شده شوهرش فرزند خوانده در زندان در حال تحمل حبس می باشد و قادر به پرداخت مخارج دخترش الف.ب. نمی باشد لذا به طرفیت خوانده جد پدری طفل مطالبه نفقه نموده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه خوانده در جلسه دادگاه حاضرشده و دفاع قابل قبولی به دادگاه ارائه ننموده است و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از ایراد و اعتراض طرفین باقی مانده است دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1197 و 1199 و 1204 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ماهیانه 000/300/4 ریال بابت نفقه الف.ب. از تاریخ تقدیم دادخواست 19/12/92 در حق خواهان بابت اصل خواسته و مبلغ 000/269 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 266 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ب. از دادنامه شماره 9309970216600260 مورخ 31/2/93 شعبه محترم 266 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده خانم س.م. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه نفقه دخترش بنام الف.ب. متولد 16/2/89 در پرونده کلاسه 9209980216601567 حکم به پرداخت ماهیانه 000/4300 ریال بابت نفقه الف.ب. از تاریخ تقدیم دادخواست 19/12/92 توأم با خسارات دادرسی تصدیر گردیده است وارد است چراکه دعوی اقامه شده به طرفیت جد پدری بوده و حسب محتویات پرونده پدر الف. در قید حیات بوده و حسب مدارک موجود و ارائه شده از ناحیه تجدیدنظرخواه در زندان بسر می برد و استناد دادگاه محترم بدوی به ماده 1199 قانون مدنی که مقرر داشته نفقه اولاد بر عهده پدر و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است منصرف از موضوع معنون است چراکه موضوع عدم قدرت و توان مالی پدر یک امر ثبوتی نبوده و بلکه امر اثباتی است که بار اثباتی آن به عهده مدعی است و صرف زندانی بودن پدر نمی تواند دلیلی بر انتقال ذمه و تعهدات مربوطه به جد پدری باشد لذا با وارد دانستن اعتراض معترض دادگاه به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 1257 از قانون مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظر خوانده را صادر و اعلام می دارد رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
رییس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سیفی فردین ارژنگی ـ موسوی