عنوان: مطالبه نفقه از سوی فرزند

پیام: با توجه به اینکه دعوای مطالبه نفقه ماهیتاً مالی نیست که طرح آن، مستلزم رشد باشد بنابراین به محض رسیدن فرزندان به سن بلوغ، طرح این دعوا باید مستقلاً از سوی آن ها انجام شود.


مستندات: ماده 1210 قانون مدنی ـ ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970222400502
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/04/02
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ش.ن. فرزند م. ساکن تهران با وکالت آقایان الف.الف. وک.م. به طرفیت آقای الف.ع. فرزند ع. ساکن تهران به خواسته مطالبه نفقه فرزند از پدر از تاریخ 18/6/91 تنظیم دادخواست لغایت آینده مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و احراز رابطه پدر و فرزندی حسب دلالت مندرجات سند سجلی خواهان از آنجایی که پرداخت نفقه فرزندان بر عهده پدر می باشد و خواهان در اولین جلسه دادرسی مطالبه ماهیانه هر یک، یک میلیون و پانصد هزار ریال نموده و خوانده علی رغم ابلاغ قانونی حاضر نشد و لایحه ای نداده، با توجه به متعارف بودن میزان خواسته خواهان با شرایط اقتصادی جامعه، دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 1204 و 1206 و 1199 از قانون مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت ماهیانه مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال برای هر یک از فرزندان از تاریخ مذکور لغایت آینده در حق خواهان محکوم می نماید. این رأی غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه 260 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ قانعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ن. به طرفیت الف.ع. نسبت به دادنامه شماره 01574 مورخ 23/11/92 شعبه محترم 260 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 0123 مبنی بر صدور حکم محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت نفقه دو فرزند مشترک وارد است زیرا اولاً ـ دو فرزند مشترک به نام های س. متولد 1375 و ه. متولد 1377 می باشد که به استناد ماده 1210 قانون مدنی دو فرزند مشترک در سن بلوغ می باشند و خود در این گونه امور (تقدیم دادخواست جهت مطالبه نفقه از پدر) می توانند مبادرت به تقدیم دادخواست نمایند زیرا در الزام پدر به پرداخت نفقه فرزندان، ماهیتا دادخواست حقی مالی نسیت که مستلزم رشد فرزندان مشترک باشد. ثانیاً ـ با توجه به این که دو فرزند مشترک در پرونده خواهان محسوب نمی شوند و مادرآنان از طرف دو فرزند مشترک به استناد بند پنجم از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی نمی تواند قائم مقام آنان محسوب شود، لذا رأی صادره به نظر این دادگاه موجه صادر نگردیده است، به استناد ماده 358 آیین دادرسی آن را نقض کرده و به استناد بند پنجم از ماده 84 قانون آیین دادرسی قرار رد دعوی خواهان نفقه صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعیه 24 تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی